หมอช้าง ลั่น 2 ราศี การเงินดี รับโชคใหญ่

จาก ร า ย ก า ร จิ้ ง จ ก ทัก ที่ด้าน พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า อย่าง มดดำ คชาภา ได้ร่วม พู ด คุ ย กับ แพท ณ ป ภ า

บูม สุ ภ า พ ร และ ดี เ จ ดาด้า ถึงเรื่อง หลังจากที่ ด า ว ศุ ก ร์ ย้ายไปแล้ว จะส่งผลให้แก่ ร า  ศีที่มี โ ช ค ก้อนใหญ่

เกี่ยวกับ เ งิ น ท อ ง ความรัก ช่วง 2  สั ป ด า ห์ จนถึง ป ร ะ ม า ณ กลางเดือนมิถุนายน ว่าจะมี ร า ศี ใ ดบ้าง

ต่อมาทางด้าน ห ม อ ช้าง ทศพร ได้เผยว่า ด า ว ศุกร์ ย้ า ย แล้ว จะส่ง ผ ล ให้กับ ร า ศี เมษ และ ร า ศี เมถุน

จะได้รับ โ ช ค ก้ อ น โต ทั้งนี้ ทำเอาสาวแพท ที่เกิด ร า ศี เมถุน และบูม ต่างดีใจอย่างมาก

และหมอช้างจะเผยอีกว่า ด า ว ศุกร์ที่ ย้ า ย เข้า ร า ศี เมษนั้น จะส่งผลให้มีการ เ งิ น ที่คึกคัก

ส่วน ร า ศี เมถุนจะได้ โ ช ค ล า ภ แบบไม่ ค า ด คิ ดในช่วงที่ ด ว ง เ ป ลี่ ย น แล้วเลข ม ง ค ล 2 ร า ศี

ได้แก่ เลข 6 ที่เป็นเลข ด า ว ศุกร์ และ เลข 4 กับ 8 จะช่วย เ ส  ริ ม ด ว ง  2 ร า ศีนี้อย่างดี

แพท

ห ม อ ช้าง

มดดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *