พ่อโส เผยยอมเสียทุกอย่าง เพื่อแตงโม

หลังจากที่คุณแม่ของ น า ง  เ อ ก สาว แตงโม นิดา ร่วม พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย  ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ถึงเรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ตข องลูกสาว

และมีการให้ อ ภั ย ผู้ชายบน เ รื อ สองคน แต่ ก ลั บ ไม่ไว้ใจเพื่อน ส นิ ท ลูกสาว จน ก ล า ย เป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น แ ร ง ในโ  ล ก โ ซ เ ชี ย ล อย่างมาก

พร้อมทั้งแสดง ค ว า ม ไม่ พ อ ใ จ เนื่องจากมีการ พู ด ถึ ง เ งิ น 30 ล้าน จึงเกิด ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ที่แม่แตงโม ให้  อ ภั ย อาจเป็นเพราะเรื่อง เ งิ น

ต่อมา ช า ว เ น็ ต ต่างพากัน แ ช ร์ ค ลิ ป สั ม ภ า ษ ณ์ ของ นายโสภณ หรือพ่อโส คุณพ่อของแตงโม ที่เคยพูดไว้ก่อน เ สี ย ชี วิ ต

ซึ่งเป็นการเล่าถึงความ รั ก ที่มีต่อลูกสาว ไว้ว่า ตนนั้น เ สี ย บ้าน รถ ทุกสิ่ง ทุ ก อย่าง เพื่อแตงโม เ พี ย ง คนเดียว

โดยวันที่ ห ย่ า กับแม่แตงโม ได้พูดเรื่อง ท รั พ ย์ สิ น แต่ตอน ย อ ม แ ล ก ทุกอย่าง ไม่ว่า อ ะ ไ ร ก็ตาม ย อ ม หมด เพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนี้มา

ด้วยความที่ตนเป็นลูกคน จี น ไม่เคยทำงานบ้านเลย แล้วเราไป เ ช่ า ห้องอยู่กันสองคน เ สื้ อ ผ้ า ก็ต้อง ซั ก เอง ทำกับข้าวเอง

และการที่ เ ลี้ ย ง ลูกคนเดียวมันไม่ได้ ส ม บู ร ณ์  มันไม่ได้ ส ว ย ง า ม อย่างที่คิด ทั้งนี้คุณพ่อโสได้เผยว่า ถ้าให้ เ ป ลี่ ย น ตนก็ เ  ลื อ ก ที่จะไม่ เ ป ลี่ ย น เพราะ ลู ก คื อ ทุกอย่าง

พ่อ แตงโม

พ่อโส

อ ดี ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *