รู้ตัวแล้ว มือมืดใช้แอคเคาท์แตงโม

จากเหตุที่ว่าทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา ได้มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อีกครั้ง จนทำให้หลายคนต่าง ส ง สั ย และติดตาม

เนื่องจากด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ดังกล่าวมีการโพสต์ภาพและ ค ลิ ป วิดีโอในวันที่เกิด เ ห ตุ นั้น ต่อมาได้มี โ ท รไลน์วิดีโอคอลของแตงโมไปหา กระติก

แต่พอเปิดดู ป ร า ก ฎ ว่า เป็นภาพ ลั บ ของแตงโม ทำให้กระติกเข้า แ จ้ ง ค ว า ม เพื่อเอา ผิ ด กับผู้ที่ ก ร ะทำ

ล่าสุดทางด้าน ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ ได้ออกมาเผยว่า ทราบแล้ว มื อ มื ด ที่โพสต์ ค ลิ ป และ ข้ อ มู ล ของแตงโม โพสต์มาจากบ อ ส ตั น

รัฐแมส ซ า ชู เซตส์ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ใช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ และมือถือ เป็นการตั้ง เ ว ล า โพสต์ เพื่อให้โพสต์ตาม เ ว ล า ของ ไ ท ย

และได้มีการ ข ย า ย ผ ล จากที่ส่ง ไ ล น์ มาหากระติก ยื น ยั น ว่า โทร ไ ล น์ มาจาก บ อ ส ตั น และด้าน ตำ ร ว จ เผยต่อว่า มื อ มื ด คนนี้ได้ ติ ด ต่ อ ไปหา

คน ใ ก ล้ ชิ ด ที่แตงโม เ ค า ร พ รัก มา 1 เดือนแล้ว ในแต่ ล ะ วั น คุยกัน 3-4 ครั้ง รวม เ ว ล า ที่คุยกันไม่ ต่ำ ก ว่ า 3-4 ชั่วโมง แล้วได้ตั้ง ข้ อ ส ง สั ย ว่า

มือถือของแตงโมน่าจะถูกส่งไปยัง ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เพราะมี ห ลั ก ฐ า น 1 ชิ้น ที่ ต ร ว จ ส อ บ ได้ว่า มื อ มื ด ดังกล่าว ได้ โ อ น เ งิ นเข้า บั ญ ชี ของคนที่แตงโม เ ค า ร พ รัก

เป็น เ งิ น จำนวน 2-3 แ ส น บาท ช่วงที่ มื อ ถื อ ไม่ได้อยู่กับ ตำ ร ว จ แล้วด้านตำรวจเผยว่าได้ ข้ อ มู ล และส่งมือถือ คื น ให้ แม่ไปตั้งแต่วันที่ 13/05/65

เป็น เ ค รื่ อ ง ไอโฟน 13 ที่เพิ่ง ซื้ อ ช่วงเดือน กพ 65 ก่อนหน้าที่จะ เ สี ย ชี วิ ต มีภาพในเครื่อง 1.2 ล้ า น รูป และวันที่ ต ก เ รื อ มีการ ถ่ า ย ภ า พ ที่ทั้ง ล บ และไม่ลบ 500 รูป ภ า ย ใ น วันเดียว

แต่ต้องให้คนใน ส า ย เ ลื อ ด มา แ จ้ ง ความ ร้ อ ง ทุ ก ข์ ถ้าไม่มา ก็จะทำ อ ะ ไ ร ย า ก เหมือนกัน ฉะนั้นมีแค่แม่แตงโมเท่านั้น เนื่องจากพี่ชายต่าง ส า ย เ ลื อ ด เพราะ ต่ า ง พ่อกัน

ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ข้ อ มู ล ทางไอจีแตงโม ก็พบว่าตั้งอยู่ที่ อ เ ม ริ ก า จากการที่ ส อ บ ถ า ม ผู้รู้ บัญชีจะขึ้นตามที่ ผู้ ใ ช้ ง า นอยู่ ไม่ใช่ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้น แบบถ้าอยู่ที่ ไ ท ย ก็ขึ้นที่ ไ ท ย จึง โ ย ง ว่าอยู่ที่ เ ดี ย ว กั น

แตงโม

ข้ อ มู ล

ไลน์กระติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *