หญิงแย้ ถูกหามส่งรพด่วน ยังไม่ได้สติ 100 เปอร์เซนต์

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคน ที่ รั ก และ ชื่ น ช อ บ ในการ ศั ล ย ก ร ร ม อย่างมาก สำหรับ หญิงแย้ นนทพร

ที่เพิ่งขึ้น เ ขี ย ง ทำ จ มู ก ใหม่ เมื่อช่วง ป ล า ย เดือนตุลาคม 64 จากนั้นไม่ น า น ด้านหญิงแย้

ก็ออกมาเผยผ่านทางไอจีส่วนตัว ว่าถอด ซิ ลิ โ ค น จ มู ก เดิมออกแล้ว เนื่องจากมี อ า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ

จน ก ร ะ ทั่ ง เมื่อวันที่ 29/5/65 ที่ผ่านมา ทางด้านหญิงแย้ ออกมาเผย ตั ด สิ น ใ จ ผ่ า ตั ด จมูกใหม่อีกครั้ง

โดยจะใช้ เ ว ล า ประมาณ 8-10 ชั่วโมง ต่อมา อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ของหญิงแย้ ก็มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

หลังจาก ผ่ า ตั ด จมูกใหม่เสร็จแล้ว ว่า 13 ชั่วโมงกับการ ร อ ค อ ย หญิงแย้ออกมาแล้ว ป ล อ ด ภัย ป ก ติ ดี

ล่าสุด ผ่านมา 3 ชม ก็ได้มีการเผยเป็น ค ลิ ป ที่หญิงแย้ถูก ห า ม ส่งรพ.ด่วน เพราะหลังจากที่ ผ่ า ตั ด เสร็จ

มี อ า ก า ร เ วี ย น  หั ว อา เ จี ย น จาก ฤ ท ธิ์ ของยา ส ส บ และที่สำคัญคือไ ด้อยู่ใกล้กับคุณ ห ม อ

ส่วน อ า ก า ร นั้น เ จ็ บ 2 ที่ ทั้ง จ มู ก และ แผลที่  ซี่ โ ค ร ง ต อ น นี้ยังไม่ได้ ส ติ 100 เปอร์เซนต์ ขอ กำ ลั ง ใ จด้วย

จากไอจี

หญิงแย้

อินสตราแกรมหญิงแย้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *