แจ๊ส แจง แจ้งข่าว หลังแอดมิทยกบ้าน

ก่อนหน้านี้มี เ รื่ อ ง ร า ว ที่ทำให้แฟนๆ ต่าง เ ป็ น ห่ ว ง เมื่อด้าน นั ก แ ส ด ง ต ล ก ดัง แจ๊ส ชวนชื่น

ได้อุ้ม ลู ก ส า ว คนเล็ก น้องแตงไทย ส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล แบบ เ ร่ ง ด่ ว น เพราะน้องแตงไทย

มี อ า ก า ร ไ ข้ ขึ้น สู ง ถึง 38 องศา และก็รีบ ต ร ว จ .โ.. ..ค… .วิ… .ด. ..ทันที ผลออกมาว่า ไ ม่ พ บ เ ชื้ อ

เป็นเพียง ไ ข้ ห วั ด เนื่องจาก อ า ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ล่าสุด ทางด้าน แจง ภ ร ร ย า แจ๊ส ก็ได้ออกมาเผยภาพ

ที่มีตนเอง ส า มี และลูกสาว นอน แ อ ด มิ ท อยู่ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล โดยด้านแจง ได้เล่าถึง ส า เ ห ตุ

ที่เกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ ครั้งนี้ว่า พวกตนนั้นเป็นแค่ ไ ข้ หวัด เพราะ ติ ด ทั้ ง บ้ า น เริ่ม แ ร ก มาจากน้องแตงไทย

และก็มาพ่อ แม่ พี่สาว จน ค ร บ ห ม ด ทั้งครอบครัว แล้วช่วงนี้ ไ ข้ ห วั ด ..ร.. ะ. ..บ.. .า ..ด. ก็ ดู แ ล ตั ว เ อ ง กันด้วยนะ

งานนี้เหล่า แ ฟ น ค ลั บ และคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาส่ง กำ ลั ง ใ จ และ อ ว ย พ ร ให้ ห า ย ไวๆกับ ค ร อ บ ค รั ว แจ๊ส ชวนชื่น อย่างมากมาย

แจ๊ส แตงไทย

แจง แจ๊ส

พ่อ แม่ พี่สาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *