อั๋น เห็นคลิปแตงโม อยู่รร.กับคนนี้ ด้วยตาตัวเอง

แม้จะผ่านมา 3 เดือนแล้ว สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุด ส ะ เ ทื อ น ใ จ ของหลายคน กับการ เ สี ย ชี วิ ต ของ ด า ร า สาว แตงโม นิดา

แต่หลายคนก็คง จั บ ต า มองในเรื่องของ ค ดี ที่ ต อ น นี้มี ป ร ะ เ ด็ น ใหม่โผล่ออกมาเรื่อยๆ จนต้องคอย ติ ด ต า ม ว่าจะจบยังไง

ล่าสุด ด้าน อั๋น ภูวนาท กับ แขก คำผกา ที่เป็น พิ ธี ก ร รายการ ข่ า ว จบ คนไม่จบ ได้มีการ พู ด ถึ ง เรื่องดังกล่าว และมีช่วงนึง อั๋นได้ เ อ่ ย ถึงบังแจ๊ค

ซึ่งเป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่น่า ส น ใ จ อีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยตนได้คุยกับ บั ง แจ๊คถึง ข้ อ มู ล ที่ กู้ มาได้จาก มื อ ถื อ แตงโม และก็ได้เห็น ค ลิ ป กับตาตัวเอง ว่า

ค ลิ ป ถ่ายไว้ประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ ที่ ต อ น นั้ นแตงโม น่าจะอยู่ บ นเ รื อ แต่ใน คลิ ป ก ลั บ เห็นว่าแตงโมอยู่ที่ โ ร ง แ ร ม กับใครไม่รู้ ไม่ได้อยู่คนเดียว

และมีคน ถ่ า ย แตงโม ด้วย มื อ ถื อ แตงโม แล้วก็ระบุ เ ว ลา ลบในคืนนั้น จาก ข่ า ว ก็ถูก ล บ หลังจาก ต ก เ รื อ ไม่รู้ว่าใครที่ถือ โ ท ร ศั พ ท์ เครื่องนี้ไว้ ล บ

แต่เรื่องนี้ก็ต้องรอ พิ สู จ น์ ก่อน ว่าวัน เ ว ล า ที่ถ่าย ค ลิ ป นั้นจริงหรือเปล่า แต่ถ้าจริงก็คง เ ป ลี่ ย น ค ดีไปเยอะเลย เหมือนเป็น ห ลั ก ฐ า น ชิ้นใหญ่

ทั้งนี้อั๋นเผยว่าช่วงนี้ตนไม่ได้ ติ ด ต า มข่ า ว จนกว่า ค ลิ ป จะได้รับการ พิ สู จ น์ ว่าจริงหรือไม่ มันถึงจะทำให้เรื่องนี้เดินหน้าต่อ

อั๋น

แตงโม

รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *