รู้แล้ว ใครเล่นเฟซ ไอจี แตงโม พบโอนเงินให้คนใกล้ตัว

จากกรณีทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของแตงโม นิดา ที่มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ออกมาเผยภาพต่างๆและ ค ลิ ป วีดีโอในวันที่เกิด เ ห ตุ แตงโม พ ลั ด ตกน้ำ

ต่อมาด้านกระติก ได้เข้า แ จ้ ง ค ว า ม เพื่อทำ ดำ เ นิ น ค ดี กับคนนำภาพตนเองไป เ ผ ย แ พ ร่ ในเฟซบุ๊คของแตงโม และมี ข้ อ ค ว า ม ที่กล่าวหาตนและคนบนเรือ ทำให้คน เ ข้ า ใ จ ผิ ด

และยังขอให้ปอท. สื บ ส ว น บุคคล ป ริ ศ น าที่ส่ง ค ลิ ป ส่ ว น ตั ว ของแตงโม ผ่านทาง วิ ดี โ อ ค อ ล ไ ล น์ มาหาตนอีกด้วย

ล่าสุด ได้รับบรายงานข่าวว่า ทางด้าน ตำ ร ว จ ไซเบอร์ รู้แล้ว ว่าบุคคล ป ริ ศ น า ที่โพสต์ ค ลิ ป และข้ อ มู ล ของแตงโมนั้น ได้โพสต์จากบอสตัน รัฐ แ ม ส ซาชู เ ซ ต ส์ สหรัฐอ เ ม ริ ก า

ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้คือค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ และ ส ม า ท ร์โ ฟ น ใช้โพสต์แบบตั้ ง เ ว ล า อั ต โ น มั ติ เพื่อให้โพสต์ เ ว ล าเช้า กลางวัน เย็น ของไทย

จากนั้นได้มีการ ข ย า ย ผ ล จากที่มีการส่ง ไ ล น์ หากระติก อ้างว่าเป็นแตงโม และการโทร ไ ล น์ มา จึงทำการ ต ร ว จ ส อ บ มาจาก บ อ ส ตั น เช่นกัน

ทั้งนี้ ยังทราบอีกว่า บุคคล ป ริ ศ น านี้ได้ ติ ด ต่ อ โทรผ่านไลน์ คุยกับคน ใ ก ล้ ชิ ด แตงโม ที่เคารพมาก เป็น เ ว ล า 1 เดือนแล้ว แต่ละวันคุยกัน 3-4 ครั้ง รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง

โดยด้าน ตำ ร ว จ ไ ซ เ บ อ ร์ ตั้งข้อ ส ง สั ย ว่า โทรศัพท์แตงโม น่าจะส่งไปที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เพราะพบ ห ลั ก ฐ า น สำคัญ 1 ชิ้น และยัง ต ร ว จ ส อ บ ว่า

บุคคล ป ริ ศ น า ได้ โ อ น เ งิ น เข้า บั ญ ชี คนใกล้ชิดแตงโม จำนวน 2-3 แสนบาท ในช่วงที่ โ ท ร ศั พ ท์ ไม่ได้อยู่กับ ตำ ร ว จ

ทางด้าน ตำ ร ว จ ได้ ข้ อ มู ล และส่ง มื อ ถื อ คืนตั้งแต่ 13/05/65 เป็นไอโฟน 13 เ ค รื่ อ ง ใ ห ม่ ที่เพิ่งซื้อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 65 ก่อน เ สี ย ชี วิ ต ไม่นาน

มีรูปภาพในเครื่อง 1.2ล้านภาพ วันที่ตกเรือมีการถ่าย ที่ทั้ง ล บ และไม่ ล บ 500 ภาพ ในวันเดียว ดังนั้นถ้าไม่คนในสาย เ ลื อ ด มาจาก แ จ้ ง ค ว า ม ร้ อ ง ทุ ก ข์

ก็อาจจะทำ อ ะ ไ ร ลำ บ า ก เหมือนกัน ก็หมายความว่า ต้องเป็นแม่แตงโมคนเดียว เพราะพี่ชายต่างสาย เ ลื อ ด เพราะต่างบิดา

ทั้งนี้ด้าน เ พ จ ดังเผยว่า ไอจีแตงโม ก็พบว่า บั ญ ชี ตั้งอยู่ที่ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ซึ่ง บั ญ ชี จะขึ้นตามผู้ใช้งาน หมายความถ้าใช้ที่ไหนก็จะขึ้นที่นั่น ส า ม า ร ถ โยงได้ว่าเป็นที่เดียวกันกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค

เฟซแตงโม

ข้อ มูล

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *