อะไรกันเนี่ย!!! เปิดภาพ พรีเวดดิ้งสุดแปลก สร้างประวัติศาสตร์ เปลี่ยนบท จากเจ้าบ่าวกลายเป็นเจ้าสาว

อะไรกันเนี่ย!!! เปิดภาพ พรีเวดดิ้งสุดแปลก สร้างประวัติศาสตร์ เปลี่ยนบท จากเจ้าบ่าวกลายเป็นเจ้าสาว

ภาพของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

ก า ร ถ่ า ย ภ า พ พ รี เ ว ด ดิ้ ง ถื อ เ ป็ น สิ่ ง ที่ สำ คั ญ ม า ก สำ ห รั บ คู่ รั ก ที่ กำ ลั ง จ ะ เ ต รี ย ม แ ต่ ง ง า น ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ค น ก็ จ ะ มี ค อ น เ ซ็ ป ต์ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม ค ว า ม ช อ บ เ พื่ อ ใ ห้ พิ เ ศ ษ ไ ม่ ซ้ำ ใ ค ร

ภาพของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ภาพของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

เ ห มื อ น เ ช่ น คู่ นี้ วั น นี้ จ ะ พ า ไ ป ดู ก า ร ถ่ า ย พ รี เ ว ด ดิ้ ง แ น ว แ ป ล ก ใ ห ม่ กั บ พ รี เ ว ด ดิ้ ง แ ต่ ง ก า ย ส ลั บ เ พ ศ โ ด ย ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่ อ P a n a c h a t S a n g k h a w ไ ด้ เ ผ ย ภ า พ พ ร้ อ ม ร ะ บุ ว่ า . . .

ภาพจากเฟสบุค Panachat Sangkhawภาพของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

” เ จ้ า บ่ า ว ก็ ส ว ย เ จ้ า ส า ว ก็ ห ล่ อ # P r e w e d d i n g อั ญ ม ณี ท อ ง ”

ภาพของเจ้าบ่าว ภาพของเจ้าบ่าว

ขอบคุณข้อมูลจากเฟสบุค Panachat Sangkhaw

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *