แห่ยินดีเพียบ!!แอปเปิ้ลคลอดแล้ว น้องจูน่า น่ารักน่าชังแบบสุดๆพ่อฟลุคเป็นปลื้ม

แ ห่ยิ น ดี เ พี ยบ ! ! แ อ ป เปิ้ ล ค ล อ ดแ ล้ ว   น้ อ งจู น่ า   พ่ อ ฟลุ ค เ ป็ นป ลื้ ม

ก ล า ย เ ป็ น คุ ณ พ่ อ ลู ก ส อ ง แ ล้ ว สำ ห รั บ  ฟ ลุ ค-  จิ ร ะ  ด่ า น บ ว ร เ กี ย ร ติ ที่ วั น นี้ ( 9 เ ม . ย . ) .. . . . . . . ภ   ร ร ย า ส า ว แ อ ป เ ปิ้ ล สี ส ะ เ ห งี ย น ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด ลู ก ส า ว ค น ที่  2  แ ล้ ว โ ด ย ตั้ ง ชื่ อ ว่ า…………

ภ า พข อ ง น้ อ ง จู น่า แ ร ก เ กิ ด

โพ ส ต์ จ า ก ฟ ลุค   จิ ร ะ

น้ อ ง จู น่ า ช นิ ต า ด่ า น บ ว ร เ กี ย ร ติ ค. ล้ อ ง กั .บ น้ อ ง จู นี่ พี่ ส า ว ท่ า ม ก ล า. ง คำ ยิ น ดี จ า ก ทั้ ง ค น ใ น แ ล …ะ น อ ก ว ง ก า ร โ..ย คุ ณ พ่ อ ฟ ลุ ค ไ ด้ โ พ…ส ต์ ภ า พ แ ร ก ค ล อ ด .พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ว่ า

ภ า พข อ ง น้ อ ง จู น่า แ ร ก เ กิ ด

ภ า พข อ ง น้ อ ง จู น่า แ ร ก เ กิ ด

“ ส วั ส ดี ค่ ะ ห นู. ชื่ อ ช นิ ต า ด่ า น บ ว ร เ กี .ย ร ติ เ รี ย ก ห นู สั้ น ๆ ว่ า จู น่ า ก็ ไ ด้ น ะ ค ะ นี่ โ ล ก ม นุ ษ ย์ ห รื อ.เ นี่ ย วู้ ฮู้ ! ! ส ว่ า ง จั. ง เ ล ย ”
ด้ า น คุ ณ แ. ม่ แ อ ป เ ปิ้ ล ก็ ล. ง ภ า พ ลู ก ส า ว พ ร้ อ ม บ อ ก ว่ า “ ม ง ล ง ตั้ ง แ ต่ วั น แ ร ก ก .ก ก ก จู …น่ า ค .น ส ว ย ข อ ง แ ม่ รั ก ก ก ก ก ร า ย ง า น ตั ว ค่ ะ. พี่ พี่ ข อ ฝ า ก เ นื้ อ ฝ า ก ตั ว M i s s J u n a ด้ ว ย น. ะ ค ะ ”

ภ า พข อ ง น้ อ ง จู น่า แ ร ก เ กิ ด

ภา พ ค ร อ บ ครั ว ข อ ง ฟ ลุ ค  จิ ร ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *