เตรียมเรียกให้ปากคำ ปมมือถือลูกอยู่ไหน หลัง รู้ตัวคนโพสต์เฟซแตงโม

วันนี้ 25/05/65 ทางด้าน พล.ต.ท.กรไชย (ผบช.สอท.) ได้ออกมาเผยความ คื บ ห น้ า การ ต ร ว จ ส อ บ ผู้ใช้ มื อ ถื อ ของ แตงโม นิดา

จากตลอด สั ป ด า ห์ที่ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ คของแตงโม ได้มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จนทำให้เกิด ข้ อ ส ง สั ย และ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างหนัก

หลังจากที่ กระติก ได้เข้ามา ร้ อ ง ทุ ก ข์ แล้ว ทางด้านตำรวจ ได้เริ่มต้น สื บ หา ข้ อ มู ล ต่างๆ ที่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด จะอยู่ใน สำ น ว น ส่วนการเข้าถึง ร หั ส และ ข้ อ มู ล ทาง โ ท ร ศั พ ท์ ต่างๆ

เบื้องต้นทราบว่า เป็นผู้ใด แต่ต้อง เ ชื่ อ ม ต่ อ ระหว่าง โ ท ร ศั พ ท์ เพื่อความ แ น่ ชั ด ที่ ต อ น นี้ พอจะทราบ ส ถ า น ที่ และ เ ค รื อ ข่ า ยที่ผู้โพสต์ใช้

ทางด้าน พล.ต.ท.กรไชย ป ฏิ เ ส ธที่จะ ต อ บว่าคน โ พ ส ต์อยู่ที่ใด โดยจะอยู่ใน หรือ นอก ป ร ะ เ ท ศ ก็ได้ ซึ่งการ ต ร ว จ ส อ บ ต้องหา ข้ อ มู ล จากเครื่อง ห ลั ก ประกอบคู่ไป

ถ้ามีใครใช้งานเครื่องที่ โ พ ส ต์ เครื่องหลักจะได้รับ ข้ อ มู ลก่อน ยื น ยั น ว่ามี ข้ อ มู ล ครบทั้งหมด ส่วนเรื่องที่ว่าคนโพสต์ อยู่ที่ อ เ ม ริ ก านั้น เป็นแค่การ ค า ด เ ดา ไปกันเอง

ต อ น นี้ ตำ ร ว จกำลังรวบรวม ห ลั ก ฐ า นต่างๆ แต่ถ้ามีผู้เกี่ยวข้องจะขอความ ร่ ว ม มื อ มาให้การกับ ตำ ร ว จ เช่นเดียวกับ แม่ของแตงโม ที่ได้ไป ป ร ะ ส า น ไปแล้ว

เจ้าตัวขอให้เสร็จ พิ ธี ศ พ ก่อน อาจจะเข้ามาพบ ทั้งนี้จะ ส อ บ ถ า ม ด้วยว่า มื อ ถื อแตงโมอยู่ที่ใคร และได้กล่าวต่อว่า จากกรณีมีหลายคน เ ข้ า ใ จ ผิ ด ว่า

ถ้าแม่แตงโมไม่เข้า แ จ้ ง ค ว า ม จะไม่ ส า ม า ร ถ ดำ เ นิ น ก า ร ได้ แต่ ยื น ยั นว่าตำรวจทำงาน ค ว บ คู่ กันไป เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับ โ ล ก อ อ น ไ ล น์

และเป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่ สั ง ค ม สนใจ จึงเดินหน้าได้เต็มที่ ส่วนกรณีของการ โ อ น เ งิ น หลักแสนให้กับบุคคลใกล้ชิด

ด้าน พล.ต.ท.กรไชย ยังไม่ทราบ ข้ อ มู ล จึงไม่ขอตอบเรื่อง โ อ น เ งิ น ถือเป็นเรื่องส่วนตัว และ จะมีความ เ ชื่ อ ม โ ย ง เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ต้อง ต ร ว จ ส อ บ ต่อไป

ล่าสุดทางด้านทนายเดชา ออกมาเผยว่า ตนได้รับความยืนยันจากคุณแม่ของแตงโมว่า แม่เป็นคนส่งโทรศัพท์ของแตงโมไปให้บังแจ๊คด้วยตนเอง

แตงโม

พล.ต.ท.กรไชย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *