เปิดใจหมดเปลือก!! “แอน สิเรียม” เคยโดนบู ลลี่ฝรั่งขี้นก-แม่หม้ ายล ี้ภั ย พร้อมเผยเคล็ ดลับหุ่นเป๊ะในวัย 50

เ ปิ ด ใ จ ห ม ด เ ป ลื อ ก ! ! ” แ อ น สิ เ รี ย ม ” เ ค ย โ ด น บู ล ลี่ ฝ รั่ ง ขี้ น ก – แ ม่ ห ม้ า ย ลี้ ภั ย พ ร้ อ ม เ ผ ย เ ค ล็ ด ลั บ หุ่ น เ ป๊ ะ ใ น วั ย 5 0

แ อ น สิ เ รี ย ม ภั ก ดี ดำ ร ง ฤ ท ธิ์ เ ปิ ด ใ จ ห ม ด เ ป ลื อ ก น า ง เ อ ก ดั ง ใ น อ ดี ต พ ร้ อ ม ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ยุ ค ส มั ย โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล เ ผ ย ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด

ภาพของคุณแอน

เ มื่ อ ค รั้ ง โ ด น บู ล ลี่ เ ป็ น ฝ รั่ ง ขี้ น ก จ น ไ ม่ อ ย า ก เ ป็ น ลู ก ค รึ่ ง ปั จ จุ บั น ก ลั บ เ ข้ า สู่ ว ง ก า ร อี ก ค รั้ ง กั บ บ ท บ า ท สี สั น ชี วิ ต ใ ห ม่ พ ร้ อ ม เ สี ย ง ชื่ น ช ม ก า ล เ ว ล า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ อ ะ ไ ร เ ธ อ ไ ด้ ใ น วั ย ย่ า ง 5 0 ที่ ส ว ย หุ่ น เ ป๊ ะ ม า ก พ ร้ อ ม แ น ะ เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ดู แ ล ตั ว เ อ ง

ภาพของคุณแอน

ย้ อ น อ ดี ต ไ ป เ มื่ อ ส มั ย เ ป็ น น า ง เ อ ก ดั ง ? “ แ อ น เ ริ่ ม ส ต า ร์ ท ม า ตั้ ง แ ต่ อ า ยุ 1 4 – 1 5 เ ล่ น ล ะ ค ร ห นั ง ใ ห ญ่ เ ป็ น น า ง แ บ บ ค่ อ น ข้ า ง ห ล า ก ห ล า ย ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ม่ มี เ ว ล า เ ที่ ย ว เ ต ร่ สั ง ส ร ร ค์ เ ท่ า ไ ห ร่ ชี วิ ต ใ น วั ย เ ด็ ก ที่ ผ่ า น ม า ทำ ง า น ล้ ว น ๆ ”

ภาพของคุณแอน

ใ น ยุ ค นั้ น มี พ ร ะ เ อ ก แ ล ะ ผู้ จั ด ฯ ห ล า ย ท่ า น อ ย า ก ร่ ว ม ง า น กั บ เ ร า ? “ ใ น ยุ ค นั้ น อ า จ จ ะ เ ป็ น เ พ ร า ะ ว่ า นั ก แ ส ด ง ลู ก ค รึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ มี เ ย อ ะ ม า ก จ ะ มี อ ยู่ ไ ม่ กี่ ค น เ ท่ า นั้ น ง า น ก็ จ ะ มี แ น่ น ต ล อ ด ”

ง า น โ ป ร ดั ก ชั่ น ส มั ย ก่ อ น เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ? “ ส มั ย แ อ น ต อ น นั้ น ส่ ว น ม า ก จ ะ ถ่ า ย ไ ป อ อ ก อ า ก า ศ ไ ป มั น ก็ เ ล ย ไ ม่ มี เ ว ล า เ ต รี ย ม ตั ว อ ะ ไ ร เ ย อ ะ ม า ก ต้ อ ง อ า ศั ย ไ ห ว พ ริ บ

ภาพของคุณแอน

เ ร า ต้ อ ง จำ บ ท ใ ห้ ไ ด้ เ ร า ห้ า ม ไ ม่ ส บ า ย ห้ า ม ป่ ว ย เ พ ร า ะ ถ่ า ย ไ ป ปุ๊ บ ก็ ขี่ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ต์ ไ ป ส่ ง ฟิ ล์ ม เ ล ย มั น ก็ แ ป ล ก ดี ค่ ะ ตั ว แ อ น เ อ ง จ ะ ตื่ น ตั ว อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ”

ภาพของคุณแอนและครอบครัว

ยุ ค นั้ น ยั ง ไ ม่ มี โ ซ เ ชี ย ล ? “ ใ ช่ ๆ ต อ น ก่ อ น ที่ แ อ น จ ะ ก ลั บ ม า ก็ ป รั บ ตั ว เ ย อ ะ เ ห มื อ น กั น เ ร า ต้ อ ง ศึ ก ษ า ว่ า ยุ ค ปั จ จุ บั น เ ด็ ก เ จ น Z เ ข า ทำ อ ะ ไ ร เ ข า ใ ช้ ชี วิ ต กั น ยั ง ไ ง แ ล้ ว เ ร า ก็ ค่ อ ย ๆ ป รั บ ป รุ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ แ ล ะ อ ยู่ ใ น โ ล ก ใ บ นี้ ต่ อ สู้ ชี วิ ต ไ ป ต่ อ ไ ด้

ภาพของคุณแอน

เ พ ร า ะ แ อ น ม อ ง ว่ า ทุ ก อ ย่ า ง มั น เ ป ลี่ ย น ไ ป ทั้ ง นั้ น มั น ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ อ ยู่ นิ่ ง ดั ง นั้ น ตั ว เ ร า เ อ ง ต้ อ ง ป รั บ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ยุ ค เ ข้ า กั บ โ ล ก ใ บ นี้ เ พ ร า ะ ว่ า โ ล ก ไ ม่ ไ ด้ ห มุ น ต า ม เ ร า ”

ร ะ วั ง ตั ว ม า ก ขึ้ น ไ ห ม ใ น ยุ ค โ ซ เ ชี ย ล ? “ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง ข น า ด นั้ น ไ ม่ งั้ น ชี วิ ต ค ง ไ ม่ มี ค ว า ม สุ ข เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ทำ อ ะ ไ ร ผิ ด ข น า ด ที่ ต้ อ ง ร ะ แ ว ด ร ะ วั ง อ ะ ไ ร ข น า ด นั้ น

ภาพของคุณแอน

แ อ น ม อ ง ว่ า ค น ยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม จ ริ ง จ ะ ม า ทำ โ น่ น ทำ นี่ เ พื่ อ ส ร้ า ง ก ร ะ แ ส ใ ห้ ตั ว เ อ ง ดู ดี มั น ไ ม่ ไ ด้ อี ก แ ล้ ว แ อ น ว่ า ค น ยุ ค ปั จ จุ บั น เ ข า ป รั บ ตั ว เ ข า เ รี ย ล ม า ก ขึ้ น จ ริ ง ม า ก ขึ้ น เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง

ภาพของคุณแอน

ถ้ า มั น เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง มั น ก็ ยั ง เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง วั น ยั ง ค่ำ ต อ น ที่ แ อ น แ ต่ ง ง า น กั บ คุ ณ จั ส ติ น ใ ห ม่ ๆ แ อ น ก็ มี ค ว า ม กั ง ว ล ใ จ เ พ ร า ะ ว่ า ค ร อ บ ค รั ว สั ง ค ม ตั้ ง แ ต่ แ อ น เ ป็ น ลู ก ค รึ่ ง ต อ น เ ด็ ก ๆ

ภาพของคุณแอน

เ ร า ก็ จ ะ ถู ก บู ล ลี่ ม า ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ๆ ว่ า ฝ รั่ ง ขี้ น ก แ ม่ มี ต า น้ำ ข้ า ว ฝ รั่ ง ต า น้ำ ข้ า ว แ อ น ก็ จ ะ โ ด น รู้ สึ ก ต อ ก ย้ำ ก า ร ที่ ค น ไ ท ย จ ะ แ ต่ ง ง า น กั บ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ม อ ง แ ล้ ว มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ดู แ ล้ ว ไ ม่ ค่ อ ย น่ า พ อ ใ จ เ ท่ า ไ ห ร่ นั ก ใ น สั ง ค ม ยุ ค ก่ อ น ”

ภาพของคุณแอน

เ จ อ ม า กั บ ตั ว กั บ คำ พู ด แ บ บ นี้ ? “ ใ ช่ เ ร า เ จ อ ม า เ ร า ก็ จ ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า เ ร า ไ ม่ อ ย า ก เ ป็ น ลู ก ค รึ่ ง เ ล ย ไ ม่ ช อ บ เ ล ย ไ ม่ เ ห็ น ส ว ย เ ล ย ห น้ า ก็ ต ก ก ร ะ คื อ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ดี ”

ช่ ว ง ที่ ง า น ใ น ว ง ก า ร มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง แ ต่ ทำ ไ ม เ ลื อ ก ไ ป อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ พั ก ห นึ่ ง ? “ แ อ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ โ ด่ ง ดั ง อ ะ ไ ร น ะ ค ะ ก็ เ ป็ น ข า ล ง ข อ ง ตั ว แ อ น น ะ ห ม ด จ า ก ก า ร เ ป็ น นั ก แ ส ด ง เ ป็ น ตั ว เ อ ก

ภาพของคุณแอน

ก็ เ ป ลี่ ย น บ ท บ า ท ม า เ ป็ น พิ ธี ก ร เ ป็ น เ ห มื อ น ช่ ว ง วั ย ช่ ว ง จั ง ห ว ะ มั น เ ต็ ม แ ล้ ว ล้ น กั บ อ า ชี พ ก า ร แ ส ด ง เ ร า อ ย า ก จ ะ ล อ ง ทำ อ ะ ไ ร ที่ เ ร า ไ ม่ เ ค ย ใ ช้ ชี วิ ต บ้ า ง ก็ เ ล ย ต า ม ไ ป ดู แ ล ลู ก ที่ โ น่ น

ซึ่ ง เ ร า เ อ ง ก็ มี ค ร อ บ ค รั ว ห ม า ย ถึ ง มี น้ อ ง ส า ว มี พี่ ส า ว ที่ มี ค ร อ บ ค รั ว อ ยู่ ท า ง โ น้ น อ ยู่ แ ล้ ว มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป แ บ บ ไ ม่ รู้ จั ก ใ ค ร สำ ห รั บ แ อ น มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ท้ า ท า ย แ ล ะ ตื่ น เ ต้ น ม า ก ๆ ”

ภาพของคุณแอน

ไ ป ใ ช้ ชี วิ ต ที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้ ทำ ง า น ใ น ว ง ก า ร เ ล ย ? “ ไ ม่ ไ ด้ ทำ เ ล ย ค่ ะ รู้ สึ ก อิ่ ม ตั ว ม า ก ๆ แ ล้ ว ก็ ห า ย ไ ป เ ล ย ( หั ว เ ร า ะ ) ก็ ดี เ ห มื อ น กั น ไ ด้ ไ ป ใ ช้ ชี วิ ต ที่ ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ใ ช้ พ อ วั น นี้ เ ร า อ า ยุ 5 0 บ า ง ที ชี วิ ต มั น ก็ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร ที่ มั น ตื่ น เ ต้ น น อ ก จ า ก ก า ร ทำ อ ยู่ อ ย่ า ง เ ดี ย ว ”

ภาพของคุณแอน

เ ฟ ด ไ ป จ า ก ว ง ก า ร กี่ ปี ? “ น า น อ ยู่ 7 – 8 ปี ไ ด้ มั้ ย ก็ ห ล า ย ปี น ะ ค ะ ก ว่ า จ ะ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ก็ 2 – 3 ปี ภ า ษ า ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ก่ ง ข น า ด นั้ น เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น นั ก แ ส ด ง ม า ต ล อ ด แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ พ่ อ ม า แ อ น อ ยู่ กั บ แ ม่ ม า ต ล อ ด

ภาพของคุณแอน

แ อ น ต้ อ ง ไ ป เ รี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ ร า ะ บ า ง ที เ ข า เ ชิ ญ ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ป แ อ น ฟั ง ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง ( หั ว เ ร า ะ ) เ ร า ไ ป เ รี ย น เ ท ค ค อ ร์ ส เ อ ง แ ล้ ว ลู ก ก็ จ ะ ไ ด้ รู้ สึ ก ว่ า เ ร า มี พั ฒ น า ก า ร แ ม่ ก็ ป รั บ ตั ว เ รี ย น รู้ ไ ป ไ ห น เ อ ง ขึ้ น ร ถ เ ม ล์ ขึ้ น ร ถ ไ ฟ

ภาพของคุณแอน

เ พ ร า ะ เ ร า ม อ ง ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี แ ล้ ว ลู ก ไ ด้ เ ห็ น อ ะ ไ ร แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป มั น ก็ เ ป็ น โ อ ก า ส ที่ ดี ๆ ข อ ง เ ข า เ ข า จ ะ ไ ด้ เ ก็ บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ห ล่ า นี้ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ดำ เ นิ น ชี วิ ต ใ น ก า ทำ ง า น แ ล ะ ทั น โ ล ก ทั น ยุ ค เ ร า ก็ คิ ด แ ค่ นั้ น เ ร า เ ป็ น แ ม่ ”

ภาพของคุณแอน

ไ ด้ ก ลั บ ม า ทำ ง า น ใ น ว ง ก า ร อี ก ค รั้ ง ค ร า ว นี้ ม า พ ร้ อ ม กั บ สิ่ ง แ ป ล ก ใ ห ม่ ห ล า ย ๆ อ ย่ า ง ? “ ก็ ใ ช่ ค่ ะ ก ลั บ ม า เ ล่ น ก็ ม า รั บ บ ท เ ป็ น น า ง ร้ า ย ( หั ว เ ร า ะ ) พ ลิ ก ดี ค่ ะ รู้ สึ ก มี พ ลั ง ใ น ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว เ ย อ ะ ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ป็ น ค อ ม เ ม น เ ต เ ต อ ร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ค ย ทำ มั น ก็ ไ ด้ ทำ อ ะ ไ ร ที่ ใ ห ม่ ๆ ดี ค่ ะ ”

ภาพของคุณแอน

ต้ อ ง เ ค า ะ ส นิ ม ก า ร แ ส ด ง ใ ห ม่ เ ล ย ไ ห ม ? “ เ ค า ะ เ ย อ ะ ค่ ะ ตื่ น เ ต้ น ค่ ะ ไ ด้ ก ลั บ ม า เ ล่ น กั บ ค น โ น้ น ค น นี้ บ ท ที่ ต่ า ง ไ ป เ ร า ก็ รู้ สึ ก ว่ า จ ะ เ ล่ น ยั ง ไ ง ใ ห้ เ ป็ น ตั ว ร้ า ย ที่ น่ า ส น ใ จ ไ ม่ เ ห มื อ น ค น อื่ น ๆ ที่ เ ข า เ ค ย แ ส ด ง ม า ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ จ ะ ไ ด้ รั บ เ ป็ น ตั ว ร้ า ย ม า ต ล อ ด เ ล ย แ ส ด ง ว่ า ห น้ า ใ ห้ ”

ภาพของคุณแอน

ไ ม่ ซี เ รี ย ส กั บ บ ท ใ ห ม่ ๆ ที่ ไ ด้ รั บ แ ล้ ว ? “ มุ ม ม อ ง วิ ธี คิ ด มั น เ ป ลี่ ย น ไ ป เ ล ย ค่ ะ ต อ น เ ป็ น น า ง เ อ ก เ ร า จ ะ ห่ ว ง ส ว ย อุ๊ ย ส ว ย ห รื อ ยั ง พ ร้ อ ม เ ป๊ ะ มั้ ย

แ ต่ พ อ เ ร า เ ป็ น น า ง ร้ า ย ปุ๊ บ แ อ น จ ะ รู้ สึ ก ว่ า จ ะ เ ล่ น ยั ง ไ ง จ ะ เ ล่ น ใ ห้ ดี จ ะ เ ล่ น ยั ง ไ ง ใ ห้ ค น ไ ม่ ลื ม เ ร า ว่ า เ ร า เ ป็ น น า ง ร้ า ย ใ ห้ ค น จำ เ ร า ว่ า เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ข อ ง เ ร า ที่ มั น ฉี ก ไ ป ”

ภาพของคุณแอน

ใ น ไ อ จี ข อ ง แ อ น ช่ ว ง ห ลั ง ม า นี้ มี ล ง ภ า พ เ ซ็ ก ซี่ ม า ก ? “ ใ ช่ เ พ ร า ะ แ อ น มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง วั ย 5 0 ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง มี ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ แ บ บ เ ดิ ม ๆ บ า ง ที เ ร า ไ ป เ จ อ ค น รู้ จั ก มี ลู ก ส อ ง แ ล้ ว

ค ว า ม เ ป็ น แ ม่ ห รื อ อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่ เ ข า ยั ง ส ว ย ยั ง หุ่ น ดี อ ยู่ เ ล ย ดั ง นั้ น ใ น วั ย 5 0 ข อ ง เ ร า เ ร า ส า ม า ร ถ ใ ช้ ชี วิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้ แ ล ะ มั น มี ค ว า ม สุ ข ก ว่ า ส มั ย ก่ อ น ด้ ว ย เ พ ร า ะ ว่ า สิ่ ง ผ่ า น ม า มั น เ ป็ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง เ ร า ทั้ ง นั้ น เ ล ย

ภาพของคุณแอน

แ ต่ เ ดี๋ ย ว นี้ แ อ น มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า โ ล ก ยุ ค ใ ห ม่ เ ข า เ ปิ ด คุ ณ เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง ไ ด้ เ ล ย ชั ด เ จ น ทุ ก ค น ย อ ม รั บ ถ้ า คุ ณ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ทำ อ ะ ไ ร ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ไ ป ทำ อ ะ ไ ร ที่ มั น ซ่ อ น เ ร้ น ผิ ด ศี ล ”

ค น ช ม ว่ า ก า ล เ ว ล า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ อ ะ ไ ร แ อ น ไ ด้ ยิ่ ง อ า ยุ เ ย อ ะ ขึ้ น ก็ ยิ่ ง ส ว ย ขึ้ น มี เ ค ล็ ด ลั บ อ ะ ไ ร ที่ ทำ ใ ห้ ยั ง ส ว ย แ ซ่ บ ไ ด้ ข น า ด นี้ ? “ แ อ น ว่ า วิ ธี คิ ด ค่ ะ แ อ น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า พ อ เ ร า อ า ยุ เ ล ข 5

ภาพของคุณแอน

แ ต่ เ ร า ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ มี ค ว า ม สุ ข ใ น ชี วิ ต แ ล้ ว ดำ เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง เ ร า ใ ห้ ไ ร้ กั ง ว ล ไ ด้ อ า ห า ร ก า ร กิ น ก็ ค ง ต้ อ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ม า ก ขึ้ น แ ต่ แ อ น จ ะ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น ซี เ รี ย ส ว่ า อั น นั้ น ก็ กิ น ไ ม่ ไ ด้ อั น นี้ ก็ กิ น ไ ม่ ไ ด้

แ อ น ก็ จ ะ กิ น ใ น วั น ที่ แ อ น อ ย า ก จ ะ กิ น เ ช่ น ไ ป กิ น ข้ า ว ข้ า ง น อ ก เ ร า ก็ ส า ม า ร ถ ท า น ไ ด้ ไ ม่ จำ กั ด แ ล ะ อ อ ก กำ ลั ง ก า ย มี บ้ า ง แ ต่ ไ ม่ ต้ อ ง เ ย อ ะ แ อ น ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ลี น แ บ บ เ ห็ น ก ล้ า ม เ นื้ อ เ ห มื อ น ข น า ด เ ด็ ก ๆ

ภาพของคุณแอน

เ ข า ทำ สิ่ ง ที่ แ อ น ดู แ ล ต ร ง นี้ มั น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ที่ ป รั บ ฮ อ ร์ โ ม น ข อ ง เ ร า ด้ ว ย เ พ ร า ะ ว่ า ใ น วั ย ท อ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ จ ะ ก้ า ว เ ข้ า สู่ วั ย ท อ ง ก็ ต้ อ ง ดู แ ล เ พ ร า ะ ร่ า ง ก า ย กั บ ส ม อ ง มั น ลิ้ ง กั น ถ้ า เ ร า ไ ม่ เ ค รี ย ด ม า ก

เ ร า ก็ ดำ เ นิ น ชี วิ ต ข อ เ ร า ต่ อ ไ ป ง่ า ย ๆ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ก า ร ร่ำ ร ว ย ห รื อ เ อ า ตั ว เ อ ง ไ ป เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ใ ค ร เ ร า ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข อ ย่ า ง ที่ เ ป็ น แ อ น ว่ า แ ค่ นี้ พ อ แ ล้ ว ฟั ง ดู ง่ า ย น ะ แ ต่ มั น ก็ ไ ม่ ง่ า ย ก็ ค่ อ ย ๆ ล อ ง ฝึ ก เ ป ลี่ ย น ตั ว เ อ ง ดู ”

ภาพของคุณแอน

เ ป็ น ไ อ ด อ ล ข อ ง ส า ว ๆ วั ย 5 0 ยั ง ส ว ย เ ป๊ ะ มี ค อ ม เ ม น ต์ ล บ บ้ า ง ไ ห ม ? “ มี ค่ ะ มี ค น ช อ บ ก็ ต้ อ ง มี ค น เ ก ลี ย ด มี ค น ห มั่ น ไ ส้ แ ต่ แ อ น ก็ เ ป็ น ข อ ง แ อ น แ บ บ นี้ ม า ตั้ ง น า น แ ล้ ว น ะ เ ส ม อ ต้ น เ ส ม อ ป ล า ย

แ อ น ไ ม่ ไ ด้ ไ ป อ ว ด เ ก่ ง อ ะ ไ ร แ ต่ ถ้ า ค น ที่ จ ะ ไ ม่ ช อ บ เ ร า ก็ ต้ อ ง ย อ ม รั บ ว่ า เ ร า อ า จ จ ะ ไ ม่ ถู ก ส เ ป๊ ก เ ข า เ ข า อ า จ จ ะ ช อ บ อี ก แ บ บ ห นึ่ ง ก็ ไ ด้ ซึ่ ง แ อ น ก็ จ ะ ดู แ บ บ ง้ อ ง แ ง้ ง ข อ ง แ อ น ไ ป เ พ ร า ะ

ภาพของคุณแอน

ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ ว่ า เ ร า จ ะ อ ยู่ ใ น ยุ ค นี้ ก็ เ ล ย อ ย า ก จ ะ ทำ เ ป็ น เ ล่ ม เ ก็ บ ไ ว้ ใ ห้ กั บ แ ฟ น ค ลั บ น้ อ ง ๆ ทุ ก ค น จ ริ ง ๆ ก็ ไ ด้ ไ อ เ ดี ย ม า จ า ก แ ฟ น ค ลั บ ทำ ใ ห้ เ ร า นี่ แ ห ล ะ เ ข า ทำ ม า เ ป็ น เ ล่ ม ใ ห้ ตั้ ง แ ต่ วั น แ ร ก ที่ รู้ จั ก ม า จ น ถึ ง วั น นี้ ส ว ย ดี พ อ

เ ร า ไ ด้ สั ก 3 – 4 เ ล่ ม เ ร า ก็ หื ม ข อ แ ม่ แ ซ่ บ ห น่ อ ย เ ถ อ ะ ( หั ว เ ร า ะ ) เ สื้ อ ผ้ า ก็ ข อ ง ตั ว เ อ ง นี่ แ ห ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี ส ป อ น เ ซ อ ร์ เ อ า ไ ว้ ดู ส ว ย ๆ เ ป็ น ที่ ร ะ ลึ ก ใ ห้ กั บ น้ อ ง ๆ ค น ที่ ช อ บ เ ร า ”

 

ภาพของคุณแอน

ขอบคุณภาพจากไอจี annsirium

Source: ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *