ยังไงแน่ แม๊ส่งไม้ต่อคดีแตงโม ให้ เต้ ทำแทน

จาก ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคนต่างให้ ค ว า ม ส น ใ จ เป็นอย่างมาก กรณีที่ทางด้าน ท น า ย เดชา ออกมาเผยว่า แม่ ย อ ม รั บ ว่าเป็นคนส่ง โ ท ร ศั พ ท์ แตงโมให้แก่ บั ง แ จ๊ ค

จากนั้น ท น า ย เดชาได้ออกมาเผยผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ว่า ตนได้ ต ก ล ง กับแม่ เรื่อง ค ดี แตงโม และได้ขอ ถ อ น ตั ว ออกมาจากการเป็น ท น า ย ค ว า ม

ล่าสุด นายมงคลกิตติ์ หรือ เต้ ก็ออกมาเผยเช่นกันว่า ได้รับการ ป ร ะ ส า น จากแม่ ว่าแม่จะไม่ เ ดิ น ท า ง ไปกับ ท น า ย เดชา เพื่อ เ ข้ า พ บ ผู้ก า ร ไ ซ เ บ อ ร์

จะขอรอให้ อ อ ก ห ม า ย เ รี ย ก พ ย า น ก่อน แล้วด้านเต้ เผยอีกว่า ตนได้ พู ด คุ ย กับอัจฉริยะ และคุยเกี่ยวกับ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ดี แตงโม

จะจัดตั้ง ค ณ ะ ทำ ง า น เกี่ยวกับ ค ดี แตงโม อีก 2 ค ดี คือ ที่แม่มองว่าเป็นการ ฆ .า ต .ก .ร ร .ม เพื่อ ดำ เ นิ น ค ดี กับผู้เกี่ยวข้อง

ได้ เ ต รี ย ม ที ม นั ก ก ฎ ห ม า ย ไว้ประมาณ 10 คน อีก ค ดี เป็น ค ดี แ พ่ ง จะ ป ร ะ ก อ บ ด้วย 2 ชุด โดย ค ดี อ า ญ า ผู้ เ สี ย ห า ย คือแม่

และ ค ดี แ พ่ ง เบิร์ดสามารถเข้ามาเป็นผู้ เ สี ย ห า ย ร่วมด้วยได้ แล้วก็จะออก คำ สั่ ง ของ พ ร ร ค ไทยศิวิไลย์ เพื่อตั้งคณะ ทำ ง า น ที่ ป รึ ก ษ า ด้าน ค ดี

เพื่อจะสู้ ค ดี ทั้งหมด โดยมีทั้ง อ ดี ต อั ย ก า ร และ ผู้ พิ พ า ก ษ า ซึ่งการ ดำ เ นิ น ก า ร ทั้งหมดนี้ ค่า ใ ช้ จ่ า ย ทาง พ ร ร ค จะออกให้ทั้งหมด

ส่วนทีมของอัจฉริยะ จะเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ ฟรี เพื่อให้ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้ถึงที่สุด หลังจากนี้ใครที่กล่าวหาแม่ภนิดา ให้เกิดความ เ สี ย ห า ย

จะ ดำ เ นิ น ค ดี หมดทั้ง แ พ่ ง และ อ า ญ า รวมไป สื่ อ ต่างๆและเจ้าของ ร า ย ก า ร ที่ทำให้เกิด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ เ สี ย ห า ย ต่อ ค ดี แตงโม

โพสต์

แม่

หนุ่มเต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *