วันที่ชีวิตคู่ต้องแยกทาง!!ตุ๊ก ชนกวนันท์ รับตามง้อขอคืนดีทุกปี

วันที่ชีวิตคู่ต้องแยกทาง!!ตุ๊ก ชนกวนันท์ รับตามง้อขอคืนดีทุกปี

คุ ณ แ ม่ สุ ด ส ต ร อ ง ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์ รั บ ต า. ม ง้ อ ข อ คื น ดี อ ดี ต ส า มี ทุ ก ปี เ พ ร า ะ. อ ย า ก ใ ห้ ก ลั บ ม า เ ป็ น ค ร อ บ ค รั ว พ ร้ อ ม เ ล่ า ย้ อ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ผ่ า น ม า ใ น ชี วิ ต ที่ ต้ อ ง ผ่ า น อุ ป .ส ร ร ค ที่ เ จ็ บ ป ว ด

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ .ป็ น คุ ณ แ ม่ สุ ด ส ต ร อ ง ห ญิ ง แ ก ร่ ง สุ ด ขั้ ว เ ล ย ที เ ดี ย ว สำ ห รั บ ตุ๊ ก ช น ก ว นั น ท์ รั ก ชี พ ที่ เ ป็ น คุ ณ แ ม่ ยื น ห นึ่ ง เ ลี้ ย ง ลู ก คื อ “ น้ อ ง แ. พ ร ว ” กั บ “ น้ อ ง ภู มิ ” ไ ด้ ส. ม บู ร ณ์ แ. บ บ เ มื่ อ ไ ด้ ม า เ ป็ น แ ข ก รั บ. เ ชิ ญ ค น พิ เ .ศ ษ ใ น ร า ย ก า ร C l u b F r i d a y S h o w ผ ลิ ต โ ด ย C H A N. G E 2 5 6 1 คุ ณ แ ม่ ตุ๊ ก ไ ด้ เ ล่ า ย้ อ น ถึ ง แ ม้ ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ผ่ า น ม. า ใ น ชี วิ ต ช่ .ว ง ห นึ่ ง ข อ ง เ ธ อ นั้ น จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น อุ ป ส ร ร ค ที่ เ จ็ บ ป ว ด ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต คู่ แ ต่ เ จ้ า .ตั ว ก็ ข อ บ คุ ณ ช่ ว ง เ ว ล า นั้ น ที่ ทำ ใ ห้ ใ จ ตั ว เ อ .ง แ ข็ ง แ ก ร่ ง

ภาพจากรายการ คลับฟรายเดย์

ถ า ม เ ร า คิ ด ไ ห ม ว่ า ร ะ ย ะ เ ว ล า ข น า ด นี้ ทำ ไ ม ใ จ เ ร า ไ ป เ ร็ ว ข น า ด นั้ น
ตุ๊ ก : ถ า ม ว่ า เ ร็ ว ไ ห ม เ ร็ ว ค่ ะ เ ร็ ว จ. ริ ง ๆ จำ ไ ด้ เ ล ย ว่ า 2 2 ตุ ล า ค ม ที่ C h a n n e l V พี่ บ๊ ว ย ข อ แ ต่ ง ง า น ก็ จำ ไ ด้ วั น นั้ น ภ า ย ใ น ไ ม่ กี่ วั น ห ลั ง จ า ก เ ป็ น แ ฟ น กั น ไ ม่ ถึ ง 1 เ ดื อ น แ ต่ เ .ร า คุ ย กั น ม า 1 0 เ ดื อ น แ ล้ ว น ะ ค ะ แ ล้ ว ต ก ล ง กั น เ ป็ น แ ฟ น .กั น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 2 2 ตุ ล า ค ม คื อ ข อ .เ ร็ ว เ ร า ก็ เ ร็ ว ด้ ว ย แ ต่ เ ร า แ .ล ะ เ ข า ต่ า ง ก็ คิ ด ว่ า มั่ น ใ จ ซึ่ ง ค ร อ บ ค รั ว เ พื่ อ น ๆ ที่ อ ยู่ ร อ บ ตั ว เ. ร า ก็ รู้ สึ ก ว่ า เ ร็ ว ไ ป แ ต่ คำ ว่ า เ ร็ ว ไ ป เ นี่ ย จ ะ ไ ม่ ม า ก แ ต่ ไ ม่ เ ท่ า กั บ. คำ ที่ เ ข า ไ ม่ ผ่ า น ใ น ส า ย ต า เ พื่ อ น ๆ ไ ม่ ส นั. บ ส นุ น เ ล ย เ พ ร า ะ ลุ ค ข อ ง เ ข า เ ป็ น ค น เ จ้ า ชู้ ( แ ต่ ที่ เ ร า คุ ย กั บ เ ข า 1 0 เ ดื อ น เ ร า ไ ม่ เ. ห็ น ลุ ค นั้ น เ ล ย เ พ ร า ะ เ ร า เ ห็ น แ ต่ ลุ ค อ บ. อุ่ น อ ย่ า ง เ ดี ย ว ไ ม่ มี ต ล ก น ะ ค ะ ) แ ล ะ ใ น 1 0 เ ดื. อ น เ ร า เ ส พ แ ต่ ค ว า ม รู้ สึ ก นั้ น ทำ ใ ห้ เ ร. า ตั ด สิ น ใ จ เ ป็ น แ ฟ น พ า ไ ป เ จ อ พ่ อ .แ ม่ เ ร็ ว ม า ก ทุ ก อ ย่ า ง เ ร็ ว ม า ก ท ริ ป แ ร ก ๆ ที่ เ ข า ช ว น ไ ป คื อ เ ร า ก็ ไ ด้ เ จ อ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ น้ อ. ง ส า ว เ ข า ค ร บ เ ล ย ซึ่ ง สำ ห รั บ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ ใ ห ญ่ สำ ห รั บ ตุ๊ ก กั บ ค ร อ บ ค รั ว พี่ บ๊ ว ย คื อ เ. ร า ผ่ า น ……

ภาพของ ตุ๊ก และ บ๋วย

แ ต่ สำ ห รั บ ค ร อ บ ค รั ว ตุ๊ ก พี่ บ๊ ว ย เ ข า ก็ ผ่ า น แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ด้ แ ต่ ง ง า น กั น ชี วิ ต ห ลั ง แ ต่ ง ง า น อั น ห นึ่ ง. ที่ ตุ๊ ก คิ ด ว่ า มั น มี ผ ล ส่ ว น ห นึ่ ง คื อ พี่ บ๊ ว ย บ อ ก ว่ า เ ข า จ ะ รี โ น เ ว ต บ้ า น ห ลั ง เ ดิ ม เ ข า ก็ เ ป็ น ค น ที่ รั ก คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ม า ก เ พื่ อ ที่ จ ะ อ ยู่ ด้ ว ย กั น คื อ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ แ ล ะ ก็ 3 พี่ น้ อ ง แ ต่ เ ข า ก็ ถ า ม เ ร า ก่ อ น น ะ ค ะ ว่ า ไ ด้ .ไ ห ม เ ร า ต. อ บ แ บ บ เ ร็ ว ม า ก ไ ม่ ไ ด้. คิ ด ว่ า จ ะ ต้ อ ง คิ ด ว่ า ไ ด้ พี่ บ๊ ว ย เ ข า ก็ เ ริ่ ม ทำ บ้. า น ใ ห ม่ แ ล้ ว พ อ เ ร า ย้ า ย เ .ข้ า ไ ป อ ยู่ เ ร า ก็ ไ ด้ ม า คุ ย กั บ เ พื่ อ น แ ก๊ ง น า ง แ. บ บ ข อ ง เ ร า อ ย่ า ง เ ช่ น ส ม ม ติ น ะ ค ะ อ ย่ า ง พี่ อั๋ น เ ป็ น ฝ รั่ ง แ ล้ ว เ ดิ น ใ ส่ ร อ ง เ ท้ า ใ น บ้ า น แ ล้ .ว ตุ๊ ก ไ ม่ ช อ บ อั น นี้ ไ ม่ ใ ช้ เ รื่ อ ง .ก ริ ย า นิ สั ย ใ จ ค อ น ะ ค ะ แ ต่ ตุ๊ ก รู้ สึ ก อึ ด อั ด เ ร า ก็ บ อ ก ว่ า ทำ บ้ า น ไ ป แ ล้ ว ก็ ค ง เ ป ลี่. ย น อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว เ น อ ะ เ พื่ อ น ๆ ก็ ไ ด้ .แ ต่ รั บ ฟั ง ซึ่ ง เ ร า ก็ เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ คื อ ผู้ ใ ห ญ่ ที่ น่ า รั ก ม า ก แ ต่ ตุ๊ ก คิ ด ว่ า มั น เ ป็. น เ รื่ อ ง เ ค มี แ ล ะ ค ว า ม ชิ น. แ ล ะ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร พู ด คุ ย กั น ทุ ก อ ย่ า ง เ ล ย เ ริ่ ม ม า คุ แ ล้ ว ตุ๊ ก ก็ เ งี ย บ ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ ห ลั ง ๆ ม า พ อ เ ร .า ก ลั บ จ า ก ทำ ง า น เ ร า ก็ ขึ้ น ห้ อ ง เ ล ย

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

ตุ๊ ก : อ ย่ า ง ห นึ่ ง ที่ ตุ๊ ก คิ ด ว่ า ตุ๊ ก บ อ ก ไ ด้ คื อ ซึ่ ง อั น นี้ มั น ไ ม่ ผิ ด มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม ถ นั ด แ ต่ ล ะ ค น ตุ๊ ก ว่ า พี่ บ๊ ว ย เ ป็ น ค น ก ล า ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ดี ซึ่ ง ตุ๊ ก ก็ เ ชื่ อ ว่ า เ ค ย ไ ด้ ยิ น เ ข า พู ด แ บ บ นั้ น เ ข า บ อ ก เ ข า ช อ บ ห นี เ ข า ไ ม่ ช อ บ ค ว า ม ป ว ด หั ว วุ่ น ว า ย ! ! ซึ่ ง เ ร า ก็ เ ห็ น ค น ก ล า ง ที่ เ ข า ป ร ะ ส า น เ ก่ ง ๆ มี จิ ต วิ ท ย า เ ก่ ง รู้ ว่ า แ ม่ ช อ บ แ บ บ นี้ รู้ ว่ า ภ ร ร ย า ช อ บ แ บ บ นี้ อ ย่ า ง เ .อ า ใ จ แ ม่ ก่ อ น แ ล้ ว พ อ อ ยู่ ใ น ห้ อ ง เ ร า พี่ เ ข้ า ใ จ ห นู ว่ า เ รื่ อ ง นี้ มั น เ ป็ น แ บ บ นี้ จ ริ ง ๆ แ ค่ นี้ ก็ ร อ ด แ ล้ ว ย อ ม ๆ ไ ป ก่ อ .น ใ น ต อ น นั้ น แ ต่ ถึ ง ต อ น นี้ ก็ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า คุ ณ พ่ อ คุ. ณ แ ม่ ก็ น่ า รั ก เ พ ร า ะ ข น า ด ที่ เ ร า. ห ย่ า แ ล้ ว เ ว ล า ม า เ จ อ กั น ห รื อ แ ม่ ห า ห ล ..า น เ ข า ก็ จ ะ เ ก ร ง ใ จ ตุ๊ ก ม า ก เ พ ร า ะ ต อ น ที่ เ ร า อ ยู่ ด้ ว ย กั น เ ร า ไ ม่ ไ ด้ สื่ อ ส า ร กั น ต ร ง ๆ เ ล ย มี แ ต่ แ บ บ เ ม้ ง ห รื อ อ า จ จ ะ พู ด ป ร ะ ช ด ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ม า นั่ ง คุ ย กั น ดี ๆ เ ล ย ( ถ า ม ว่. า ณ วั น นั้ น เ .ร า แ ร ง ไ ห ม ) มั น ไ ม่ ไ ด้ แ ร ง แ บ บ ใ น ล ะ ค ร แ ต่ ก็ คิ ด ว่ า ไ ม่ ไ ด้ เ บ า ห. ม า ย ค ว า ม ว่ า พ อ เ ร า รู้ สึ ก ไ ม่ ดี เ ร า ก็ เ ข้ า ห้ อ ง ต อ น นี้ พ อ. เ ร า โ ต เ ร า ก็ รู้ จั ก ศิ ล ป ะ ก า ร ฟั ง รู้ จั. ก ศิ ล ป ะ ก า ร ดี ล แ ต่ ต อ น นั้ น ไ ม่ รู้ ว่ า มั น มี สิ่ ง นี้ ใ น โ ล ก เ ร า คิ ด ว่ า ก า ร เ ป็ น แ บ บ นั้ น เ ร า ก็ ต้ อ ง แ ส ด ง อ อ ก แ บ บ นี้ ก็ คื อ จ บ คิ ด ว่ า มี ห น ท า ง เ ดี ย ว ไ ม่ .ไ ด้ คิ ด ว่ า ต้ อ ง แ บ บ ไ ป ถ า ม เ ข า ว่ า แ ม่ ค่ ะ มั น ห ม า ย ค ว า ม ว่ า อ ย่ า ง ไ. ร เ มื่ อ กี้ ตุ๊ ก คิ ด ไ ป เ อ ง ห รื อ เ ป ล่ า ค ะ ห รื อ ว่ า มั น ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ค ร า ว ห ลั ง ตุ๊ ก จ ะ ไ ด้ ไ ม่ ทำ อี ก แ ต่ ต อ น นั้ น เ ร า ก็ ไ ม่ เ ค ย พู ด ห รื อ ว่ า เ รื่ อ ง ก า ร เ ร า ห ว ง ลู ก อั น นี้ ย อ ม รั บ เ ล ย 1 0 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์

ภาพจากรายการ คลับฟรายเดย์

ห ว ง ลู ก ม า ก มั น เ กิ ด ม า จ า ก ห ล า ย ๆ อ ย่ า ง ตั้ ง แ ต่ ที่ เ ร า ท้ อ ง ด้ ว ย ค ว า ม เ ป็ น เ ร า ที่ เ ติ บ โ ต ม า แ บ บ นี้ คื อ ใ ห้ เ ร า ผ่ า ค ล อ ด เ ต รี ย ม พี่ เ ลี้ ย ง ไ ว้ ใ ห้ เ ร า ( แ ต่ เ พ ร า ะ อ า จ จ ะ เ ป็ น ค ว า ม เ ด็ ก ด้ ว ย ก็ คื อ โ ก ร ธ ม า ก ทำ ไ ม ฉั น มั น ไ ม่ ไ ด้ เ รื่ อ ง เ ล ย เ ห ร อ ) แ ต่ ภ า พ เ ร า ต อ น นั้ น คื อ ไ ม่ น่ า เ ลี้ ย ง ลู ก เ ป็ น ก็ เ ล ย แ บ บ พ ย า ย า ม ทุ ก อ ย่ า ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ตั ว เ อ ง ห า ข้ อ มู ล ทุ ก อ ย่ า ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค ล อ ด กั บ ก า ร เ ลี้ ย ง ลู ก ต อ น นั้ น คุ ณ แ ม่ พี่ บ๊ ว ย ก็ บ อ ก จ ะ เ ต รี ย ม ค น เ ลี้ ย ง ไ ว้ ( ซึ่ ง ถ้ า เ ป็ น ต อ น นั้ น เ ร า จ ะ รู้ สึ ก ว่ า ทุ ด ค น ห่ ว ง เ ร า ม า ก ๆ ก ลั ว เ ร า เ ห .นื่ อ ย ) แ ต่ ต อ น นั้ น เ ร า ก ลั บ คิ ด ว่ า ทุ ก ค น ดู ถู ก เ ร า โ ก ร ธ ม า ก เ ร า ก็ ไ ม่ ไ ด้ ถ า ม… โ ก. ร ธ แ ล้ ว บ อ ก ว่ า เ ดี๋ ย ว จ ะ ทำ ใ ห้ ดู เ ร า ยั ง รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เ อ ง เ ป็ น ค น แ ป ล ก ม า ก ใ น ต อ น นั้ น แ ล ะ พ อ ค ล อ ด เ ร า ก็ ค ล. อ ด ธ ร ร ม ช า ติ สำ เ ร็ จ เ ลี้ ย ง เ อ ง อ ย่ า ง คุ ณ แ ม่ เ ข า บ อ ก ว่ า ม า ๆ อุ้ ม ห ล า น ใ ห้ เ พ. ร า ะ ว่ า. เ ข า รั ก ห ล า น ม า .. ร า ไ ป กิ น ข้ า ว เ ร า ก็ จ ะ พู ด ไ ป ว่ า คุ. ณ แ ม่ เ ล่ น ไ ด้ เ ล ย น ะ ค ะ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร เ พ ร า. ะ ว่ า เ ป็ น ค น ที่ กิ น ข้ า ว ไ ป เ ลี้ ย ง ลู ก ไ ป ด้ ว ย ไ ด้ คื อ ยั ง จ ะ ต้ อ ง แ บ่ ง ..สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ คื อ ใ ห้ เ ล่ น น ะ จ ะ ไ ม่ ย อ ม รั บ เ ล ย ว่ า เ ข า ม า ช่ ว ย คื อ บ้ า บ อ ม า ก ตุ๊ ก ว่ า เ ข า ก็ ไ ม่ รู้ คื อ เ ป็ น บ้ า อ ยู่ ค น เ ดี .ย ว ซึ่ ง ..พ อ เ ร า มี ค น ที่ ส อ ง แ ล้ ว เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ค น ที่ ข้ อ มี วิ ช า ก า ร เ ย อ ะ ม า ก แ ล้ ว แ พ ร ว ก็ เ ป็ น เ ด็ ก ที่ เ ลี้ ย ง ง่ า ย ม า ก อ า ยุ 3 เ ดื อ น น อ น 1 2 ชั่ ว โ ม ง แ ล้ ว เ ข .า ก็ จ ะ ม า แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ ตื่ น อี ก เ ห ร อ เ ข า ก็ คิ ด ถึ ง ก็ ม า เ ขี่ ย ห ล า น แ ต่ ก็ ม า พู ด ม า ร้ อ ง เ พ ล. ง ใ ห้ ตื่ น ใ น ใ จ ข อ ง เ ร า ก็ โ ก ร ธ คิ ด อ ยู่ .ใ น ใ จ ว่ า เ ดี๋ ย ว เ ด็ ก ไ ม่ ฉ ล า ด เ พ ร า ะ ว่ า เ ว ล า เ ด็ ก น อ น เ ย อ ะ ๆ จ ะ ดี เ ร า ก็ มี ค ว า ม เ คื อ ง ก็ เ พิ่ ม ค ว า ม ม า คุ แ ล้ ว เ ร า ก็ แ อ บ มั่ น ใ จ ว่ า วิ ธี เ ร า ดี ก ว่ า วิ ธี เ ข า แ ล้ ว เ ร า ก็ ย้ า ย บ้ า น แ ล้ ว คุ ณ ย่ า ก็ ม า เ ยี่ ย ม ห ล า น ก็ น อ น น า น ม. า ก เ .ร า ก็ บ อ ก เ ข า ไ ป ว่ า ยั ง ไ ม่ ตื่ น ค่ ะ เ พ ร า ะ เ ข า ก็ ม า ร อ ห ล า น 2 ชั่ ว โ ม ง แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ ตื่ น พ อ ตื่ น เ ร า ก็ ถั ก เ ปี ย เ ร า ไ ม่ ไ ด้ แ ก ล้ ง. น ะ ค ะ เ พ ร า ะ เ ร า อ ย า ก ใ ห้ ส ว ย ๆ .เ พ ร า ะ ก ลั ว ว่ า เ ดี๋ ย ว ล ง ม า ไ ม่ ส ว ย ไ ม่ ดี เ ข า จ ะ ม อ ง เ ร า ไ ม่ ดี แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ด้ ไ ป ไ ด้ ยิ น ข้ อ มู ล ที ห ลั ง จ ริ ง ไ ห ม ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ ไ ป ห. า ห ล า น ที อ ย่ า ง กั บ ไ ป เ ข้ า เ ฝ้ า ฮ่ อ ง เ ต้ ร อ ไ ป สิ เ ร า ก็ รู้ สึ ก เ ล ย ว่ า เ ร า นี่ มั น ก็ ม า ก ไ ป เ น อ ะ พ อ ม า เ ป็ น ค น ที่ ส อ ง. ถ้ า น อ น อ ยู่ แ ล้ ว คุ ณ ย่ า ม า ห า เ ร า เ รี ย ก ป ลุ ก ใ ห้ เ ข า เ ล ย

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

ถ า ม ซึ่ ง ก็ มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห นึ่ ง พ อ ห ลั ง จ า ก แ ต่ ง ง า น เ ร า ก็ ไ ด้ เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม ห นึ่ ง
ตุ๊ ก : พ อ แ ก่ ล ง ก็ ย อ ม รั บ ว่ า เ รื่ อ ง แ บ บ นี้ มี บ้ า ง จ ริ ง ๆ เ พื่ อ น ส นิ ท อ า จ จ ะ ไ ม่ รู้ เ ล ย ด้ ว ย ซ้ำ อ า จ จ ะ ม า รู้ ใ น ร า ย ก า ร นี้ ค รั้ ง แ ร ก เ กิ ด ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ แ ต่ ง ง า น ไ ด้ แ ค่ ห ลั ก เ ดื อ น แ ต่ เ ร า ก็ ผ่ า น เ รื่ อ ง นั้ น ม า ไ ด้ ด้ ว ย ดี พี่ ดู๋ สั ญ ญ า ยั ง แ ซ ว เ ล ย บ๊ ว ย ท น ห น่ อ ย น ะ ผู้ เ ข า มั ก จ ะ พู ด เ รื่ อ ง เ ก่ า เ ดี๋ ย ว ตุ๊ ก มั น ต้ อ ง พู ด อ ย่ า ง เ ช่ น แ บ บ ที วั น นั้ น . . ผู้ ห ญิ ง มั ก จ ะ ช อ บ พู ด ซึ่ ง ตั ว เ ร า เ อ ง ก็ ตั้ ง ใ จ ว่ า เ ร า จ ะ ไ ม่ พู ด เ รื่ อ ง นั้ น อี ก เ ล ย ซึ่ ง เ ร า ก็ ทำ ไ ด้ จ ริ ง ๆ เ ร า ก็ ไ ม่ เ ค ย พู ด เ ล ย เ ห มื อ น กั บ เ รื่ อ ง นี้ ไ ม่ เ ค ย เ กิ ด ขึ้ น แ ต่ เ ร า ก็ ม า รู้ ที ห ลั ง ว่ า พี่ บ๊ ว ย พู ด กั บ เ พื่ อ น ว่ า ค ว า ม ผิ ด ค รั้ ง นี้ เ ข า จ ะ ส ป อ ย ล์ ตุ๊ ก ใ ห้ สุ ด ชี วิ ต เ พ ร า ะ ว่ า วั น ที่ เ จ อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค รั้ ง นั้ น ตุ๊ ก ไ ม่ ไ ด้ พู ด อ ะ ไ ร เ ล ย คื อ ตุ๊ ก จ ะ เ ป็ น ค น แ ป ล ก ๆ แ ต่ ถ า ม ว่ า ช็ อ ก ไ ห ม ช็ อ ก ค่ ะ ที่ รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ พ ร า ะ ว่ า ตุ๊ ก ไ ป ห ยิ บ โ ท ร ศั พ ท์ พี่ บ๊ ว ย อ ย่ า โ ก ร ธ น ะ ค ะ เ รื่ อ ง นี้ มั น ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว ต อ น นั้ น เ ร า ก็ แ บ บ ถ า ม ห า เ บ อ ร์ เ พื่ อ น พี่ บ๊ ว ย เ ข า ก็ แ บ บ ขี้ เ กี ย จ เ พ ร า ะ เ ข า อ่ า น ห นั ง สื อ อ ยู่ เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า ไ ป ห ยิ บ เ อ ง พ อ เ ร า เ ปิ ด ม า เ ร า ก็ เ จ อ คิ ด ถึ ง .เ ร า ก็ รู้ จั ก เ พ ร า ะ ค น นี้ เ ข า ก็ เ ป็ น เ พื่ อ น ไ ง ตุ๊ ก ก็ ถ า ม เ ล ย ค น นี้ ใ ค ร เ พ ร า ะ เ ป็ น ค น ช อ บ ถ า ม เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า ค น นี้ ม า จี บ พี่ บ๊ ว ย ก็ ร อ ด เ รื่ อ ง นี้ ก็ จ บ แ ต่ พ อ เ ร า เ จ อ ผู้ ห ญิ ง เ ร า ก็ ไ ม่ พู. ด ด้ ว ย เ ส ร็ จ แ ล้ ว เ ข า ก็ ไ ม่ ส บ า ย ใ จ แ ล้ ว เ ข า ก็ ไ ป ถ า ม เ ก๋ ช ล ล ด า ว่ า พี่ ตุ๊ ก เ ข า เ ป็ น อ ะ ไ ร เ ข า ไ ม่ พู ด กั บ ห นู. เ ก๋ เ ข า ก็ ว่ า เ ห ร อ ๆ เ ดี๋ ย ว ม า ถ า ม เ ร า ใ ห้ พ อ เ ก๋ ม า ถ า ม เ ร า ก็ เ ล่ า ใ ห้ .ฟั ง ว่ า เ รื่ อ ง มั น เ ป็ น แ บ บ นี้ แ. ต่ เ ก๋ เ ข า ก็ รู้ สึ ก แ ป ล ก ๆ เ ก๋ เ ล ย โ ท ร ศั พ ท์ ห า น้ อ ง แ ล้ ว เ ปิ ด ลำ โ พ ง ซึ่ ง น้ อ ง เ ข า ก็ จ ะ ไ ม่ รู้ ว่ า ตุ๊ ก ฟั ง อ ยู่ ก็ เ ล ย รู้ ว่ า มั น ไ ม่ ใ ช่ ม า จี บ ฝ่ า ย เ ดี ย ว ก็ เ ป็ น ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น. ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ต บ มื อ ข้ า ง เ ดี ย ว เ ร า ก็ ก ลั บ บ้ า น แ ล้ ว พ .อ เ ข า ก ลั บ ม า แ ล้ ว บ อ ก เ ข า ว่ า เ ร า ท ร า บ เ รื่ อ ง ห ม ด แ ล้ ว แ ล้ ว ห ลั ง จ า ก นั้ น ตุ๊ ก ก็ ไ ม่ เ ค ย พู ด เ รื่ อ ง นี้ อี ก เ ล ย แ ต่ เ ร า ตื่ น ม า ร้ อ ง ไ ห้ ต อ น .ก ล า ง คื น แ ต่ เ ร า ไ ม่ นึ ก ว่ า พี่ บ๊ ว ย จ. ะ รู้ เ รื่ อ ง แ ล้ ว ก็ ผ อ ม เ ข า ก็ เ ล ย ส า บ า น ว่ า เ ข า จ ะ ต า ม ใ จ ผู้ ห ญิ ง ค น นี้ ที่ สุ ด เ ท่ า ที่ เ ข า จ ะ ทำ ไ ด้ ซึ่ ง เ ข า ก็ ทำ ไ ด้ จ ริ ง ซึ่ ง ตุ๊ ก ก็ เ พิ่ ง ม า คิ ด ไ ด้ วิ น า ที นี้ เ ห มื อ น กั น กั บ คำ ว่ า ส ป อ ย ล์ ข อ ง เ ข า คื อ ไ ม่ พู ด ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี อ อ ก ม า คำ ที่ ห ย า บ ค า ย ห รื อ มี อ า ร ม ณ์ ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต ที่ ตุ๊ ก เ ค ย ไ ด้ ยิ น จ า ก ป า ก พี่ บ๊ ว ย คื อ อ ะ ไ ร ว ะ คำ ที่ แ ร ง ที่ สุ ด ใ น ชี วิ ต คื อ พี่ ข อ ห ย่ า

ภาพจากรายการ คลับฟรายเดย์

ถ า ม ม อ ง ย้ อ น ก ลั บ ไ ป คิ ด ว่ า เ ร า พ ย า ย า ม ดึ ง รั้ ง เ ข า จ า ก ก า ร ที่ เ ข า จ ะ ดู แ ล พ่ อ แ ม่ ไ ห ม อ ย่ า ง เ ช่ น เ ข า บ อ ก ว่ า เ ข า อ ย า ก ก ลั บ ไ ป ห า พ่ อ แ ม่ บ้ า ง เ ร า ก็ บ อ ก เ ข า ว่ า อ ย่ า เ พิ่ ง เ ล ย
ตุ๊ ก : อ ย่ า ง นี้ ไ ม่ มี เ ล ย ค ะ ไ ป ไ ด้ นั ด เ จ อ อั น นี้ แ ม่ ม า ห า ห ล า น อั น นี้ เ จ อ ต ล อ ด
ถ า ม ใ น ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต คู่ มี ห ล า ย ค รั้ ง ที่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น ปั ญ ห า คื อ ค น ที่ เ ป็ น แ ม่ ลู ก คื อ โ ล ก ทั้ ง ใ บ ข อ ง เ ร า จ น มี บ า ง ค รั้ ง ไ ห ม ที่ เ ร า ลื ม ห น้ า ที่ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ภ ร ร ย า
ตุ๊ ก : ตุ๊ ก ว่ า ตุ๊ ก คื อ ค น ที่ ทำ ห น้ า ที่ ภ ร ร ย า ไ ด้ ไ ม่ เ ก่ ง อ ยู่ แ ล้ ว ตั้ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี ลู ก คื อ เ ร า เ ค ย ไ ป อ อ ก ร า ย ก า ร พี่ ดู๋ แ ร ก ๆ ก็ ไ ด้ มี ก า ร แ ซ ว ด้ ว ย ภ า ษ า สุ ภ า พ แ ต่ สื่ อ นั ย ย ะ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ เ ป็ น ว่ า ไ ม่ ช อ บ ทำ ก า ร บ้ า น แ ล ะ เ ร า ก็ มั่ น ใ จ ตั ว เ อ ง ว่ า เ ข า ห ล ง แ ล ะ รั ก เ ร า ม า ก พ อ จ น ก ร ะ ทั่ ง แ ม่ ตั ว เ อ ง แ ท้ ๆ ไ ด้ ดู ร า ย ก า ร ก็ เ ตื อ น ว่ า ลู ก อ ย่ า เ ป็ น แ บ บ นี้ เ ล ย ถ้ า วั น ห นึ่ ง เ ข า เ จ อ ใ ค ร เ น อ ะ เ ข า รั ก ห นู ม า ก ๆ น ะ ต อ น นี้ แ ม่ บ. อ ก ว่ า น อ น เ ฉ ย ๆ ก็ ไ ด้ ต อ น นั้ น คื อ รำ ค า .ญ แ ม่ ม า ก โ อ๊ ย อ ะ ไ ร ท ะ ลึ่ ง เ พ ร า ะ เ ร า มั่ น ใ จ ม า ก ว่ า เ ข า รั ก เ ร า ม า ก ๆ ( ซึ่ ง เ พ ร า ะ เ ร า เ อ ง ไ ม่ ช อ บ เ รื่ อ ง แ บ บ นั้ น เ ล ย ) บ า ง ค รั้ ง เ ข า อ ย า ก จ ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ต่ เ ร า ขี้ เ กี ย จ เ ห นื่ อ ย เ ร า ก็ จ ะ แ ก ล้ ง ห ลั บ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว่. า แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ง้ อ ซึ่ ง ถ า ม ว่ า นี่ คื อ ปั ญ ห า ห ลั ก ที่ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ม่ โ อ เ ค กั น ไ ห ม ตุ๊ ก คิ ด ว่ า มั น ผ ส ม แ ล ะ ส่ ว น ห นึ่ ง เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น เ ร า โ น ส น โ น แ ค ร์ ม า ก แ ล้ ว มั่ น ใ จ ม า ก ว่ า เ ข า รั ก เ ร า ม า ก ก ว่ า ที่ เ ร า รั ก เ ข า
ตุ๊ ก : พ อ เ กิ ด เ รื่ อ ง ขึ้ น เ ร า ห วั ง 1 0 0 เ ป อ ร์. เ ซ็ น ต์ ที่ จ ะ ก ลั บ ม า คื น ดี เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ ค่ อ ย เ ค ย ผิ ด ห วั ง ทุ ก อ ย่ า ง เ ร า ค่ อ น ข้ า ง ทำ ไ ด้ เ พ ร า ะ เ ร า เ ค ย ทำ ก ลั บ ม า ไ ด้ สำ เ ร็ จ เ พ ร า ะ เ ร า เ ค ย เ จ อ ปั ญ ห า น อ ก ใ จ เ ร า ก็ ก ลั บ ม า ไ ด้ แ ต่ ก็ ห .วั่ น ใ จ ทุ ก วั น จ น มั น แ ป ล ก ๆ จ น ก ร ะ ทั่ ง พี่ ดู๋ อี ก แ ล้ ว ก็ โ ท ร ไ. ป ห า ป รึ ก ษ า เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ โ ท ร ห า ใ ค ร ใ น โ ล ก แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก ใ ห้ ใ ค ร รู้ เ ย อ ะ พี่ ดู๋ ก็ ใ ห้ เ ร า ว า ง แ ผ น ว่ า จ ะ ลุ ย เ ล ย ห รื อ ว่ า จ ะ ร อ ก่ อ น ต อ. น นั้ น คื อ ร อ ก่ อ น คื อ ร อ ใ น ที่ นี้ ข อ ง เ ร า ก็ จ. ะ ร อ ต ร ง นี้ ร อ ไ ด้ ไ ป คุ ย กั น ใ ห้ เ บื่ อ กั น ไ ป เ ล ย ร อ ไ ด้ ( คื อ เ ข า กั บ ข อ ง ใ ห ม่ ) เ พ ร า ะ เ ร า คิ ด ว่ า เ ข า แ ค่ ห ล ง กั บ ข อ ง ใ ห ม่ พ อ จ บ ฉั น จ ะ ร อ อ ยู่ ต ร ง นี้

ภาพจากรายการ คลับฟรายเดย์

ถ า ม วั น ที่ ถู ก บ อ ก เ ลิ ก วั น นั้ น เ ร า รู้ สึ ก ยั ง ไ ง บ้ า ง
ตุ๊ ก : ไ ม่ ถึ ง กั บ ฟู ม ฟ า ย แ ต่ พ อ อุ้ ม ลู ก แ ล้ ว จ ะ ร้ อ ง เ ร า ก็ จ ะ รี บ เ ดิ น ไ ป ใ น ส ว น เ พ ร า ะ เ ด็ ก ท า ร ก น่ า จ ะ ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า กั้ น น้ำ ต า ไ ม่ ไ ด้ น้ำ ต า มั น ไ ห ล เ อ ง มั น เ จ็ บ พ อ น้ำ ต า ไ ห ล เ ส ร็ จ เ ร า ก็ ก ลั บ ขึ้ น บ้ า น ม า
ถ า ม มี ค รั้ ง ห นึ่ ง ที่ ตุ๊ ก บ อ ก ว่ า ส ง ส า ร ลู ก ค น โ ต เ ห มื อ น กั น ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ห็ น คุ ณ แ ม่ ต อ น ที่ กำ ลั ง เ ฟ ล สุ ด ๆ
ตุ๊ ก : ก็ จ ะ มี ช่ ว ง ที่ น้ำ ท่ ว ม พ อ ดี ป ร ะ ม า ณ ปี 5 4 ซึ่ ง บ้ า น เ ร า ถ ม .สู ง 2 เ ม ต ร พี่ ฉ อ ด คื อ ต อ น นั้ น เ ร า เ ค รี ย ด เ ร า เ ล ย ห นี ไ ป ก่ อ น ห อ บ ลู ก ไ ป ด้ ว ย 2 ค น ไ ป เ ชี ย ง ใ ห ม่ กั บ ป า ย ร ว ม กั น 2 เ ดื อ น เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ค น ที่ ทำ อ ะ ไ ร ด้ ว ย ตั ว เ อ ง อ ยู่ แ ล้ ว เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ มี พี่ เ ลี้ ย ง อ ยู่ แ ล้ ว เ ร า .คิ ด ว่ า เ ร า ทำ ไ ด้ แ ต่ ลื ม ไ ป ว่ า ไ ป ต่ า ง ถิ่ น พ อ จ ะ เ ข้. า ห้ อ ง น้ำ จ ะ ทำ อ ย่ า ง ไ ร แ ต่ ป ก ติ เ ร า ก็ อุ้ ม ลู ก อึ ฉี่ น ะ อ ย่ า ง ต อ น นั้ น แ พ ร ว ต อ น. นั้ น จ ะ ต้ อ ง อ า ยุ 3 ข ว บ พ อ. ดี เ ข้ า ก็ ช่ ว ย ดู แ ล น้ อ ง เ ว ล า ที่ เ ร า เ ข้ า ห้ อ ง .น้ำ แ ล ะ ดู น้ อ ง จ น ก ว่ า ที่ เ ร า อ อ ก ม า จ า ก ห้ อ ง น้ำ เ พ ร า ะ เ ว ล า ที่ เ ร า อ. า บ น้ำ ไ ป เ ร า อุ้ ม ลู ก อ า บ น้ำ ไ ม่ ไ ด้ .อ ยู่ แ ล้ ว คื อ เ ร า ก็ ขั บ ร ถ ไ ป กั บ ลู ก เ ด็ ก ส า ม ข ว บ คื อ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า อ ยู่ กั บ แ ม่ ที่ เ ป็ น บ้ า แ ล้ ว ก็ เ ด็ ก ท า ร ก ต อ น นั้ น คื อ ส ง ส า ร แ พ ร ว ม า ก แ ต่ ส ภ า ว ะ ใ น อ า ร ม ณ์ ข อ ง เ ร า ใ น วั น นั้ น ตุ๊ ก ว่ า ตั ว เ อ ง โ อ เ ค ม า ก แ ล้ ว สื่ อ เ รี ย ก ว่ า เ ร า ส ต ร อ ง ตุ๊ ก ก็ ยิ่ ง ส ะ ก ด จิ ต ว่ า ตั ว เ อ ง ส ต ร อ ง ค่ ะ พ อ เ ร า ไ ด้ ส ติ แ ล้ ว เ ว ล า เ ดิ น ม า ก็ คิ ด ว่ า ตั ว เ อ ง บ้ า ๆ บ ว ม ๆ เ ห มื. อ น กั น ( ถ้ า ถ า ม จ ริ ง ๆ ต อ น นั้ น ห นี น้ำ ท่ ว ม ไ ห ม ) ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห นี. น้ำ ท่ ว ม ห ล อ ก ค่ ะ

ภาพของ บ๋วย เชษฐวุฒิ

ถ า ม แ ล้ ว เ ร า มี ไ ป ล ง กั บ ลู ก บ้ า ง ไ ห ม
ตุ๊ ก : ไ ม่ ไ ด้ ไ ม่ ล ง 1 0 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ห ร อ ก มั น มี ห ลุ ด ๆ ที่ รู้ ว่ า เ ร า ห ลุ ด เ พ ร า ะ ว่ า วั น นั้ น ย้ า ย ไ ป อ ยู่ ป า ย แ ล้ ว เ ร า ก็ ห ลุ ด พู ด กั บ ลู ก ว่ า แ พ ร ว แ ป๊ บ นึ ง ไ ด้ ไ ห ม ! ! แ ล้ ว เ พื่ อ น ค น นี้ . . ชี วิ ต คื อ โ ช ค ดี ม า ก เ พ ร า ะ เ จ อ กั ล ย า ณ มิ ต ร ต ล อ ด เ พื่ อ น ค น นี้ เ ข า เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก ร ( คื อ นั ก ทำ ก ร ะ บ ว น ก า ร อ ย่ า ง เ ช่ น ก ร ะ บ ว น ก า ร วั .น นี้ เ ร า จ ะ ม า คุ ย เ รื่ อ ง ก า ร ฟั ง ) เ .พื่ อ น เ ข า ก็ บ อ ก เ ร า ว่ า เ มื่ อ กี้ รู้ ตั ว ห รื อ เ ป ล่ า ว่ า ข้ า ง ใ น ถู ก เ ข ย่ า แ ล้ ว ก็ .อ อ ก ไ ป กั บ ลู ก เ ร า ก็ บ อ ก ว่ า ไ ม่ รู้ ตั ว เ ล ย เ ร า ก็ เ ล ย ตั้ ง ส ติ ( เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น เ ร า คิ ด ว่ า ถ้ า ท น า ย เ ข า เ ก่ ง ๆ แ ล้ ว เ อ า ลู ก ไ ป จ ะ เ ป็ น ยั ง ไ ง ) คื อ ต อ น นั้ น เ ร า เ ค รี ย ด ม า ก เ ล ย ว่ า 5 ส า เ ห. ตุ ข อ ง ก า ร ฟ้ อ ง ห ย่ า มี อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ า ง เ ร า ก็ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย ( คื อ มั น เ ป็ น ค ว า .ม ก ลั ว ข อ ง เ ร า ที่ เ ข า จ ะ เ อ า ลู ก ไ ป ) ส่ ว น เ รื่ อ ง. ห ย่ า คื อ เ ริ่ ม ร อ ม ร่ อ แ ล้ ว แ ห ล ะ

ภาพครอบครัวของ ตุ๊ก

ถ า ม แ ต่ เ ข า ยั ง ยื น ยั น ข อ ห ย่ า
ตุ๊ ก : ยื น ยั น ต ล อ ด เ ร า ป ฏิ เ ส ธ กั บ ไ ม่ ต อ บ บ้ า ง จ น วั น ห นึ่ ง ยื น อ ยู่ แ ล้ ว เ ข า ก็ เ ดิ น ม า บ อ ก ว่ า ตุ๊ ก ง า น วั น ศุ ก ร์ ย ก เ ลิ ก น ะ เ พ ร า ะ วั น ที่ เ ข า ม า บ อ ก คื อ วั น จั น ท ร์ แ ล้ ว แ ล้ ว วั น ศุ ก ร์ คื อ เ ร า ต้ อ ง ถ่ า ย M v เ อ๊ ะ จิ ร า ก ร เ พ ล ง จ า ก นี้ ไ ป จ น นิ รั น ด ร์ ( ต อ น นั้ น เ ร า คิ ด เ ล ย เ พ ร า ะ เ ร า เ ห็ น ชื่ อ เ พ ล ง ถ้ า ถ่ า ย M v เ ร า ต้ อ ง คื น ดี กั น แ น่ เ ล ย ) แ ต่ ช่ ว ง นั้ น เ ข า ก็ ไ ม่ ไ ด้ คุ ย อ ะ ไ ร กั บ เ ร า แ ล้ ว ข อ แ ย ก ห้ อ ง น อ น แ ล้ ว เ ข า ก็ บ อ ก เ. ร า ว่ า ย ก เ ลิ ก น ะ เ ร า ก็ บ อ ก ว่ า ไ ม่ ไ ด้. น ะ น่ า เ ก ลี ย ด เ ข า บ อ ก กั บ เ ร า ว่ า ( พี่ ไ ม่ อ ย า ก ห ล อ ก ป ร ะ ช า ช น ย ก เ ลิ ก เ ถ อ ะ พี่ ไ ม่ ไ ด้ รั ก ตุ๊ ก แ ล้ ว ) เ ร า ก็ ยั ง รั้ ง. เ ข า ว่ า มั น ก็ แ ค่ ง า น เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า ใ ห้ เ ร า ไ ป ฟั ง ค ว า ม ห ม า ย เ พ ล ง สิ ซึ่ ง สุ ด ท้ า ย ก็ ย ก เ ลิ ก เ พ ร า ะ เ ข า ไ ม่ เ ล่ น ห ลั ง จ. า ก นั้ น เ ร า ก็ ไ ป ห ย่ า กั น .ซึ่ ง วั น ที่ ห ย่ า เ ร า ไ ม่ ไ ด้ รู้ สึ ก อ ะ ไ ร เ ล ย เ พ ร า ะ ว่ .า มั น ผ่ า น ม า แ ล้ ว แ ต่ ว่ า เ ร า เ ป็ น ล ม ( เ พ ร า ะ คิ ด ว่ า ต อ น นั้ น ตั ว เ อ ง เ ห นื่ อ ย ต อ น แ ร ก คิ ด ว่ า ตั ว เ อ ง จ ะ ด ร า ม่ า แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ด ร า .ม่ า อ ะ ไ ร เ ล ย ) ก็ มี ค น ใ ห้ ส ติ ว่ า ตุ๊ ก มี ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น แ ม่ แ ล้ ว ก็ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง คื อ ม า ไ ด้ แ ล้ ว เ ร า อ ย่ า ไ ป ยื้ อ เ ข .า เ ล ย เ พ ร า ะ เ ข า เ อ ง เ ข า ก็ ไ ม่ อ ย า ก ร่ ว ม ท า ง กั บ เ ร า แ ล้ ว มั. น ต้ อ ง ต บ มื อ ด้ ว .ย กั น เ น อ ะ ชี วิ ต คู่ ค น ห นึ่ ง เ ข า เ ข า ไ ม่ อ ย า ก เ ล่ น แ ล้ ว ค น เ ร า ถ้ า รั ก กั น มั น ก็ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ ห ม่ ม า อ ยู่ ด้ ว ย กั น ใ ห ม่ ไ ด้ ก็ ด้ ว ย ค ว า ม. ที่ เ ร า ศ รั ท ธ า ค น ที่ พู ด ด้ ว ย เ ร า ก็ ต ก ล ง วั น ( ถ า ม ว่ า ณ วั น นั้ น แ ข็ ง แ ร ง ห รื อ ยั ง ) วั น นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ แ ข็ ง แ ร ง เ ท่ า วั น นี้ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง มั. น เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น แ น่ น อ น

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

ถ า ม แ ต่ ก็ ไ ด้ ข่ า ว ว่ า เ ร า ก็ มี ก า ร ง้ อ ข อ คื น ดี ทุ ก ปี
ตุ๊ ก : จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ที่ ป ร ะ จำ ทุ ก ปี เ พ ร า ะ ม า ก ก ว่ า นั้ น ก ลั ว เ ข า รำ ค า ญ แ ต่ จ ะ ไ ม่ ข อ ก็ คิ ด ว่ า อ ย า ก ทำ อ ะ ไ ร ทำ ใ ห้ ถึ ง ที่ สุ ด ข อ ซ ะ ห น่ อ ย พี่ บ๊ ว ย ก็ จ ะ บ อ ก ว่ า แ บ บ นี้ ดี แ ล้ ว ซึ่ ง พ อ ทุ ก วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม วั น ที่ เ ข า ข อ แ ต่ ง ง า น ซึ่ ง เ ข า ก็ ..ไ ม่ รู้ ห ร อ ก ว่ า วั น นี้ วั น ที่ เ ท่ า ไ ห ร่ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ต า ม เ ร า แ ต่ เ ร า คิ ด แ ล้ ว พ อ 2 2 ตุ ล า ค. ม เ ร า ก็ จ ะ ถ า ม คิ ด ว่ า จ ะ ก ลั บ ม า ไ ห. ม คิ ด ว่ า ส ง ส า ร ลู ก ส ร้ อ ย ม า ก ส ร้ อ ย น้ อ ย แ ล้ ว แ ต่. ปี เ ข า ก็ จ ะ บ อ ก ว่ า แ บ บ นี้ ดี แ ล้ ว เ ร า ทำ ม า แ บ บ นี้ ทุ ก ปี แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ แ น่ ชั ด .น ะ ค ะ 3 – 4 ปี ที่ ค ว า ม รู้ สึ ก ห รื อ วิ ธี คิ ด ข อ ง ห นู ไ ม่ ไ ด้ อ ย. า ก ที่ จ ะ ถ า ม แ ต่ ที่ ผ่ า น ม า ที่ เ ร า ถ า ม เ พ ร า ะ เ ร า รู้ สึ .ก ว่ า มั น เ ป็ น ห น้ า ที่ ที่ ตุ๊ .ก ต้ อ ง ถ า ม คื อ ส่ ว น ห นึ่ ง เ ร า รั ก เ ข า ส่ ว น ห นึ่ ง เ ร า อ้ า ง ว่ า เ ร า ทำ เ พื่ อ ลู ก ทำ. อ ยู่ อ ย่ า ง นั้ น ป .ร ะ ม า ณ 5 ปี น ะ ค ะ เ พ ร า ะ ห ย่ า ม า 9 – 1 0 ปี ส่ ว น ใ ห้ ค น ไ ม่ ท ร า บ แ ล้ ว บ า ง ที นั ก ข่ า ว ม า ถ า ม ว่ า ทิ ฐิ .ห รื อ เ ป ล่ า แ ต่ เ ข า ไ ม่ ท ร า บ ว่ า เ ร า เ ป็ น ค น ถู ก ทิ้ ง น ะ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น ที่ ตั ด สิ น ใ จ เ รื่ อ ง นี้ น ะ ส่ ว น ใ ห ญ่ ค น คิ ด ว่ า ตุ๊ ก เ ป็ น. ค น ข อ ห ย่ า ด้ ว ย ซ้ำ

ภาพของ บ๋วย เชษฐวุฒิ

เ พ ร า ะ เ ร า ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก ห ย่ า ตั้ ง แ ต่ วั น แ ร ก ด้ ว ย คื อ เ ร า ข อ เ ข า คื น ดี ม า ต ล อ ด ใ น วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม จ น ตุ๊ ก ว่ า ทุ ก คู่ น ะ ค ะ มั น ถู ก เ ติ ม ทุ ก วั น ถ้ า มั น ไ ม่ ถู ก เ ติ ม จ ะ ล ด ล ง พ อ มั น ล ด ล ง แ ล้ ว มั น ไ ม่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ต ร ง นี้ ค ว า ม รั ก ที่ มั น ต่ำ ล ง จ น มั น ไ ม่ อ อ ก ฤ ท ธิ์ แ ต่ พ อ ถึ ง วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม รู้ สึ ก ว่ า ปี นี้ ไ ม่ ถ า ม ดี ก. ว่ า สำ ห รั บ ตุ๊ ก คิ ด ว่ า เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก ที่ ไ. ม่ ถู ก เ ติ ม แ ล้ ว มั น ก็ ล ด ล ง ใ น ป ริ ม า ณ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า ก พ อ ที่ จ ะ อ อ ก ฤ ท ธิ์ อั น นี้ ก็ อ ย า ก แ ช ร์ ใ ห้ คุ ณ ผู้ ฟั ง ด้ ว ย ก็ ข อ พู ด ถึ ง พี่ ดู๋ อี ก ค รั้ ง เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น พี่ ดู๋ คื อ จ ะ อ ยู่ ใ น ชี วิ ต ข อ ง เ ร า ทั้ ง คู่ เ ย อ .ะ ม า ก บ อ ก ว่ า วั น แ ร ก ที่ ตุ๊ ก คื อ ไ ด้ ก็ คื อ ใ ด. ๆ ก็ ต า ม ชี วิ ต .คู่ แ ล้ ว จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ค ว า ม ผิ ด ค น ล ะ 5 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ไ ม่ ว่ า จ ะ หั ว ข้ อ อ ะ ไ ร เ พ ร า ะ ถ้ า บ้ า น เ ร า แ ข็ ง แ ร ง พ อ ก็ จ ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ม า เ ลื่ อ ย ข .า บ้ า น เ ร า ไ ด้ ห รื อ พี่ ดู๋ จ ะ บ อ ก ว่ า ม นุ ษ ย์ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้ ทุ ก น า ที ดี ม า ก เ พ ร า ะ ป ร ะ โ ย ค นี้ เ ข้ า หู ตุ๊ ก เ ร็ ว ม า ก มั น เ ล ย ไ ม่ มี แ บ บ . . ทำ ไ ม ๆ ไ ม่ มี เ ล ย น ะ ค ะ ตั้ ง มี ปั ญ ห า ม า ไ ม่ ทำ ไ ม เ พ ร า ะ ทุ ก อ ย่ า ง. เ ป ลี่ ย น ไ ด้ ทั้ ง นั้ น

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

ถ า ม ม า ถึ ง ต ร ง นี้ มุ ม ม อ ง ค ว า ม รั ก เ ป ลี่ ย น ไ ป ยั ง ไ ง บ้ า ง
ตุ๊ ก : ไ ม่ ถึ ง กั บ เ ป ลี่ ย น น ะ ค ะ แ ต่ ก ว้ า ง ขึ้ น ค น เ ร า จ ะ รั ก กั น มั น ต้ อ ง ดู แ ล กั น ห ล า ย มิ ติ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ อ ย า ก ใ ห้ เ ข า ดู แ ล เ ร า ฝ่ า ย เ ดี ย ว เ ร า ก็ ต้ อ ง ดู แ ล เ ข้ า ใ จ ใ จ เ ข า ด้ ว ย คื อ ไ ม่ ใ ช่ เ ร า ไ ม่ เ สี ย ใ จ กั บ อ ะ ไ ร ที่ ผ่ า น ม า ตุ๊ ก .ก็ เ ชื่ อ ว่ า ถ้ า ตุ๊ ก ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ อ ะ ไ ร ต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า น ม า ทั้ ง ห ม ด ตุ๊ ก จ ะ ไ ม่ โ ต เ ท่ า วั น นี้. แ ล้ ว ทั้ ง ห ม ด คื อ พ อ ใ จ กั บ ผ ล ง า น .ตั ว เ อ ง เ พ ร า ะ ว่ า เ ห็ น แ พ ร ว กั บ ภู มิ มี มุ ม ม อ ง ค ว า ม รั ก ที่ ดี ม า ก ๆ เ ร า เ ชื่ อ ว่ า เ ด็ ก เ ล็ ก ๆ เ ข า ส ะ ท้ อ น จ า ก ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ .ง เ ร า จ ริ ง ๆ .แ ป ล ว่ า เ ร า มี ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ แ ผ่ อ อ ก ไ ป ใ ห้ เ ข า รู้ สึ ก ดี ๆ ซึ่ ง เ ร า ก็ ห วั ง ว่ า เ ข า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร กั บ ค ว า ม รั ก ไ ด้ ดี ก ว่ า เ ร า

ภาพของ ตุ๊ ก  ช น ก ว นั น ท์

ถ า ม ถ้ า ถ า ม ว่ า ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ตุ๊ ก กั บ พี่ บ๊ ว ย เ ป็ น เ พื่ อ น กั น แ บ บ ไ ห น
ตุ๊ ก : มั น ก็ จ ะ ดู เ ป็ น คำ ที่ ทุ ก ค น ใ ช้ กั น น ะ ค ะ. คื อ เ ป็ น พ่ อ แ ม่ ข อ ง ลู ก. เ ร า จ ะ มี ค ว า ม คุ ย. กั น ใ น เ รื่ อ ง ที่ ต้ อ ง ดี ล กั น แ ต่ เ ร า ก็ อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ คุ ย กั น ห รื อ ส นิ ท กั น ที่ เ ร า จ ะ ป รึ ก ษ .า ปั ญ ห า กั น ไ ด้ ทุ ก เ รื่ อ ง
ถ า ม เ ค ย เ ผ ล อ โ ท ษ ตั ว เ อ ง ไ ห ม
ตุ๊ ก : เ ค ย ค่ ะ แ ต่ อ ย่ า ง ที่ บ อ ก เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า มี กั ล ย า ณ มิ ต ร ดี ม า ก เ ว ล า เ ห มื อ น จ ะ โ ท ษ ตั ว เ อ ง เ พื่ อ น ก็ จ ะ ค อ ย บ อ ก ว่ า เ ร า ว่ า อ ย่ า โ ท ษ ตั ว เ อ ง น ะ เ พ ร า ะ เ ดี๋ ย ว มั น. จ ะ ก ด ทั บ ซึ่ ง ตุ๊. ก โ ช ค ดี ม า ก ที่ มี เ ก๋ ค อ ย อ ยู่ ข้ า ง ๆ ม า ต ล อ ด เ ข า พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ม า อ ยู่ ต ร ง ห น้ า เ ร า ต ล อ ด ถ้ า เ ร า ต้ อ ง .ก า ร แ ล้ ว เ ข า ก็ รั ก ลู ก ตุ๊ ก ม า ก

ภาพของ บ๋วย เชษฐวุฒิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *