แอบแกล้งหลับบ้างดีกว่า!!แป๋วแหววสงสัย แบบน่ารักที่สุด

แ อบ แ ก ล้ ง ห ลับ บ้ า ง ดี ก ว่ า !! แ ป๋ ว แ ห ว วส ง สั ย   แ บ บ น่ า รัก ที่ สุ ด

ค ว า ม น่ า รั ก เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น เ ล …ย จ ริ ง ๆ สำ ห รั บ น้ อ ง เ ด มี่ ห รื ..อ น้ อ ง แ ป๋ ว แ ห ว ว เ รี ..ย ก ไ ด้ ว่ า ยิ่ ง โ ต ก็ ยิ่ ง เ พิ่.. ม ค ว า ม ..น่ า รั ก ขึ้ น ..ไ ป อี ก ใ น แ.. ต่ ล ะ วั .น คุ ณ. แ ม่ ก้ อ ย มั ก จ ะ อั พ เ ด ท ค ว า ม น่ า รั ก ข  อ  ง . .ลู.ก. .ส.. .า. .ว. ..อ. .ย่… .า. .ง. .น้.. .อ. .ง. ..เ. .ด. .มี่.. .ใ. ห้. ..แ. .ฟ. .น ค ลั บ ไ ด้ ช ม ไ ด้ เ ห็ น ..แ ล ะ ยิ้ ม ต …า ม มี ค ว า ม สุ ข ไ ป.. ด้ ว ย ใ น ทุ ก วั น

เ สือ น้ อ ย น่ า รัก ม า ก เ ล ยน้ า

แ อ บ มอ ง อี ก ก ล้ อง อี ก แ ว้ว ว ว

เ ป็น คู่ ที่ น่ า รั กที่ สุ ด เ ล ย  แ ม่ ลิ เดี ย แ ล ะน้ อ ง เด มี่

แ ฟ น ค ลั บ ก็ ต่ า ง ป ลื้ ม ใ น ก า ร เ ลี้ ..ย. .ง. .ลู. ..ก. .แ. .ล. .ะ. .ส่. .ว.. .น. .ลู. ..ก. .ข. .อ.. .ง. .ลิ. ..เ. .ดี. .ย. ..กั. .น. .อ ย่ า ง ม า ก เ พ ร า ะ ส อ น ใ ห้ ลู ก เ ป็ น ค น เ ก่ ง แ ล ะ ฉ ล า ด พู ด จ า ไ พ เ ร า ะ แ ล ะ ใ น ทุ ก ๆ วั น คุ ณ แ ม่ ก็ มั ก จ ะ ห ยิ บ เ สื้ อ ผ้ า ส ว ย ส ว ย ม า ใ ห้ น้ อ ง เ ด มี่ ใ ส แ ล ะ ถ่ า ย รู ป อ ว ด ค ว า ม น่ า รั ก ข อ ง ลู ก ส า ว ผ่ า น โ ซ เ ชี ย ล กั น

น้อ ง เ ด มี่   แ ละ น้ อ ง ไ ล ลา   ลู ก สา ว พ อ ลล่  า

แ ป๋ว แ ห ว ว แ ละ คุ ณ ยา ย น่ า รั ก สุ ด

แ อบ อ ม ยิ้ ม น่ ารั ก สุ ด ๆ

โ ด ย ล่ า สุ ด ลิ เ ดี ย ก็ ไ ด้ เ ผ ย เ ป็ น ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่ ซึ่ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า ค ลิ ป นี้ น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ดู ม า ก ๆ เ พ ร า ะ น้ อ ง เ ร มี่ นั้ น ติ ด ติ ด โ บ ว์ ห ล า ก สี อ ยู่ เ ต็ ม หั ว แ ล ะ ยิ่ ง เ พิ่ ม ค ว า ม เ ร็ ว ค ว า ม .น่. .า. .รั. .ก. ..ใ. .ห้. ..น้. .อ. ..ง. .เ.. .ด. .มี่. ..ขึ้. .น. .ไ.. .ป ..อ. .ย่. า ง ม า ก ซึ่ ง ค ลิ ป นี้ เ ป็ น ค ลิ ป ที่ น้ อ ง เ ด มี่ นั้ น ทำ เ ห มื อ น แ ก ล้ ง ห ลั บ น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ดู ม า ก ๆ ซึ่ ง เ อ า หั ว แ น บ ล ง พื้ น แ ล ะ ตู ด ชี้ ฟ้ า เ ชื่ อ ว่ า ห า ก ใ ค ร ที่ เ ห็ น แ ล้ ว ก็ ต้ อ ง ห ล ง รั ก น้ อ ง เ ด มี่ กั น ทั้ ง นั้ น ค ว า ม น่ า รั ก จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร นั้ น ไ ป ช ม พ ร้ อ ม กั น เ ล ย ค่ ะ

แ ป๋ว แ ห ว ว ส งสั ย น้ า ห ลับ  ห ร อ

แอบมองใกล้ๆเข้าไปหน่อย

หลับใช่ไหมน้า……

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *