ส่งตัว หญิงแย้ เข้าโรงพยาบาลด่วน

เรียกว่าเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาแฟนๆ และคน บั น เ ทิ ง ต่าง เ ป็ น ห่ ว ง และ ต ก ใ จ อย่างมาก

กับทางด้าน หญิงแย้ นนทพร ที่ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่า ได้เข้ารับ ศั ล ย ก ร ร ม ผ่. า .ตั .ด จมูก

และมี อ า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ จนต้องถอด ซี ลิ  โ คนออก จากนั้น ด้านหญิงแย้ ก็ ตั ด สิ น ใ จ เข้ารับ

การ ผ่ า ตั ด ทำ จ มู ก ใหม่อีกครั้ง พอหลังจาก ผ่ า ตั ด เสร็จ  ก็มีการ อั พ เ ด ท ผ่านทางไอจี ว่าเธอนั้น ป ล อ ด ภั ยดี

ล่าสุด ทางด้านคน ใ ก ล้ ชิ ด ของหญิงแย้ ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทางไอจีส่วนตัวของหญิงแย้

ซึ่งเป็นภาพ ค ลิ ป ที่กำลัง ห า ม หญิงแย้ส่งรพ อย่างโดยด่วน เนื่องจาก ก ลั ว ว่าจะมี อ า ก า ร เ วี ย น หั วและ อ า เ จี ย

จากฤทธิ์ยา ส ส บ อีกทั้งจะได้อยู่ใกล้ ห ม อ และ พ ย า บ า ล ส่วน อ า ก า ร นั้น หญิงแย้ เ จ็ บ 2 ที่ คือจมูก และ

แผล ผ่ า ตั ด ตรง ซี่ โ ค ร ง แต่ ต อ น นี้ หญิงแย้ ยังไม่ได้สติ 100 เปอร์ จึงยังไม่ได้จับ โ ท ร ศั พ ท์

ขอกำลังใจให้ด้วย งานนี้ เ ห ล่ า บรรดา แฟน ค ลั บ หลายคนต่าง ส่ง กำ  ลั ง ใ จ ให้แก่หญิงแย้ จำนวนมาก

ส่งรพ.

ไอจี

หญิงแย้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *