เข้าใจผิดกันหมด!! “หนูเล็ก” เคลียร์ชัด หลังถูกเม้าท์ว่าเปย์สามีหนัก ซื้อรถหรูคันใหม่

เข้าใจผิดกันหมด!! “หนูเล็ก” เคลียร์ชัด หลังถูกเม้าท์ว่าเปย์สามีหนัก ซื้อรถหรูคันใหม่

ทำ เ อ า นั ก แ ส ด ง ส า ว อ า ร ม ณ์ ดี   ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”   ต้ อ ง รี บ อ อ ก ม า ชี้ แ จ ง ย ก ใ ห ญ่    ห ลั ง ห ล า ย ค น เ ข้ า ใ จ ผิ ด คิ ด ว่ า เ จ้ า ตั ว ถ อ ย ร ถ ห รู ใ ห้ ส า มี

รู ป ข อ ง  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”

 

แ ต่ แ ท้ จ ริ ง แ ล้ ว . . .  เ ป็ น ร ถ ที่ ส า มี ใ ช้ เ ว ล า เ ก็ บ เ งิ น ม า น า น ก ว่ า 4 ปี   เ พื่ อ ซื้ อ ใ ห้ ตั ว เ อ ง   โ ด ย ที่ เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ย เ รื่ อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ล ย

รู ป ข อ ง  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”

“ เ ข้ า ใ จ ผิ ด กั น ห ม ด เ ล ย น ะ ค ะ ว่ า . . .  เ ป็ น เ มี ย ส า ย เ ป ย์ ที่ จ ริ ง ไ ม่ ใ ช่ เ ล ย ค่ ะ    ร ถ คั น นี้ เ ข า เ ป็ น ค น เ ก็ บ เ งิ น ซื้ อ เ อ ง เ ข า ใ ช้ เ ว ล า ถึ ง 4 ปี เ ล ย น ะ ค ะ

รู ป ข อ ง  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”

เ ข า ฝั น ไ ว้ ตั้ ง แ ต่ ต อ น เ รี ย น แ ล้ ว ว่ า อ ย า ก ไ ด้    เ ร า แ ค่ ไ ป เ ป็ น แ ม่ ย่ า น า ง ใ ห้ ไ ป ไ ห ว้ ใ ห้  . .  .ที แ ร ก ว่ า จ ะ ไ ม่ ไ ป รั บ ร ถ ด้ ว ย เ พ ร า ะ ติ ด ง า น แ ต่ เ ข า ข อ ร้ อ ง ใ ห้ ไ ป ด้ ว ย

รู ป ข อ ง  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”  แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

เ พ ร า ะ เ ข า รู้ สึ ก ไ ม่ มั่ น ใ จ ก็ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า เ ข า ทำ ง า น ห า เ งิ น เ อ ง ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ ว่ า เ ข า ทำ อ ะ ไ ร ยั ง ไ ง แ ต่ เ ข า เ ห นื่ อ ย ม า ก น ะ ค ะ แ ล้ ว 4 ปี ที่ ก ว่ า เ ข า จ ะ เ ก็ บ เ งิ น ไ ด้ ก็ ไ ม่ ง่ า ย เ ล ย ค่ ะ ”

รู ป ข อ ง  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”  แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

มี ค น เ ข้ า ใ จ ผิ ด ว่ า เ ร า ซื้ อ ร ถ ใ ห้ ส า มี
“ เ ย อ ะ ม า ก ค่ ะ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง แ ม่ ข อ ง ห นู เ ล็ ก เ อ ง ก็ ต้ อ ง รี บ โ ท ร ไ ป บ อ ก แ ม่ ว่ า ห นู ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ ร ถ ใ ห้ ส า มี น ะ ”

รู ป ร ถ ห รู คั น ใ ห ม่ ข อ ง ส า มี  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”

มี ช่ ว ย ส ม ส บ ทุ น ไ ป บ้ า ง เ ป ล่ า
“ ไ ม่ มี เ ล ย น ะ ค ะ ไ ม่ เ ห มื อ น ต อ น ที่ ห นู ซื้ อ ร ถ มิ นิ ใ ห้ ตั ว เ อ ง เ ข า เ ป็ น ค น ด า ว น์ ใ ห้ ด้ ว ย ซ้ำ แ ต่ กั บ คั น นี้ ก็ คื อ เ ข า เ ก็ บ เ งิ น ซื้ อ เ อ ง เ ข า เ ก็ บ เ งิ น ด า ว น์ 4 ปี เ พ ร า ะ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ เ งิ น ส ด ถื อ ว่ า เ ก่ ง ม า ก ๆ แ ล้ ว น ะ ค ะ ”

รู ป ร ถ ห รู คั น ใ ห ม่ ข อ ง ส า มี  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ”

ส า มี เ ห่ อ ร ถ ใ ห ม่ ไ ห ม
“ เ ข า ดี ใ จ ม า ก ค่ ะ มี ไ ป ตั ด ผ ม บ อ ก จ ะ ตั้ ง ใ จ ล ด น้ำ ห นั ก คื อ . . . เ ข า ตื่ น เ ต้ น ม า ก ๆ แ ต่ ห นู ก็ ไ ม่ ไ ด้ ตื่ น เ ต้ น น ะ เ ฉ ย ๆ ม า ก ก ว่ า เ พ ร า ะ ว่ า มั น ไ ม่ ใ ช่ ร ถ เ ร า ไ ม่ เ ห มื อ น กั บ เ ข า เ พ ร า ะ ข น า ด แ ค่  . . .ต อ น รั บ ร ถ เ ข า ยั ง มื อ สั่ น เ ล ย ”

รู ป ร ถ ห รู คั น ใ ห ม่ ข อ ง ส า มี  ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย

รู ป ข อ ง ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย

รู ป ข อ ง ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *