แป้ง เผยไม่เปิดหน้าสามี เพราะเหตุนี้

ทางด้าน อ ดี ต น า ง เ อ ก ดัง แป้ง อรจิรา ได้ออกมาเผยเรื่อง ชี วิ ต ค ร อ บ ค รั ว ที่ตั้งแต่มีลูกก็ทำให้ ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น ไป

และเผยถึง เ รื่ อ ง ร า ว ไม่ เ ปิ ด ตั ว แฟนทาง โ ซ เ ชี ย ล โดยว่าทำไมถึงเป็น ผู้ ช า ย คนนี้ ด้านแป้งเผยว่า อาจเป็นเพราะเขามี อ า ยุ เ ย อ ะ กว่า

และ ต้ อ ง ก า ร คนที่ ใ จ เ ย็น ถ้า อ า ยุ ใกล้กันเราจะ ดื้ อ ไม่ฟัง และไม่ เ ค า ร พ ส่วนคน ปั จ จุ บั น นั้น อ า ยุ มากกว่า 1 รอบ ก็จะ เ ก ร ง ใ จ นิดหนึ่ง

ต อ น นี้ เรามีลูกแล้ว ก็ถ้ามี แ ฟ น ร ว ย ลูกจะได้ ส บ า ย คนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อน ที่รู้จักเป็น เ พื่ อ น กันมา 4 ปี ก่อนจะมา ค บ กันอาจเป็นเพราะ พ ร ห ม ลิ ขิ ต โ ค จ ร ให้มาเจอกัน

ส่วนเรื่องที่ไม่ เ ปิ ด ตั ว แฟนนั้น ก็มาจาก ห ม อ ดูด้วย เนื่องจากตนเคย แ ต่ ง ง า น มาแล้ว ตอนนั้น ห ม อ ดู ก็ทัก ว่าให้จัด พิ ธี แบบเงียบๆ

ไม่ต้อง ป ร ะ ก า ศ ให้ โ ล ก รู้ แต่ตนคิดว่าก็ครั้งแรก ก็อยากจัด สุดท้ายก็ไม่ เ วิ ร์ ก ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ทัก มีหลายคนบอกว่าตนนั้นเป็น ด ว ง อ า ภั พ จะ สำ เ ร็ จ ก็ต้อง แ ก้ เ ค ล็ ด

ส่วนเรื่องลูกนั้น ตนไม่ เ ค ย คิ ด ที่จะมีลูก และก็คุยกับ แ ฟ น ว่าไม่อยากมีลูก แต่ถ้ามา ธ ร ร ม ช า ติ ก็ได้ สรุปมาเลย ต อ น นี้ ค ล อ ด ลู ก 6 เดือนแล้ว

ต อ น นี้ อยู่ที่ไทย ก่อนหน้านี้อยู่ สิ ง ค โ ป ร์ มาครึ่งปี ค ล อ ด ที่โน่น เพราะมัน ส ะ ด ว ก เรื่อง เ อ ก ส า ร ต่างๆ แฟนเป็นคน สิ ง ค โ ป ร์

แต่ไม่ได้ ก ลั บ ตั้งแต่.. .โ.. …ค.. …วิ. …ด ช่วงที่ ตั ด สิ น ใ จ แ ต่ ง ง า น ก็ยังไม่ได้เจอทางบ้านเขา ต่อมาด้านแป้งได้เผยถึง ชี วิ ต หลัง ค ล อ ด ว่า

ตนนั้น ร้ อ ง ไ ห้ ทุกวันจน จิ ต ตก เพราะลูก ป่ ว ย ต่อม ไ ท ร อ ย ด์ ไม่ผลิต ฮ อ ร์ โ ม น เป็นตัว สำ คั ญ การ พั ฒ น า สมอง พอรู้ก็ ช็ อ ก ทันที

แต่ ห ม อ เก่งเขา รั ก ษ า ทำให้ ต อ น นี้ ชีวิตนั้นมี ส ติ มากขึ้น ไม่ว่าจะทำ อ ะ ไ ร ต้องมี ส ติ อดทน จะเป็นแบบเมื่อก่อนที่ อ า ร ม ณ์ ร้ อ น ไม่ได้แล้ว

แป้ง

แป้ง กับ ส า มี

แป้ง กับ ลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *