สุดอาลัย!!ณรงค์ พุทธโกษา นัดแสดงอาวุโวสสิ้นแล้วในวัย73ปี

สุ ด อ า ลั ย ! ! ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า   นั ด แ ส ด ง อ าวุ โ ว ส สิ้ น แ ล้ว ใ น วั ย 7 3 ปี

เ มื่ อ วั น ที่ 1 8 มี . ค . ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า มี ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก S u r i y a Y a o w a s u n g โ พ ส ต์ แ จ้ ง ข่ า ว ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง “ ณ ร ง ค์ พุ ท ธ โ ก ษ า “ นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส

โ พส จ์ จ า ก ด า ร า ภ า พ ยน ต ร์

โ พส จ์ จ า ก ด า ร า ภ า พ ยน ต ร์

โ ด ย ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า ข อ พ. ร ะ เ จ้ า ท ร ง เ ม ต ต า ด ว ง วิ ญ ญ า ณ ข อ ง พี่ ร ง ค์ ด้ ว ย … … พ ล ท ห า ร ณ ร ง ค์ พุ ท ธ โ ก ษ า … … . . พี่ ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ ข อ ง ผ ม ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ว่ า ซื้ อ ข น ม ม า ใ ห้ กิ น บ่ อ ย ๆ . . พ า ไ ป เ ที่ ย ว บ่ อ ย ๆ … เ ป็ น พี่ ที่ ใ จ ดี … … . . ห ลั บ ใ ห้ ส บ า ย น ะ ค รั .บ พี่ … . . R I P . ข อ แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ กั บ ค ร อ บ ค รั ว พี่ ติ๋ ม ด้ ว ย น ะ ค รั บ .

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

กำ ห น ด ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม ศ พ พ ล ท ห า .ร ณ ร ง ค์ พุ ท ธ โ ก ษ า ( ส า มี ข อ ง คุ ณ ติ๋ ม – เ พ็ ญ ลั ก ษ ณ์ อุ ด ม สิ น ) ณ วั ด บ า ง ไ ผ่ ศ า ล า 1 บ า ง บั ว ท อ ง พิ ธี ร ด น้ำ ศ .พ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ 1 8 มี น า ค ม 2 5 6 4 เ ว ล า 1 6 . 0 0 น . ส ว ด พ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ 1 8 มี น า ค ม 2 5 6 4 ถึ ง วั น จั น ท ร์ ที่ 2 2 มี น า ค ม 2 5 6 4 เ ว ล า 1 8 . 3 0 น . พิ ธี ฌ า ป น กิ จ วั น อั ง ค า ร ที่ 2 3 มี ค . 6 4 เ ว ล า 1 6 . 0 0 น . ณ เ ม รุ วั ด บ า ง ไ ผ่

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

ภ า พ ข อ ง ณร ง ค์   พุ ท ธ โ ก ษ า

ขอ บ คุ ณ ภ า พ จ า ก เ ฟ ซ บุ๊ก   S u r i y a  Y a o w a s u n g ,   เพ จ ด า ร า ภ า พย น ต ร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *