จ่อเรียกแม่สอบ ปมมือถือลูก หลังรู้ใครโพสต์เฟซแตงโม

ก่อนหน้านี้ ทางด้านกระติก อิจศรินทร์ ได้เข้ามา แ จ้ ง ความ ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที่มี มื อ ป ริ ศ น า นำภาพและ ค ลิ ป ระบุข้อความ ก ล่ า ว ห า ตนและคนบนเรือ ผ่านทางเฟซบุ๊ค แ อ ค เ ค า ท์ ของแตงโม นิดา

โดยทางด้านตำรวจ ได้ สื บ ห า ซึ่ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด อยู่ใน สำ น ว น เบื่องต้น พอจะ ท ร า บ แล้วว่าเป็นใคร แต่ต้อง เ ชื่ อ ม ต่ อ ข้ อ มู ล ระหว่างโทรศัพท์ เพื่อความ แ น่ ชั ด

ต อ น นี้พอจะทราบ ส ถ า น ที่และ เ ค รื อ ข่ า ย ของผู้ใช้แล้ว ต่อมาด้าน พล.ต.ท.กรไชย ป ฏิ เ ส ธไม่ตอบว่าคน โ พ ส ต์ อยู่ที่ใด จะอยู่ใน ป ร ะ เ ท ศ หรือ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก็ได้

ต้อง ต ร ว จ ส อ บ หา ข้ อ มู ล จาก มื อ ถื อ เครื่อง ห ลั ก ประกอบคู่กันไป หากจะถ้าจะเปิดใช้งาน เ ค รื่ อ ง โพสต์นั้น เครื่อง ห ลั ก ต้องได้รับ ข้ อ มู ล ก่อน

ยื น ยั น มี ข้ อ มู ล ครบทั้งหมด ส่วนเรื่องที่ว่าผู้โพสต์อยู่ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เป็นการ ค า ด เ ด า ไปเอง ต อ น นี้ กำลัง ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ฐ า น

หากผู้เกี่ยวข้องจะขอ ร่ ว ม มื อ เข้ามาให้ ก า ร กั บตำ ร ว จ เช่นเดียวกับ แม่แตงโม ที่ได้ ป ร ะ ส า น ไป แต่เจ้าตัวขอให้ เ ส ร็ จ พิ ธี ของแตงโมทั้งหมด

แล้วจะเข้า ม า พ บ พร้อมจะ ส อ บ ถาม แม่ด้วยว่า มื อ ถื อ อยู่ที่ใคร และ ต อ น นี้ มีคนเข้าใจผิด ว่าถ้าแม่แตงโมไม่มา แ จ้ ง ค ว า ม จะไม่สามารถ ดำ เ นิ น ก า รได้

แต่ขอ ยื น ยั น ว่า ตำ ร ว จ ทำงานควบคู่กันไป เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับ โ ล ก อ อ น ไ ล น์ และเป็นเรื่องที่ สั ง ค ม ให้ความ ส น ใ จ จึงสามารถเดินหน้าได้เต็มที่

ส่วนกรณีที่มี ข่ า ว พบว่า มีการ โ อ น เ งิ น หลักแสนให้กับบุคคลที่แตงโม เ ค า ร พ นั้น ทางด้าน พล.ต.ท.กรไชย ยังไม่ขอ ต อ บ เพราะไม่ ท ร า บ ข้ อ มู ล และการ โ อ น เ งิ น เป็นเรื่องส่วนตัว

จะมีความ เ ชื่ อ ม โ ย ง หรือไม่ ก็ไม่ขอตอบ เพราะการ โ อ น เ งิ น อาจให้ด้วยความ เ ส น่ ห า หรือไม่ และจะ โ อ น ให้ใคร เกี่ยวกับเรื่อง โ ท ร ศั พ ท์ หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้อง ต ร ว จ ส อ บ ต่อไป

แม่ภนิดา

แตงโม

พล.ต.ท.กรไชย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *