อิงฟ้า เล่าชีวิตสุดลำบาก ท้อหนักถึงขั้นคิดสั้น

สำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิส แ ก ร น ด์ ไ ท ย แ ล น ด์  2022 ได้มาออกรายการคุย แ ซ่ บ โ ช ว์ มีชมพู่ ก่อนบ่าย กับ เป๊กกี้ ศรีธัญญา เป็นพิธีกร โดยมาเล่าย้อนถึง อ ดี ต ชีวิต แสน ลำ บ า ก

ที่หลายคนไม่รู้ วิ น า ที ที่สู ญ เ สี ย คุณพ่อ จนถึงขั้น เ ค รี ย ด หนัก คิ ด สั้ น มาหลายครั้ง และวันนี้ก็ เ ป ลี่ ย น ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว

หลังจากที่ได้รับการ ต อ บ รั บ จากแฟน ค ลั บ อย่างล้นหลาม ซึ่งทางด้านอิงฟ้า เผยว่า ชีวิต เ ป ลี่ ย น ไปเยอะมาก จากที่เคยว่างงาน ต อ น นี้งานแน่นทุกวันก็มีพ่อยกแม่ยก มาเปย์

ส่วนมากก็เป็นพวง ม า ลั ย จากที่เราออก ค อ น เ สิ ร์ ต มีทองคำและที่ดิน รวมแล้วก็หลักล้าน มันรู้สึกว่าเกินความ ค า ด ห ม า ย เพราะไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้ได้ไม่คิดจะว่าจะมีคนรัก

และคอย ซั พ พ อ ร์ ต มากขนาดนี้ เมื่อย้อนไปช่วง ป ร ะ ก ว ด ก็มีแอบ ท้ อ บ้าง เก็บตัวมันค่อยข้างที่จะเหนื่อย บางทีเจอ ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ าก็ทำให้ เ ห นื่ อ ย ทั้งกายและใจ

ก็ถามตัวเองตลอดว่ามาตรงเพราะ อ ะ ไ ร ซึ่งตนมี เ ป้ า ห ม า ย ที่อยาก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ชีวิตตัวเองและทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นก็ต้องสู้และได้กำลังใจจากด้อม

ที่ส่วนใหญ่ตามมาจากการ ร้ อ ง เ พ ล ง ทำ ข วั ญ น า ค หรือมาจากการ จิ้ น ที่ตนนั้นเปิดตัวเป็น LGBTQ มันเลยเกิดแรง ซั พ พ อ ร์ ต ได้มากเพราะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะมี ด ร า ม่ า หนักขนาดนี้

ต อ  น นี้ มัน รู้ สึ กคุ้มค่ากับการ เ ห นื่ อ ยม า ก หลังจากที่มงลง ก็ไม่ได้เล่น โ ซ เ ชี ย ล อ ะ ไ ร เลย แบบกิน อิ่ม นอนหลับ หาย เ ห  นื่ อ ย ช่วงวันเด็ก ด้วยความที่พ่อเป็น ศิ ล ปิ น ก็ทำให้ต้อง ย้ า ย ที่อยู่ตลอด

แบบไม่อยู่เคยเกิน 3 ปี แล้วมันมีช่วงนึงที่ แม้แต่ เ งิ น กินข้าวก็ไม่มี เหมือน เ งิ น ห มุ น ไม่ทันทำให้ต้องไปเดิน เ ก็ บ ผั ก ตามริมรั้วมากิน แต่ ต อ น นั้ น ก็ไม่ ซี เ รี ย ส อ ะ ไ ร

แค่แม่ทำ กั บ ข้ า ว ให้กินก็ อ ร่ อ ย แล้ว พอมาช่วงที่คุณพ่อ ป่ ว ย ตนไม่เคยรู้เลยอาจเป็นเพราะความ ย า ก จ น  เ ว  ล าพ่อเป็น อ ะ ไ ร ก็ไม่ค่อยบอก กลัวว่าจะต้อง เ สี ย เ งิ น รั ก ษ า

จนวันหนึ่ง สั ง เ ก ต ว่าพ่อเริ่มผอมลง และปวดท้องหนักจึงพาไป ต ร ว จ ก็พบว่าเป็น ม .ะ เ. ร็. .ง ตั .บ เข้าระยะที่ 4 แล้ว ซึ่ง ห ม อ ก็บอกว่า อยู่ได้ 4 เดือน แล้วก็ตามนั้นจริงๆ พ่อสู้ เ ต็ ม ที่แล้ว

พอคุณพ่อ เ สี ย แม่ก็ไป บ ว ช 2 ปี ตนก็ย้ายกรุงเทพพี่คนกลาง ทำ ง า น ที่ ก รุ ง เ ท พ แต่ไม่ได้อยู่ด้วย ส่วนพี่คนโตมีครอบครัวอยู่ราชบุรี

แล้วตอนที่อยู่สุ  พ ร ร ณ นั้น เช่าห้องอยู่กับพ่อ แม่ พี่คนโต รวมตัวเรา ก็ 4 คน ห้องมันเล็กมาก แต่ไม่ รู้ สึ ก ว่า แ ค บ และแม่ก็มาเริ่ม ป่  ว ย เป็น เ บ า ห ว า น ยังไม่มี เ งิ น

ที่จะไปหา ห ม อ เลย มันเหมือน รุ ม เ ร้ า หนักอยู่ ช่วงที่พ่อ ป่วยนั้นก็มี ค่ า ย เ พ ล ง ติ ด ต่ อ มา คือก็รู้ตลอดว่าพ่ออยากให้เป็น ศิ ล ปิ น ก็เลยไป แค่อยากจะทำ ค ว า ม ฝั น ของพ่อให้ สำ เ ร็ จ คิดว่ามันคือ กำ ลั ง ใ จ

และเผื่อมี ป า ฏิ ห า ริ ย์ พ่อต้องหาย จะได้อยู่ที่กรุงเทพด้วยกัน แต่พอไป เ ซ็ น ต์ สั ญ ญ า ก ลั บมาไม่นานพ่อก็ เ สี ย ต อ น นั้ นเป๋เลย ร้ อ ง ไ ห้ ทุกวัน ต อ น นี้ ก็ยังมี แ อ บ ร้ อ ง ไ ห้ คิดถึงตลอด

ถ้า ต อ นนี้ พ่อยังอยู่ ก็อยากบอกว่าไม่ต้อง ห่ ว ง อ ะ ไ ร แล้ว มัน สำ เ ร็ จ หมดแล้ว ค ร อ บ ค รั ว ก็ลงตัวหมด แต่ก็คิดว่าพ่อรับรู้ตลอดก็มีช่วงนึงที่ คิ ด สั้ น แบบบ่อยมาก แต่ก็เหมือนว่ายังไม่ ก ล้ า

ก ลั วว่าถ้าไม่ตาย คนข้างหลังจะ เ ดื อ ด ร้ อ น มันแค่ ก ด ดั น แล้ว เ ค รี ย ดช่วงที่คุณพ่อ เ สี ย ก็เหมือนหมด แ พ ส ชั่ น ไปเลย ปกติ เ ว ล า ไปประกวด ก็จะมีคุณพ่อคอย ใ  ห้ กำ ลั ง ใ จ ตลอด

พอวันหนึ่งพ่อ ห า ย ไปก็ รู้ สึ ก แ พ ส ชั่ น การ ร้ อ ง เ พ ล ง ห า ย ไปค่อยๆลดลง จนคุณแม่ทักว่าจะ ห ยุ ด แค่นี้จริงหรอ เลย ลุ ก ขึ้ น สู้ อีกครั้ง

ก่อนจะมามีทุกวันนี้ ตั้งแต่เด็กตนทำมา ห ล า ย อ า ชี พ ถ้าเป็น แ ม่ ค้ า ก็ ข า ย ทุกอย่าง เริ่มโต ก็เป็น แ ค ด ดี้ นั ก ร้ อ ง ห ม อทำ ข วั ญ น า ค จนถึง พ นั ก ง า น ออฟฟิต

อิงฟ้า

แด๊ดดี้

พ่อด้อมแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *