นอท โอนเงินปลอบใจสาว พลาดรางวัลที่ 1

จากก่อนหน้านี้ ได้มีการ ป ร ะ ก า ศ ผล ร า ง วั ล ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ง ว ด ประจำวันที่ 16/06/65 ซึ่ง ร า ง วั ล ที่ 1 คือ 361807

ก็มีหลายคนต่าง โ ช ค ดี ได้เป็น เ ศ ร ษ ฐี ใหม่ และก็คนที่ ผิ ด ห วั ง กับการ เ สี่ ย ง โ ช ค ครั้งนี้ แต่เรื่องที่ น่ า เ สี ย ใ จ ที่สุด ก็น่าจะเป็น ช า ว เ น็ ต รายนี้

ที่ได้ออกมาเผยว่า ตนนั้นทำการซื้อ ส ล า ก ผ่านทาง เ ว็ บ ของ ก อ ง ส ล า ก พ ลั ส โดยเลขที่ เ ลื อ ก ซื้อนั้น ตรงกับรางวัลที่ 1

แต่เจ้าตัว ก ลั บ ลืมโอ น เ งิ น ทำให้พลาด เ งิ น รางวัล 24 ล้านบาท ต่อมาด้าน นอท เจ้าของ ก อ ง ส ล า ก พลัส ได้ออกมา แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ

กับลูกค้าคนดังกล่าว และ ก็ เ ตื อ น ไปถึงลูกค้ารายอื่นๆว่า อย่าลืม โ อ น เ งิ น เพื่อที่จะได้ทำ ร า ย ก า รสำเร็จ ล่าสุดทางด้านซีอีโอ นอท ได้ออกมาเผยว่า

ตนนั้นได้ทำการ โ อ น เ งิ น ป ล อ บ ใ จ ลูกค้ารายนั้นไป 1 แ ส น บาท จึงมีหลายคนมองว่าอาจเป็นแค่การ ต ล า ด

จากนั้นหนุ่มนอทได้เผยต่ออีกว่า หลายคนอาจไม่รู้ว่าความสุขคือ อ ะ ไ ร สำหรับตนก็แค่ 1 แสน แต่กับเค้ามันอาจคือ

ห นี้ ก้ อ นโต เพราะตนก็ไม่ได้ เ ดื อ น ร้ อ น กินข้าวข้างตลอด ที่จะ เ ป ลื อ ง ก็คงเป็น เ งิ น ที่ เ ลี้ ย ง อาหารดีๆให้แก่ ที ม ง า น

หลั ก ฐ า น

เม้นต์

นอท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *