อัจฉริยะ แจ้งความ กระติก ให้การเท็จ

หลังจากที่มีการ โ ฟ น อินกันระหว่าง อั จ ฉ ริ ย ะ และกระติก ผ่าน ร า ย การ โ ห น กระ แ ส ไปนั้น ล่าสุด นาย อั จ ฉ ริ ย ะ

ได้ บุ ก เข้า ก อ ง ป ร า บ เพื่อ แ จ้ ง จับกระ ติ ก ผู้ ต้ อ ง หาใน ค ดี การ เ สี ย ชีวิตของ ส า ว แตงโม นิดา ข้อหาให้การ เ ท็ จ

และแก้ไขเวลาในภาพบนเรือ คื น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ ซึ่งเป็น พ ย า น หลัก ฐ า น ชิ้นสำคัญ เพื่อให้ตำ ร ว จ ก อ ง ป ร า บ ป ร า ม

ดำ เ นิ น การ ต ร ว จ สอบภาพ ถ่ า ย ดั ง กล่าวและสอบ ส ว น กระติก หลังจากที่ได้มีการ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ความสูงของ

ป้าย โ ฆ ษ ณ า กับต้นไม้และ เ ที ย บ กับภาพ ถ่ า ย พบว่าภาพ ถ่ า ย ของแตงโมกับกระติกนั้นเป็นภาพ จ ริ ง ไม่มีการ

ตั ด ต่ อ แต่อย่างใด แต่ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มีการ แ ก้ ไ ข เวลา ถ่ า ย ภาพ ส่วน บั ง แจ๊คของยืนยัน

ว่าไม่ เ กี่ ย ว ข้อง ส่วนเรื่อง ท น า ย เดชาขอ ถ อ น ตัว ตนมองว่า ท น า ย เดชาควรรับฟังคุณแม่บ้าง เมื่อคุณแม่มีข้อ ส ง สั ย

ไม่ใช่การให้ เ ชื่ อ เ จ้ า หน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียว ส่วนรูป ค ดี ยัง ข า ด ดีเอ็นเอของโรเบิร์ต คิดว่าน่า ส ง สั ย มากที่สุด

รวมถึงการไม่ ยึ ด เรือสปีดโบ๊ตและเสื้อผ้าของผู้ ต้ อ ง หาที่สวมใส่ในวัน เ กิ ด เ ห ตุ ซึ่งไม่ใช่หลักการของคณะทำงานชุดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *