อัจฉริยะ เผยมีคนบนเรือ รองเท้าเปื้อนเลือด

ก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ ออกมาเผยว่า มี ห นึ่ ง คนบน เ รื อ ที่เสื้อมี ร อ ย เ .ลื. อ .ด นั้น จากนั้นด้านแซน ได้มา พู ด คุ ย ผ่านทางรายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

และได้บอกว่าเป็น ก ร ะ ติ ก จึงมีการ ติ ด ต่ อไปหากระติก ก็ได้รับการ ยื น ยั นว่าเป็นตัวเอง ล่าสุดทางด้านด้านอัจฉริยะ ออกมาเผยผ่านทางช่อง ยู ทู ป

ที่ พู ด ถึ ง เรื่อง เ สื้ อ ผ้ า มีรอย เ ลื. .อ ..ด โดยอัจริยะบอกว่า ตนไม่เคยพูดว่าเป็นใคร แต่ออกมา ย อ ม รั บ กันเอง และก็มี 1 คน บ น เ รื อ

ที่ ต อ น นี้ นอนไม่ ห ลั บ มานานแล้ว เพราะเป็นคนที่ เ ก็ บ ตัวเงียบ และไม่ยอมที่จะออกมาพูด อ ะ ไ ร เลย ก็ยัง ส ง สั ย อยู่ว่า

แตงโมเป็น ด า ร า ที่ใส่เสื้อไปออก ร า ย ก า ร แล้วไม่ ซั ก ก่อนที่จะข า ย หรอ อีกทั้ง เสื้อตัวที่ เ ปื้ อ น เ .ลื .อ .ด ก็ยังยืมมาใส่ ก็คงไม่มีใคร เ ชื่ อ หรอก

นอกจาก ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภาค 1 เท่านั้น ก็อยากถามว่า เสื้อตัวดังกล่าว ใส่ไปออก ร า ย ก า ร แค่ครั้งเดียว จะ เ ปื้ อ น เ. ลื. อ .ด จากไหน หรือจะอ้างว่าแตงโมเป็น ป ร ะ จำ เ ดื อ น

ต่อมาได้เผยถึงเรื่อง ร อ ง เ ท้ า เ ปื้ อ น เ ลื .อ. ด. ว่า ทราบมา มีผู้ชายคนหนึ่ง บ น เ รื อ มีรองเท้าที่ เ ปื้ อ น .เ ลื. อ .ด แต่อ้างว่าเป็น น้ำ แ ด ง เ ฮ ล ล์ บ ลู บ อ ย

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ลอง ติ ด ต า ม กันดูว่าจะมีรองเท้าคู่นั้นจริงหรือเปล่า และ ป ร ะ เ ด็ น นี้อยู่ใน สำ น ว น หรือไม่

คนบนเรือ

อัจฉริยะ

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *