กระติก เคลื่อนไหวแล้ว ร่วมไว้อาลัย แตงโม

บ ร ร ย า ก า ศ งาน ไ ว้ อ า ลั ย “แตงโม นิดา” วันแรก วันที่ 11 มี.ค. ที่ ค ริ ส ต จั ก ร เ ส รี ภ า พ ก รุ ง เ ท พ เ ข ต ส ะ พ า น สู ง กทม.

 

เพื่อนๆ จั ด ง า น ส่ง ท้ า ย ด้วยความ รั ก ความ ส ว ย ง า ม ได้มีการ เ ต รี ย ม ง า น ที่จะ จั ด ขึ้ น ใน เ ว ล า 18.30 น.

โ ด ย ผู้เข้า ร่ ว ม ง า น จะต้อง ต ร ว จ A T K ก่อน มี ร า ย ง า น จาก ผู้ สื่ อ ข่ า ว ว่า “ก ร ะ ติ ก” ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว

เพื่อน ส นิ ท และแม่ แ ท้ๆ ของ ลู ก บุ ญ ธ ร ร ม ของ ด า ร า ส า ว เป็น 1 ใน 5 คน ที่อยู่ บ น เรือ ส ปี ด โ บ๊ ท

เ ดิ น ท า ง มาที่งาน สวมเสื้อสีขาว ถื อ ช่ อ ด อ ก ไ ม้ ม า ด้วย ได้ไป ยื น อยู่หน้า รู ป ของแตงโม บ ริ เ ว ณ ห น้ า เ ว ที

จ า ก นั้น ยื น ร้ อ ง ไ ห้ ก่อนจะ หั น มา ว า ง ด อ ก ไ ม้ ไว้ที่ เ ก้ า อี้ พร้อม ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ง ดั ง อี ก ครั้ง มีเพื่อนที่มา ด้ ว ย กันเข้ามา ก อ ด ป ล อ บ

ก่อนจะนำ ด อ ก ไ ม้ ไปให้ ผู้ จั ด ง า น อยู่ใน ง า น ป ร ะ ม า ณ 15 นาที ก่อนที่จะ เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ทั น ที

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ถ า ม ว่าจะมา เ ข้ า ร่ ว ม งาน ต อ น เ ย็ น อีก ห รื อ ไ ม่ และกลุ่มปอ จะมา ร่ ว ม  ง า น ห รื อ ไ ม่ ก ร ะ ติ ก ไม่ได้ตอบ แต่ อ ย่ า ง ใ ด

ภาพของ ก ร ะ ติ ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *