เบิร์ด ทำสิ่งนี้ให้ แตงโม ครั้งสุดท้าย

เช้าวันนี้เวลา ที ม งานจาก สุริยา ได้นำ หี บ สีชมพู ส ว ย งาม รับแตงโม ที่ โร งพ ย าบ า ล ธรรมศาสตร์ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ

เพื่อนำไปประกอบ พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ของทางศาสนา ค ริ ส ต์ ที่ ค ริ ส ต จั ก ร เ ม ธ อ ดิ ส ท์ รังสิต คลอง 4 จ.ปทุมธานี

ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับ พิ ธี ของพ่อแตงโม นายโสภณ พัชรวีระพงษ์ ในเวลาต่อมา แม่แตงโม เ ดิ น ทางมารับลูก ส า ว

พร้อมนำเสื้อผ้า เครื่องประ ดั บ มาให้ เ จ้ า หน้าที่ แ ต่ ง กายให้ลูก ส า ว เป็นครั้งสุดท้าย และยังมี เ ต๊ ะ ศ ต ว ร ร ษ มาร่วมรับแตงโมด้วย

ทั้งนี้ เมื่อ เ ค ลื่ อ น ไปถึง เ จ้ า หน้าที่จะนำ หี บ ของ แตงโม ขึ้น ว า ง ที่ห้องประชุม และ จั ด ดอกไม้ประ ดั บ ก่อนจะเริ่ม ศ า ส น พิ ธี

เวลา 14.00 น. ญาติ และผู้มาร่วมงานวางดอกไม้แสดงความ อ า ลั ย เป็นครั้งสุดท้าย ปิ ด เ ต า ใช้เวลา เ ผ า ประมาณ 3 ชั่วโมง

โดย หี บ บ ร ร จุ ให้กับแตงโมอย่างสมบูรณ์แบบตามแรงบั น ด า ล ใจหลักๆมีอยู่ 5 ข้อ สี โ ป ร ด ของแตงโม ซึ่งคือสีโอลด์โรส และสีชมพู

และดอกไม้ที่แตงโมชอบ คือ ดอกกุหลาบและดอก ทิ ว ลิ ป ท่ า ม กลางดอกไม้และนก พิ ร า บ ขาวเป็น สั ญ ลั ก ษ ณ์

โดยเบิร์ด เทคนิค แ ฟ น ห นุ่ ม ของ แตงโม ก็เดินทางมารับแตงโมด้วย เบิร์ดเดิน ก้ ม หน้าตลอดทั้งงานและยังนำ แ ห ว น มาใส่ให้แตงโมด้วย

เบิร์ด-แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *