ตอบชัดหลังถูกมองเป็นเงา’สรยุทธ’ เผยเหตุไม่กล้าคุยกับ มะตูมและกาละแมร์

ตอบชัดหลังถูกมองเป็นเงา’สรยุทธ’ เผยเหตุไม่กล้าคุยกับ มะตูมและกาละแมร์

ยกใ ห้ เป็ นข วั ญใจ.ค นค อข่าว ไ ป แ ล้ ว สำหรับ”หนุ่มก.ร รชัย” หลังรับหน้ า ที่เจ าะลึ ก ถาม ตร.ง จ นถูก ให้ย กว่า มืออ า ชีพมา ก ๆ ล่า สุดเจ้.าตั ว ม า ออ ก ร ายกา ร ชื่ อดั.งพ ร้ อมกั บเค ลีย ร์ปร ะเด็ น ที่ มี ค น ม อ .ง ว่าเป็นเงา รุ่น พี่”สร ยุ ท ธสุทัศ. น ะจินด า ” ผู้ ป ระกา ศข่า ว ชื่อดังพร้ .อ ม ทั้ งมีโ อ ก า สจ ะได้ร่ ว มง าน กันไ หมใ น อน าคต

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย

ซึ่ง”ห นุ่ม ก รรชัย” ไ ด้ ถูกถาม ปร.ะเด็นที่ ถู กมอ ง ว่ าเ ป็นเง าของส รยุทธร วม.ถึ งโ อก า ส ร่วม ง านกั นซึ่ง เ จ้าตัว.ก็ย อม รั บ ว่ า มี โ อกา สเ.พ ราะ ผู้ใ ห ญ่เ ปร ยๆ อยู่ มี คว า มเป็นไ ปได้.แต่ ยังไ ม่ รู้ว่า จ ะเป็นรูป แบบรา .ยกา รแบ บไหน ต้องแ ล้ ว แต่ ผู้ ใ .ห ญ่ ส่ วนป ระ เ .ด็น ดรา ม่ า ที่ มี อยู่ ต.ลอด ส่ วน ตั วไ ม่ทร าบ

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย และ สรยุทธ

นอ ก จา กนี้ห.นุ่ม กรร ชั ยยัง ถู กถาม ถึง ป ร ะ เ ด็ นลี ลาก ารเ ป็น ผู้ ประ ก า ศ ข่ าว ที่ถา ม ตรงพูดตร งอย่า ง ก รณีที่เ.รื่อ งข องน้อ ง ที่โ พสต์รู ปบอ ก เ ห มือ นพญ านาค ซึ่ง เราก็เคาร พ พญาน า ค เหมื อนกั นแต่ ภาพ.ที่เห็นมั นไม่ ใช่บ อ. กไปแบ บนั้นอ าจจะ เป็นเ พ รา ะเรา เป็ นคนตร ง พูดแ รงต รงไป ตรงม า เลย กลายเ ป็ น ดร า ม่า .ตาม มาอ. ย่าง ที่เ ห็นกัน

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย และ สรยุทธ

แม้ แต่ เพื่อน อย่ าง ” ก าล ะแ ม ร์” ก็ถ .ามต รงๆเ รื่ อ ง ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ขอ งเขา เขา ไ ม่ รู้ก ฏห ม า ยห รอ ทำ งานว งก าร ข่าว ม ากี่ปี มันเ ป็นคำ ถา มที่ เรา ต้อ งถ า มไม่สา มาร ถ บ่า ย เ บี่ ยง ห รื อไ .ปใ ห้ค ว าม ช่ วยเหลือเพร าะคุ ณผู้ ชม ก็ ต้ อ ง ด่ าเ ร า ห าว่าเข้ า ข้า งกัน เล ยต้อง ถามตร งไ ป ต ร ง มา ส่ วนกร ณี ข อ ง” ดี เจม ะ ตูม” ที่ แ ม่เจ้า ตัวจะ ไ.ม่ได้มานั่งออก รา ยกา ร ถ า มต อ.บด้ว ย ตั วเอง แต่ ก็ไ ด้ สั มภ าษณ์ทา งโ ทรศั พ ท์ เ รื่อง ดรา ม่า จัดงา น ปาร์ตี้วันเกิ ดจนตั วเอ ง ติดโค วิด- 19 เจ้าตั วก็บ อก.ว่า ก็ต้องถ าม แท นป ระ ชา ชน

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย และ สรยุทธ

จาก นั้ น หนุ่มกรร ชั ยรับว่ าจ บรายก า รยัง ไม่กล้าคุย กั บ ม ะตูมแล ะกาละ แ มร์เ ลยไม่ เ ค ย โท ร คุย ไ ม่เคย ส่ ง ไลน์มะตูมโท ร กลั บมา ยังไม่กล้ ารั บ เพ ราะรู้สึก แย่ รู้สึก ผิด กับ เพื่ อ นกับน้องเชื่อว่ า ทั้งคู่เข้าใจ บ ริ บทก า ร ทำ งา น

ภาพของ กาละแมร์

ภาพของ ดีเจ มะตูม เตชินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *