ทนายเดชา เผยคลิปเสียง หลังถูก เต้ ขู่ให้เลิกยุ่งคดีแตงโม

เรียกว่าเรื่องราวที่บ า น ป ล า ย ไปกันทีเดียว สำหรับเรื่องของ ค ดี น า ง เ  อ ก ส า ว แตงโม นิดา ที่มีการ ต อ บ โ ต้ กันไม่หยุด

ซึ่งทางทีมด้าน ส.ส. เต้ ได้เข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณแม่ภนิดา ที่เป็นแม่ของแตงโม เพื่อที่จะ ผ ลั ก ดั น ให้เอา ค ว า ม ผิ ด ค น บ นเรือว่า ฆ .า .ต ก. ร ร. ม อำ พ ร า ง

ขณะเดียวกัน ทางด้าน ท น า ย เดชา ก็ออกมาเผย เ ตื อ น คุณแม่ ว่าจะไป ฟ้ อ ง ค ดี อา ญ า คนบนเรือเป็น ฆ. า. ต ก .ร ร .ม นั้น

ควรมี ห ลั ก ฐ า น ที่ ชั ด เ จ น ทุกอย่าง เพราะถ้าไม่มี อีกฝ่าย ฟ้ อ ง ก ลั บ ว่าคุณแม่ แ จ้ ง ค ว า ม เ ท็ จ ห่วงว่าคุณแม่จะ โ ด น คนเดียว

ล่าสุดอยู่ๆทางด้าน ท น า ย เดช ก็ออกมาเผยอีกว่า ตนได้ถูก นั  ก ก า ร เ มื อ งโทรมา ข่ ม ขู่ ให้หยุด วิ จ า ร ณ์ เรื่อง ค ดี ของแตงโม

ถ้าไม่ ห ยุ ด อาจจะต้องใช้ วิ ธี นอกระบบ และวันนี้ 30/5/65 เวลา 11.00 ด้าน ท น า ย เดชาก็เดินทางไป ยื่ น หนังสือ ก อ ง ป ร า บ ฯ ถึงพล.ต.ต.ม น ต รี ผบก.ป

กรณีถูกนาย มงคลกิตติ์ หรือ ส.ส.เต้ ข่ ม ขู่ ก ร ะ ทื บ ตน ซึ่งมี ห ลั ก ฐ า น เป็น ค ลิ ป เ สี ย ง ที่ส.ส.เต้ว่า ถ้าตน เ งี ย บจะดีมาก อย่าให้ต้อง ล ง มื อ

ถ้า ล ง มื อ ไม่ใช่แค่ ก ฎ ห ม า ย อย่างเดียว เข้าใจคำว่า นั ก ก า ร เ มื อ ง ใช่ไหม อย่าไป ขู่ แม่ เรื่อง ค ดี อ า ญ า จะ โ ด น ฟ้ อ ง ก ลั บ

ถ้าหยุดก็จะไม่ทำ อ ะ ไ ร แต่ถ้าไม่หยุดก็ถือว่าไม่ใช่เพื่อน ถ้าเป็นคนอื่นส่งคนไป ก ร ะ ทื บ แล้ว เตือนเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าอยาก ล อ ง เจอกันได้

หลังจากที่ ท น า ย เดชา เปิด ค ลิ ป เ สี ย ง ดังกล่าวออกไป ทางด้าน ส.ส. เต้ ก็ออกมาเผยว่า ก็มา ขู่ ลู ก ค ว า ม ตนก่อน ขู่ แม่แตงโม ขู่ อีกหลายคน

ไม่ได้อยาก อ ะ ไ ร มาก แต่จำเป็นก็ต้องทำ ไม่อยากให้ใครที่ไม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ค ดี เข้ามายุ่ง อยากให้เป็นไปตาม ก ร ะ บ ว น การ ยุ ติ ธ ร ร ม

บทสนทนา

เต้

ทนายเดชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *