แม่ภนิดา เชื่อว่า แตงโม เสียชีวิตบนบก

วันที่ 28 พ.ค.65 นางภนิดา ศิ ร ะ ยุ ท ธ โ ย ธิ น แม่ของแตงโม พร้อมนาย ม ง ค ล กิตติ์ (ส.ส.เต้) เดินทางมาที่คริสตจักรเมธอดิสท์

รังสิตคลอง 4 จ.ปทุมธานี เพื่อมาเก็บ อั ฐิ ของ ส า ว แตงโม โดยส่วนหนึ่งนำไปไว้ที่ช่องหมายเลข 9 ซึ่งอยู่ติดกับนายพ่อโสภณ

คุณพ่อของ ส า ว แตงโม คุณแม่กล่าวกับ สื่ อ ม ว ล ช น เพียงสั้นๆว่า “วันนี้ที่ดู ส ด ใ ส อาจจะเป็นเพราะใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้” และยังมีพี่ชาย

ของแตงโมมา ร่ ว ม ด้วย โดยตลับ อั ฐิ มีไม้กางเขนอยู่บน ต ลั บ เ จ้ า หน้าที่จะนำ อั ฐิ ใส่และนำไปใส่ในช่องเก็บ อั ฐิ เขียนรายละเอียด

วันเดือนปีเกิด และวันที่ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม จากไปอยู่กับ พ ร ะ เ จ้ า และมีรูปของแตงโม โดย อั ฐิ จะแบ่งให้แม่และเบิร์ด เพราะเบิร์ดขอไว้

เบิร์ด แ อ บ เ อ า ดอกไม้มาไว้ให้แล้ว นอกจากนี้ อั ฐิ ของแตงโมต้องแบ่งให้ครอบครัวพ่อแตงโมด้วย ส่วนเรื่อง ค ดี แม่จะเต็มที่ โดยให้ความ

ร่วมมือกับ ส.ส.เต้ มั่ น ใจ 100% ส่วนมือถือ บั ง แจ๊ค กู้ ข้อมูลได้แล้วจะนำมา คื น แม่ ซึ่งข้อมูลในมือถือนั้นมี ห ลั ก ฐ า น สำคัญ สามารถที่จะ

พ ลิ ก จาก อุ บั ติ เ ห ตุ เป็น ฆ า ต ก ร ร ม ได้ และจากหลัก ฐ า น นั้นก็ ยื น ยั น ได้แน่นอนว่าแตงโม เ สี ย ชี วิ ต บนบกไม่ใช่ในน้ำ น้อง ถ่ า ย ทุกอย่างไว้

ส่วนคนบนเรือก็มีปอโทรมาถาม ส า ร ทุ ก ข์ สุ ข ดิ บ ก็ยังน่ารักเหมือนเดิม ส่วนแซนก็เป็นคนน่ารัก โ ท ร มา ข อ มางานแตงโมแต่ก็ไม่ได้มา

คุณแม่ภนิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *