อั๋น เผยเห็นกับตาตัวเอง คลิปแตงโม อยู่ รร. กับใครสักคน

สำหรับ เ ห  ตุ ก า ร ณ์ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา เรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างยัง ส ง สั ย อยู่มาก

ถึงแม้จะทางด้าน ตำ ร ว จ จะออกมา แ ถ ล ง ส รุ ป ค ดี แล้วก็ตาม ก็ยังมี ป ร ะ เ ด็ น ใหม่ โ ผ ล่ ขึ้นมาตลอด ผ่านมา 3 เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่บท ส รุ ป ที่ ชั ด เ จ น

ล่าสุดทางด้านรายการ ข่ า ว จบ คนไม่ จ บ ที่มีอั๋น ภูวนาท เป็น พิ ธี ก ร ร่วมกับ แขก คำผกา ได้มีการ พู ด คุ ย ถึงเรื่องคดี ดั ง ก ล่ า ว

ที่ พู ด ถึ ง บั ง แจ๊ค เกี่ยวกับ ข้ อ มู ล ที่ กู้ มาจาก โ ท ร ศั พ ท์ แตงโม ซึ่งหนุ่มอั๋น ได้เผยว่า ตนได้เห็นบาง ค ลิ ป ด้วยตาของตัวเอง

โดย ค ลิ ป นั้นถูก ถ่ า ย ไว้ประมาณช่วง 3 ทุ่มกว่าๆ ที่จริงแล้ว แตงโมควรจะอยู่ บ น เ รื อ แต่ใน ค ลิ ป นั้น ป ร า ก ฎ ว่า

แตงโมอยู่ที่ โ ร ง แ ร ม กับใครไม่รู้ ไม่ได้อยู่คนเดียว มีคน ถ่ า ย แตงโม โดยใช้ โ ท ร ศั พ ท์ แตงโม ถ่ า ย และมันก็ ร ะ บุ เ ว  ล าด้วยว่า ล บ ในคืนนั้น

ตาม ข่ า ว ก็คือหลังจาก ต ก เ รื อ เป็นใครไม่รู้ที่ถือ โ ท ร ศั พ ท์ เครื่องนี้ไว้แล้ว ล บ แต่อย่างไรก็ตาม ก็รอการ ต ร ว จ ส อ บ ก่ อน ว่า

เป็นวัน เ ว ล า ของถ่าย ค ลิ ป จริงหรือไม่ ถ้าเกิด จ ริ ง ก็คง เ ป ลี่ ย น รูป ค ดี ไปได้เยอะ ถือว่าเป็น ห ลั ก ฐ า น ชิ้นใหญ่

รายการ

อั๋น

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *