มิ้วกี้ โพสต์เดือด จะเผยความจริงให้ทุกคนได้รู้

น า ง แบบ ดั ง และ ยู ทู บ เบอร์ชื่อ ดั ง สุ ด แ ซ่ บ “มิ้วกี้ ไปรยา” ออกมา เ ปิ ด ใจถึง ส า เ ห ตุ ที่ประกาศ

เ ลิ ก ร า กับ “แดนนี่ ดานิเอล เ บ ล็ ส ซิ่ ง” อ ดี ต ส า มี พิ ธี กรและ ดี เ จ จาก ปั ญ ห า ที่ ส ะ ส ม มานาน

แต่ไม่ ว า ย กลับ โ ด น คอม เ ม น ต์ ด่ า ยั บ ใน โ ซ เ ชี ย ล จ น เ จ้ า ตัว ว อ น แดนนี่ออกมาพูดความจริง

ทำให้ มิวกี้ ต้อง อ อ ก มา โ พ ส ต์ “ความจริงกำลังจะ ป ร า ก ฏ ถึงทุกคนที่ ต่ อ ว่ า มิ้วกี้ เ อ า ไว้

เกี่ยวกับเรื่องของมิ้วกี้และคุณแดนนี่เข้าใจ มิ้วกี้ ผิ ด ต่างๆ นาๆ ตั ด สิ น มิ้วกี้ใน ท า ง ที่ แ ย่

เพื่อนหลายคน จ า ง ห า ย เ ป ลี่ ย น แปลง ผู้ใหญ่หลายคนไม่แม้แต่จะคุยกับมิ้วกี้เลย สั ก นิด

ส่ง ผ ล กระ ท บ ต่อหน้าที่การงานของมิ้วกี้อย่างมาก เพราะความ เ ข้ า ใจ ผิ ด ถึงเวลาที่ทุกคน

ค ว ร จะรู้ความจริง ถึงเวลาที่ทุกคนต้อง รั บ ผิ ด ชอบกับสิ่งที่ทำ อ ด ท น มานานแล้ว มั น ถึง

เวลาแล้ว ไม่มีใครรู้ว่ามิ้วกี้ต้อง เ จ อ กับ อ ะ ไ ร บ้าง มั น ท ร ม า น แค่ไหน เ จ็ บ ป ว ด แค่ไหน

ทำให้มี แ ฟ น ค ลั บ ให้กำลังใจเธอมากมาย แ ถ ม น้ำหนักยัง ล ง ถึง 8 กิโล เพราะความ เ ค รี ย ด

มิ้วกี้ ไปรยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *