หนุ่ม กรรชัย ขนลุก วันนี้เมื่อปีที่แล้วของ แตงโม

วันที่ 11 มี.ค. เป็นวันที่มี พิ ธี ส่ ง “แตงโม นิดา” สู่ อ้ อ ม ก อ ด พ ร ะ เ จ้ า จึ ง ได้ เ ชิ ญ “อ.ธงชัย ป ร ะ ดั บ ชนานุรัตน์”

ศ า ส น า จ า ร ย์ ผู้ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ไว้ อ า ลั ย ให้แตงโม มา อ อ ก ร า ย การ “หนุ่ม ก ร ร ชั ย” เ ผ ย ช่ ว ง ต้ น ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส

เป็นเรื่อง แ ป ล ก วันนี้วันที่ 11 มี.ค 65 แต่ ย้ อ น ไปปีที่แล้วในวันนี้ 11 มี.ค. 64 แตงโมนั่งอยู่ ข้ า ง ๆ ผ ม

คุ ย ถึงเรื่อง ร า ว ชี วิ ต เธอ การที่ไปทำ ศั ล ย ก ร ร ม ใบหน้า แล้วหน้า ผิ ด รู ป ท้ อ แ ท้ มาก สู้ ผ่ า น ไปได้ 1 ปี

วันนี้ต้องมาทำ ร า ย ก า ร นี้ เป็นการ ส่ ง แตงโม สู่ อ้ อ ม ก อ ด ของ พ ร ะ เ จ้ า มั น เป็นความ บั ง เ อิ ญ หรือ มั น คือ อ ะ ไ ร

ข ณ ะ เ ชิ ญ อ.ธงชัย ศ า ส น า จ า ร ย์ ผู้ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ไว้ อ า ลั ย ให้แตงโม เ ผ ย ถึงความ บั ง เ อิ ญ ที่แตงโมนั่งที่ เ ดี ย ว กัน

ใน ร า ย ก า ร กับ อ า จ า รย์ เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา วันนั้นแตงโมนั่ง เ ก้ า กี้ ตั ว นี้ วันนี้ อ า จ า ร ย์ นั่งและเป็นคนทำ พิ ธี ส่ ง แตงโม

“โบ ทีเค” ได้ วิ ดี โ อ ค อ ล มา จ า ก ในงานแตงโม หนุ่ม ก ร ร ชั ย ถ า ม ว่ า เ ชื่ อ เรื่องของ s i g n ไ ห ม

ที่แตงโม เ ค ย มานั่ง สั ม ภ า ษ ณ์ ตรงนี้ วัน เ ดี ย ว กัน เ ว ล า เ ดี ย ว กัน อ า จ า ร ย์ บอกว่า มั น คือ s i g n มั น คือ ห ม า ย สำ คั ญ

โบ ต อ บ ก ลั บ ว่า โบ เ ชื่ อ ว่าทุก อ ย่ า ง ไม่มี อ ะ ไ ร เป็นเรื่อง บั ง เ อิ ญ ทุก อ ย่ า ง ได้ ถู ก ว า ง เ อ า ไว้แล้ว

ภาพของ หนุ่ม ก ร ร ชั ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *