เปิดคลังสมบัติ ฮาน่า น้ำพักน้ำ ไม่ต้องมาเถียงกัน

แจ็คกี้ ชาเคอลีน พาไป บุ ก วั ง เปิด ค ลั ง สมบัติสุด อ ลั ง ก า ร ส ะ ใ ภ้ เจ้า ฮาน่า ทัศนาวลับ ภ ร ร ย า ของ ฮิวโก้ จุลจักร ซึ่งเป็นส ม บั ติ ที่ฮาน่าเก็บ ส ะ ส ม มา 20-30 ปี

ที่เพื่อนๆใน ว ง ก า ร ธุ ร กิ จแบรนด์เนม ต่างบอกอว่า เห็น เ ว ล  า ที่ซื้อของแล้ว เ สี ย ด า ย เ งิ นมาก ต้อง พ ย า ย า ม เ ลื อ กของ ที่จะมี มู ล ค่ า ในอนาคต ชาแนล วินเทจ

อย่างเข็มขัด 7-8 ห มื่ น ไม่ ซื้ อ พอถามอีกขึ้นไป ห ลั ก แ ส น ก็ต้องซื้อ พร้อม โ ช ว์ เข็มขัดที่ตอนแรกหลัก ห มื่  น แต่ ต อ น นี้ เป็นแสน แล้วก็ได้ แ ต่ ง ตั ว ให้แจ็คกี้ ที่รวมแล้วน่าจะเป็น ล้ า น

จากนั้นได้มีการ พู ด คุ ย ถึงเรื่องซื้อของ ส า มีว่าไหม ด้านฮาน่าจึงเผยว่า ตนใช้ เ งิ น ตัวเองซื้อ จะมาว่าได้ไง แต่ เ ว ล า ไปไหนมา ด้วยกัน ก็จะ ล ด ล งมาบ้าง

เพราะไม่เขาไม่ค่อยเข้าใจ แ ฟ ชั่ น ผู้หญิง และชอบว่า เ ว ล า เรา แ ต่ ง ตั ว แล้วเขาจะดูเป็นคน ขั บ ร ถ และก็มีการเปิด ก รุ ส ม บั ติ ที่มีทั้ง ส ร้ อ ย แต่ละเส้น อ ลั ง ก า ร มาก

เพราะเป็นแสน อย่าง กำ ไ ล แ บ ร น ด์ เก่าราคา 1.5 แสน ต่างหู 1.3 แสน สร้อยอีก 2.3 แสน ที่ ร า ค า ขึ้นทุกปี ทำเอาสาวแจ็คกี้  ต ก ใ จ ที่ ร า ค า กำไล เส้น2.7 แสน

เลยฟ้อง ฮิวโก้ผ่านทาง ร า ย ก า ร ทันที เมื่อถามว่า ส า มี เคยถาม ร า ค า บ้างไหม ด้านสาวฮาน่า จึงเผยว่า คงไม่อยากรู้ เพราะตอนอยู่ อั ง ก ฤ ษ เดินถือ ก ร ะ เ ป๋าเข้ามา

ก็เข้าใจว่า ใบละ 5-6 ห มื่ น และวันหนึ่งน้ำ แ อ ร์ ห ย ด ใส่กระเป๋าม้าของแม่หมดเลย 3 ใบ ก็ โ ว ย ว า ย ว่า เ สี ย ห า ยเ ป็นล้าน เลยกลายเป็น โ ป๊ ะ แ ต ก

แต่ก็ยัง คุ ณ ภ า พ อยู่ดี ลองถ้าเป็นกระเป๋าทั่วไป โ ด น น้ำ แ อ ร์ 3 ชม คง พั ง ไปแล้ว ในเมื่อซื้อของ แ พ ง แล้ว คุ ณ ภ า พ ก็ต้องดี

จากนั้นได้มีการ พู ด  ถึ ง แ ห ว น เพชรที่นิ้ว ที่แม่ ส า มี ให้มา เป็น แ ห ว น เ พ  ช ร โ บ ร า ณ ส มั ย ร.5 แล้วได้ ส่ อ ง กระเป๋า แ อ ร์ แ ม ส สั่งทำที่ ล อ น ด อ น ใบละ 4 แสน

และเปิดกรุกระเป๋าชาแนล อีกเป็นตู้ๆ รวมไปทั้งเท้า เสื้อผ้าอีกมากมาย ด้านฮิวโก้ ซื้อกระเป๋าให้ 2 ใบ นอกนั้น ซื้ อ เองหมด จากน้ำพักน้ำแรง

ก็ รู้ สึ ก ว่าใช้ เ งิ นเราซื้อ ก็จะไม่การ เ ถี ย ง ว่าเอา  เงิ น เขาไปใช้แบบ สิ้ น เ ป ลื อ ง และก็ไม่ได้ เ ดื อ ด ร้ อ น ใคร ไม่ยืม ไม่เป็น ห นี้ ใคร

ฮาน่า

จากรายการ

แจ๊คกี้ ฮาน่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *