ชี้แจงแล้ว!! ‘พลอย เฌอมาลย์’ กักตัวหลังปาร์ตี้งานคัลเลอร์ภูเก็ต พบคนติดโควิด

ชี้แจง แล้ว!! ‘พ ลอ ย เฌอมาลย์’ กักตัว หลังปาร์ ตี้งา นคัล เ ลอร์ ภู เก็ต พบค น ติ ดโค วิด

จา กก รณี ที่เฟซบุ๊ กK olou rที มจั ด งานอี เวน.ต์คัลเลอร์ที่จ.ภู เก็ตตั้ ง แต่วันที่2-3เมษาย นที่ผ่า นม าออกมาปร ะ กาศว่ าไ.ด้ รั บแ จ้ ง จ ากหนึ่งในผู้ร่วม งานว่า ผ.ลตรวจ โ ควิ ดเป็ น บ วกโด ย ผู้. ร่ว มงา นท่านนี้ เข้า ร่ว มงานคั ลเล .อร์ทั้ ง2 วันแ ละก่ อน หน้า นี้.ก็ไ ด้ไปส ถานบันเทิ งใ น.กรุ งเท พฯ

ภาพสาวพลอย เฌอมาลย์

ที่มีรา ยง.า นเกี่ยวกั บการแพ ร่เ ชื้อโ .ควิดก่อ นเดินทาง มาที่ง านทำให้สั นนิษ ฐาน.ได้ว่ ารับเชื้อมาจาก ที่นี่จึ งขอให้ ผู้ ร่วมงา.น ทุ กคน ตรวจสอ บร่างกา ยข องตัวเ องห. า กมีค วามกังวลก็ควร กัก ตัว เ องแล .ะความปลอ ด.ภัยเป็น อันดับแรก

ภาพส าวพลอย เฌ อมาลย์

ท างด้ านนัก แส.ด งสาว พล อย เ ฌอม าลย์ บุ ญย ศั กดิ์ห.นึ่งใ นผู้ ที่ได้ ร่ว มงา นอีเวน ต์ดังกล่ าว ก็ ได้ออก มาโพสต์ข้อ ความผ่ า นอิ นสต.าแกรมส่ วน ตั ว@ ch e rmarnระบุ ว่า “. ขอ แจ้ งว่ าพ ลอ ย.ได้ไปร่ วมง านปา ร์ตี้คั ลเ ลอร์ บีชไซค์ที่ ภู.เก็ตในวันที่3เมษ ายนที่ ผ่าน มาและวันที่6เม ษายนได้ท ราบว่ามีคนไ ด้รับเชื้อCo.vid-1 9ที่ เดินทางจ ากกรุง เท พ ไ ปเ ที่ ยว.งาน ดังกล่า ว ด้ ว ย

ภาพโพสต์ชี้แจงจากสาวพลอย เ ฌอม าลย์

หลังจาก ทรา.บข่า วพลอยจึ งได้ทำการเริ่ มกัก ตั ว14วันนับจ าก.วั นที่ ไปใน งา นนี้ตา มมาต รก า ร เฝ้า ระ วังอย่า ง เค ร่งครัด และ ไ ด้ดำเ นินก ารเ.พื่อไปตรวจห าเชื้อเพื่อรอดูผลต .ามม า ตร การ โควิคค่ ะทั้ง นี้.พลอย ได้ยกเลิ กง.านและ ท ริ ปที่จะไปในเดือนเมษายนทั้งหมดแล้ว หากพล.อ ย ทราบผ ลการตรวจจ ะมาแจ้ง ให้ทราบต่อไ ป.ค่ ะขอ ให้ ทุ กท่าน ป ลอดภัย นะคะรัก# อดไ.ปเ ที่ ยว เกาะ แย้ว #อยู่บ้านเ .ป็ นห มี แพนด้า”

ภา.พโพสต์ชี้แจงจากผู้จัดงาน

ภาพสา วพลอย เฌ อมาลย์

ภา.พสา วพลอ.ย เฌ อมาลย์

ภาพสา วพ.ลอย เฌ อ.มาลย์

ภาพ.สา วพลอย เฌ อมา.ลย์

ภาพสา ว.พลอย เฌ อ.มาลย์

ภาพ.สา วพลอย เฌ อมา.ลย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *