อัจฉริยะ ล้มป่วยกะทันหัน

หลังจากได้ทำงาน ห นั ก ในเรื่องของ ส า ว แตงโม นิดา มาตลอดตั้งแต่ เ กิ ด เรื่อง

ล่าสุด วันที่ 30 พ.ค.65 ทาง ที ม งานของนาย อั จ ฉ ริ ย ะ เรืองรัตนพงศ์ หรือ โ ค นั น

เมืองไทย ผู้ดำรงตำ แ ห น่ ง ประ ธ า น ชมรมช่วยเหลือ เ ห ยื่ อ อ า ช ญ า ก ร ร ม

และที่ ป รึ ก ษ า ค ดี การ เ สี ย ชีวิตของ ส า ว แตงโมนั้น เกิดการ ล้ ม ป่ ว ย กะทันหัน

โดยมีอาการ ป ว ด ท้องและอา เ จี ย น อย่าง รุ น แ ร ง ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล ด่ ว น

ทำให้กำหนดการทำงานทั้งหมดต้อง ย ก เ ลิ ก นั่นคือ การ ยื่ น หนังสือ ข อ ความ

เป็น ธ ร ร ม “ค ดี แตงโม ” กับ อั ย ก า ร ภาค 1 และ อั ย ก า ร จังหวัดนนทบุรี

“ก ร ณี ให้ ต ร ว จ สอบ ค ร า บ เลือดของผู้ ต้ อ ง หาบนเรือทั้ง 5 คน รวมถึงการ ต ร ว จ

ส อ บ เสื้อผ้า , รองเท้า และ ถุ ง เท้าในวัน เ กิ ด เ ห ตุ ที่ทำให้ ส า ว แตงโมต้อง เ สี ย ชีวิต

นายอัจฉริยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *