ด่วน อัยการนนท์ แถลงสั่งฟ้องคนบนเรือแตงโม

ด้วยวันนี้ 3/08/65 ช่วงเช้าทางด้าน อั ย ก า รน น ท บุรีได้ออกมา แ ถ ล ง เรื่องสั่ง ฟ้ อ ง 6 คนบนเรือ ในค ดี เ สี ย ชีวิต ของแตงโม นิดา

โดยข้ อ ห า หลักคือ กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย

ซึ่ง ข้ อ ห า นี้ ถูกคำสั่ง ฟ้ อ ง ทุกคน ยกเว้น นายเอ็ม ที่ไม่ได้อยู่บนเรือ โดยด้านปอนั้น ถูกสั่ง ฟ้ อ ง

แ จ้ ง ความเป็น เ ท็ จ ขับเรือโดยไม่มีใบ อ นุ ญ า ต เทสิ่ง ป ฏิ กู ล ลงแม่น้ำ และ เ ส พ วัตถุออก ฤ ท ธิ์

ต่อจิตและ ป ร ะ ส า ท คนที่สอง โรเบิร์ต ใช้เรือที่ใบ อ นุ ญ า ต หมด อ า ยุ ขับ เ รื อ โดยไม่มีใบ อ นุ ญ า ต

เททิ้งสิ่ง ป ฏิ กู ล ลงแม่น้ำ คนที่ 3 แซน ถูกสั่ง ฟ้ อ ง เพียงข้อเดียว ผิด ฐ า น ประมาทให้ผู้ อื่ น ถึงความ ต า ย

คนที่ 4 จ๊อบ ช่วย เ ห ลื อ ไม่ให้ผู้อื่นรับ โ ท ษ หรือ รับ โ ท ษ น้อย และเท ทิ้ ง ของลง แ ม่ น้ำ

คนที่ 5 กระติก แจ้ง ค ว า ม อันเป็น เ ท็ จ และช่วย ผู้อื่นไม่ให้รับ โ ท ษ คนที่6 เอ็ม ถูกสั่ง ฟ้ อ ง 2 ข้อหา

ใช้ผู้อื่น แ จ้ ง ความ เ ท็ จ และช่วยไม่ให้ผู้อื่นต้องรับ โ ท ษ หรือรับ โ ท ษ น้อย

กระติก แตงโม

แซน กับ กระติก

จ๊อบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *