ปอ ถูก อัยการส่งฟ้อง 7 ข้อหา เรื่องบนเรือ

ล่าสุด อั ย ก า ร จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ค ร บ กำหนดที่ผู้ ต้ อ ง หา 6 คน เข้า ร า ย งานตัวแล้วใน ค ดี ของ ส า ว แตงโม นิดา

ซึ่งได้มีคำ สั่ ง ส่ง ฟ้ อ ง ผู้ ต้ อ ง หาทั้ง 6 คนต่อไป ตาม ข้ อ หาดังนี้ 1.นายปอ ตนุภัทร 1.กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ชีวิต

2.แ จ้ ง ความอันเป็น เ ท็ จ เกี่ยวกับความผิด อ า ญ า แก่ พ นั ก งานสอบ ส ว น ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชน เ สี ย หาย 3.ข้อหา เ ส พ

วั ต ถุ ออก ฤ ท ธิ์ ต่อจิตและประ ส า ท เจอในร่างกาย 4. นอกจาก ค ดี อ า ญ า นายตนุภัทร ยัง ถู ก เ อ า ผิ ด ตาม พ.ร.บ.การเดินเรืออีก 4 ข้อหา

2.นายโรเบิร์ต 1.ข้อ ห า กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท ทำให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ชีวิต 2. ความ ผิ ด ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือ

3.นายแซน วิศาพัช ถู ก แ จ้ ง ความในข้อ ห า กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ชีวิต

4.นายนิทัศน์ หรือ จ๊อบ โ ด น ข้อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นที่ต้องรับ โ ท ษ หรือให้รับ โ ท ษ น้อยลงทำให้ เ สี ย หาย

ทำ ล า ย ซ่ อ น เ ร้ น เ อ า ไป เ สี ย หรือ ไ ร้ ประโยชน์ซึ่ง พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ในการกระทำ ผิ ด คือ ทำ ล า ย พ ย า น

ห ลั ก ฐ า น และ ข้อหาที่ ถู ก แ จ้ ง เพิ่มภายหลัง คือ กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ชีวิต

5.นางสาวอิจศรินทร์ กระติก โ ด น ข้อหาทำ ล า ย พ ย า น ห ลั ก ฐ า น กรณี โ ย น แก้วไวน์ทิ้งลงแม่น้ำ , แ จ้ ง ความอันเป็น เ ท็ จ

เกี่ยวกับความผิด อ า ญ า แก่พนักงานสอบ ส ว น ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชน เ สี ย หาย และ อั ย การสั่ง แ จ้ ง เพิ่มคือ

กระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึง แ ก่ ชีวิต 6.นายภีม หรือ เอ็ม ธรรมธีรศรี กุ น ซื อ ถู ก ดำเนิน ค ดี ทำ ล า ย พ ย า น

ห ลั ก ฐ า น ฯ และ แ จ้ ง ข้อความอันเป็น เ ท็ จ เกี่ยวกับความ ผิ ด อ า ญ า แก่พนักงานสอบ ส ว น ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชน เ สี ย หาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *