ตั๊กแตน เซอร์ไพรส์จัดหนัก ให้พ่อกับแม่

สุดเซอร์ ไพร์ส!! นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่งสาว ตั๊กแตน ชลดา ข วั ญ ใ จ หลายๆคนที่ ก่อนหน้านี้มี ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า

ทั้งเรื่อง ชี วิ ต รัก ทั้งเรื่อง ลิ ข สิ ท ธิ์ เพลง จนกระทั่งคุณเอ ศุภชัย ได้ ยื่ น มือ เข้ามาช่วยให้ตั๊กแตน

ได้ ร้ อ ง เ พ ล ง ตัวเองแล้ว ปัจจุบันชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ ทำงานหา เ งิ น เ ป ย์ พ่อแม่

ล่าสุด ตั๊กแตน ก็ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ส แม่ด้วยกระเป๋า หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ที่มี มู ล ค่ า กว่า 115,000 บาท

พร้อม เ งิ น ส ด เป็นปึก และ แ ซ ว แม่ว่า ต ะ ก ร้ า หมากยี่ห้อ หลุย วิกตองส์ ไว้สำหรับให้ออกงาน

เป็นหน้าเป็นตา เพราะออกงาน สั ง ค ม แทนลูกเยอะ ใครๆก็รู้ว่าเป็นแม่ตั๊กแตน ทำเอาแม่ เ ขิ น และ

บอกว่า ไม่รู้จะ ก ล้ า ใช้ไหม ก ลั ว โ ด น วิ่งราว ส่วนด้านคุณพ่อก็ไม่น้อยหน้า ได้กระเป๋า เ งิ น

พร้อม เ งิ น ส ด อีกเป็นปึกๆ ทำเอามี ค ว า ม สุ ข ยิ้มกว้างกันถ้วนหน้า ทั้งพ่อแม่และสาวตั๊กแตน

นอก เ ห นื อ จากการมี ผ ล ง า น ที่ดีแล้ว ตั๊กแตนยังเป็นคน ก ตั ญ ญู อย่างนี้ คนถึงรักตั๊กแตนมากมาย ชีวิตดีขึ้นๆในทุกๆวัน

คุณแม่

คุณพ่อ

ตั๊กแตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *