ดิว เผย บริจาคเงินครึ่งแสน ช่วยเพจสุนัขขอยุติ

เรียกว่า ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า หนัก กับเรื่องราวของเพจหนึ่ง เกี่ยวกับการ ช่ ว ย เ ห ลื อ สัตว์ ป่ ว ย ทั้งหมาและแมว จ ร จั ด ป่ ว ย เป็น ม ะ. เ. ร็. .ง สร้างขึ้นเมื่อ ปี2017

จากนั้นวันที่ 31/5/65 ทางเพจได้ออกมาเผยว่า จะขอ ยุ ติ เดิน ต่ อ ไม่ ไ ห ว แล้ว ทำให้หลายคนเข้าไป วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กันมากมาย

และตั้งข้อ ส ง สั ย ที่เปิดรับ บ ริ จ า ค มานานแล้ว มียอด บ  ริ จ า ค จำนวนมาก แต่เคยเห็น ย อ ด เลย โดยที่ผ่านมานั้น ก็จะ ปิ ด เ พ จ ก็ไม่เห็น ปิ ด

ก ลั บ เปิดรับ บ ริ จ า ค ตลอด ทั้งนี้หลายคนก็ต่างช่วย บ ริ จ า ค เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ เช่นเดียวกับ นั ก แ ส ด ง ดัง ส า ย บุ ญ

อย่าง ดิว อริสรา ก็ได้ บ ริ จ า ค เ งิ น เป็นจำนวน 5 แสน เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ หลังจากเห็นเพจ ป ร ะ ก า ศ จะขอ ยุ ติ

ล่าสุด ด้านสาวดิว ได้ออกมา ชี้ แ จ ง หลังที่ บ ริ จ า ค เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ให้แก่เพจ ที่กำลังเป็น ด ร า ม่ า เ ดื อ ด อยู่ตอน นี้

ซึ่งด้านสาวดิว เผยว่า ตนไม่รู้ เ รื่ อ ง จะจริงหรือ เ ท็ จยังไง เพราะไม่ได้ ต ร ว จ ส อ บ และจะไม่ไป ต ร ว จส อ บ ตั้งใจ ทำ บุ ญ ด้วย จิ ต ที่ ส ะ อ า ด

ไม่ได้คิด หวังผล อ ะ ไ ร แค่อยากจะช่วย เชื่อว่า จิ ต กุ ล ที่ทำไปจะ ส่ ง ผ ล ให้กับตัวเรา แล้วถ้าสุดท้าย เรื่องมันเป็นแบบหลายคน เ ตื อ น

ก็คงไม่เอาเรื่อง ไม่ทำ อ ะ ไ ร นั้น เพราะตนเชื่อว่าใคร อ ะ ไ ร ก็ได้อย่างนั้น ยิ่งเรื่อง แ บ บ นี้ ด้วย เ ว ร ก ร ร ม มีจริง ก็ขอบคุณที่ เ ป็ น ห่ ว ง แต่ถ้าการ แ ช ร์ ของตนนั้น ทำให้หลายคนทำตาม

ก็ช่วย อ นุ โ ม ท น า บุ ญ ร่วมกัน ความตั้งใจเป็น เ ป้ า ห ม า ย เดียวกัน แล้วถ้าสุดท้ายไม่ถึงน้องหมา จ ร ตนก็ ข อ โ ท ษ ด้วยที่ไม่ได้ ตร  ว จ ส อ บ อย่างดี

โพสต์ดิว

การโอน เ งิ น

สาวดิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *