ทนายตั้ม โพสต์ถึงแม่ แตงโม

หลังจากที่มีความ เ ค ลื่ อ น ไหวจาก เ ฟ ซ บุ๊ ก ของ แตงโม นิดา ทุกคน ส ง สั ย ว่าใครเป็นคนเล่น

ล่าสุด นางภนิดา ศิ ร ะยุ ท ธโ ย ธิ น แม่ของ ส า ว แตงโม ภัทรธิดา พัชรวี ร ะ พ ง ษ์ ย อ ม รับว่าเป็นคน

ส่งมือถือของ แตงโม ไปให้ บั ง แจ๊ค ที่สหรัฐอเมริกา อ้ า ง ห ล ง เชื่อจะ กู้ ภาพหลัก ฐ า น ต่างๆคืนได้

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.50 น. นายษิทรา เ บี้ ย บัง เ กิ ด หรือทนายตั้ม โพสต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก ถึง ก ร ณี ดังกล่าวว่า

“แม่แบบไหนกัน ค รั บ ที่สามารถ ข า ย มือถือของลูก ส า ว ให้กับ มิ จ ฉ า ชี พ ที่มี ค ดี มากมายในไทย

โดยให้ เ ค ร ดิ ต คนๆ นั้น บอกสังคมว่า อ ย่ า ไปว่าเลย แม่เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะ จ น ทำให้

ข้อมูลส่วนตัวของลูก ส า ว ที่ เ สี ย ชีวิตใน โ ศ ก น …า ฏ ก ร ร ม แสน เ ศ ร้ า ต้อง ห ลุ ด ออกไปอย่างไม่น่าให้ อ ภั ย

ชาตินี้ ก็พอนะ ค รั บ อย่าขอไปถึง ช า ติ หน้าเลย ส ง ส า ร น้องแตงโม” งานนี้ทำให้มี แ ฟ น ค ลั บ ค อมเ ม น ต์ กัน รั ว ๆ

ทนายตั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *