แต้งค์ ฟาดเตือนสติ แม๊แตงโม ฟังคนไม่สนิท

จาก ป ร ะ เ ด็ นเรื่องราวของการ เ สี ย  ชีวิ ต แตงโมนั้น ก็ยังมีหลายคนที่ต่าง ส  น ใ จ อยู่มาก

แล้วด้าน ท น า ย เดชา ก็ออกมาเผยว่า ถ อ น ตั ว ออกจากการเป็น ท น า ยความแล้ว

และแม่ได้ให้ สส.เต้ เข้ามาช่วย เ ห ลื อ แทน ล่าสุด ทางด้าน แต้งค์ พงศกร ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ หว

ผ่านทางไอจีส่วนตัว ที่เป็นการ  เ ตื อ น แม่ภนิดา ซึ่งเป็นแม่ของแตงโม ทำนองว่า แม่ควรตั้ง ส ติ และหันมา ป รึ ก ษา คนใกล้ตัว

อย่างคนใน ค ร อ บ ค รั ว  ญาติทางพ่อแตงโม หรือเพื่อน ส นิ ท แตงโม ที่สำคัญแม่ต้องฟังคน ใ ก ล้ตัวบ้าง

และขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ จากคนนอก แค่จำเป็น ด่ าไปก็เท่านั้น ช่ ว ย กัน คิ ด ดีกว่า พร้อมระบุ

รอบตัวแม่ ต อ น นี้ มีแต่คนเล่นใหญ่ พูดมาก ส า ร ะน้อย ห นี เ สื อ ปะ จ ร ะ เ ข้ ก่อนหาคนช่วยเรื่องแตงโม

อยากให้แม่ หันมาถามคนใน ค ร อ บ ค รั ว เพื่อน คนที่รัก และ ห วั ง ดี กับแตงโมจริงๆ ก็เยอะ แต่แม่ไม่คิดที่จะ ถ า ม

แม่ ก ลั บ ไปฟังคนที่แตงโม ไ ม่ รู้ จั ก ขณะเดียวกันนั้นด้าน เบิร์ด แฟนหนุ่มแตงโมก็เข้า ก ด ไ ล ค์ เช่นกัน

หนิง ปณิตาก็เข้า แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น นอกจากนี้บรรดา ช า ว เ น็ ต ก็ต่างพากันมา ค อ ม เ ม้ น ต์กันมากมาย

แต้งค์

แม่ภนิดา

โพสต์แต้งค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *