พิงกี้ ตัดผมสั้น นอนแดนแรกรับ

จาก ค ดี แ ช ร์ Forex-3D ที่มีนาง ส า ว สาวิกา ไชยเดช หรือ พิงกี้ ร่วมกับคุณแม่

ล่าสุด วันที่ 26 ส.ค.2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดี ก ร ม ราช ทั ณ ฑ์

เผยถึงการควบ คุ ม ตัว “พิงกี้ สาวิกา” พร้อมแม่และพวกรวมถึง 19 คน ส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลาง

หลัง ศ า ล อ า ญ า ไม่ให้ประกันตัว ซึ่งได้ตรวจ คั ด กรองหา เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 และแยก กั ก โ ร ค ในห้องกัก

ก่อนเป็นเวลา 5 วัน โดยได้นำเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ น.ส.สาวิกา มารดาได้ปฏิบัติตามขั้นตอน

ของระ เ บี ย บ การ ค ว บ คุ ม ตัว เช่น เรื่องการตัดผม ต้องเหมือนกับผู้ต้อง ขั ง ทุกคน

และทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี สำหรับทาง ด้ า น ค ดี ขณะนี้ ยังไม่มีญาติหรือ ท น า ย ความ

เข้ามาติดต่อขอเข้าพบ ขณะที่ใน เ รื อ น จำ ยังมี แ ฟ น ค ลั บ ของ พิ้งกี้ มาให้กำลังใจอยู่ตลอด

พิงกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *