อัจฉริยะ เผยปมใหม่ รองเท้าเปื้อนเลือด

ทางด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตน์พงค์ ได้ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด ผ่านทางช่อง ยู ทู ป ของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่อง ค ดี แตงโม นิดา ที่ พู ด ถึ ง บังแจ๊คว่า

ไม่ให้ ร า ค า กับคนนี้ และได้มีการ พูด เรื่อง ห ลั ก ฐ า น เสื้อผ้าของคนบนเรือ ที่มี ร อ ย ค ร า บ เ .ลื .อ .ด พร้อมกับทิ้ง ป ร ะ เ ด็ น ใหม่

ในเรื่องของรองเท้า เ ปื้ อ น เ ลื .อ ด ว่าอยู่ใน สำ น ว น หรือไม่ ต่อมาด้านอัจฉริยะ ได้เผยว่า ก่อนหน้าไม่เคยบอกว่า เ สื้ อ ผ้ า ที่มี ค ร า บ เ .ลื อ .ด ใครเป็นคนใส่

แต่ออกมา ส า ร ภ า พ กันเอง กลางรายการ และ ต อ น นี้มี 1 คนบนเรือ ที่นอนไม่ ห ลั บ มา น า น นับเดือน เป็น บุ ค ค ล ที่ เ ก็ บ ตั วเงียบ ไม่ออกมาพูด อ ะ ไ ร

แต่ก็น่า เ ห ลื อ เชื่อ ที่ ด า ร า สาวแตงโม นั้นใส่เสื้อ อ อ ก ร า ย ก า ร แล้ว ไม่ ซั ก ก่อนที่จะนำมา ข า ย อีกทั้ง เสื้อที่ เ ปื้ อ น เ .ลื อ ..ด ก็ยังยืมแตงโมมาใส่

คงไม่มีใคร เ ชื่ อ คุณอีกแล้ว นอกจาก ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภาค 1 เท่านั้น แล้วอยากถาม เ สื้ อ ดังกล่าวนั้น ใส่ออก ร า ย ก า ร แค่ครั้งเดียว จะเ ปื้ อ น เ .ลื .อ ดจากไหน

หรือจะอ้างเป็น ป ร ะ จำ เ ดื อ น ของแตงโม ส่วนเรื่องรองเท้า เ ปื้ อ น เ. ลื .อ ด ตนทราบมาว่า มีชายคนหนึ่ง บ น เ รื อ มีรองเท้า เ ปื้ อ น เ ..ลื อ. ด

แต่ก็อ้างว่าเป็นน้ำแดง เ ฮ ล ล์ บ ลู บ อ ย ก็ไม่รู้เหมือนกัน ลอง ติ ด ต า ม กันดูว่าจะมีจริงหรือไม่ อยากรู้ว่า ตำ ร ว จ สื บ ภาค 1 เก็บมาไว้หรือ เ ป ล่ า และอยู่ใน สำ น ว น หรือยัง

คนบนเรือ

อัจฉริยะ

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *