มดดำ เดือด แม่ไม่แจ้งความ ลั่น เห็นคลิปแล้วจะช็อก

จากกรณีที่มี มื อ ดี ใช้ มือถือแตงโม นิดา วี ดี โ อ ค อ ล มาหา กระติก ระหว่างกำลัง พู ด คุ ย กับ นั ก ข่ า ว พอเปิดมาถึงกับ ช็  อ ก เพราะเป็น ค ลิ ป ส่วนตัวที่ไม่ควร เ ปิ ด เ ผ ย ของแตงโม

และยังมีการส่ง ข้ อ ค ว  า ม ขู่ กระติกอีกด้วย ว่าจะทำให้กระติก กับ แตงโม ไม่มีที่ยืน ทำเอาด้าน พิ ธี ก ร ม า ก ความสามารถ หนุ่ม กรรชัย เ ดื อ ด หนัก

เ ตื  อน  คนที่ได้ ข้ อ มู ล มือถือแตงโม และ บอกให้ไปแม่แตงโมไป แ จ้ ง ค ว า ม ก่อนที่จะมี อ ะ ไ ร ออกมาอีก แต่ด้านแม่แตงโม ไม่ขอไป แ  จ้ ง ค ว า ม

ต่อมาด้านมดดำ ได้เผยผ่านทาง ร า ย ก า ร แ ฉ และ โ ช ว์ ข้ อ ค ว า ม ที่มีคนทักมาใช้รูป เ ห มื อ น บังแจ็ค โดยคน บั น เ ทิ ง ทั้งตนเอง และ แจ๊ค แฟนฉัน ถูกทักมาเช่นกัน

เป็นคน เ ดี ย ว กับที่ทักหา วัน อยู่บำรุง ซึ่งด้านแจ๊ค เผยว่า ทางนั้นส่ง ข้ อ ค วา ม มา มี เ รื่ อ ง ด่วน แล้วโทรมา แต่ตนไม่ได้ แ อ ดเพื่อน จึงโทรไม่ติด

ทั้งนี้ด้านมดดำเผยว่า แ อ ด ไ ล น์ทุกคนที่อยู่ใน เ ค รื่ อ ง แตงโม เชื่อว่า โ ท ร ศั พ ท์ อยู่เขาเลย แล้วด้านมดดำ ได้ย้อนเล่า นิ ท า น

อยู่ๆนายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเรื่อง  ค ดีแตงโม และก็มี ข่ า ว ออกมาแม่จะ ป ล ด ท น า ย เดชา แต่ ท น า ย เดชาบอกไม่ใช่เรื่องจริง

ถัดมา แม่บอกว่า แตงโมเป็นคนเล่น มื อ ถื อ เอง จะเป็นไปได้ไง จากนั้นที่ตอนแรกแม่บอกมือถืออยู่กับแม่ แต่มี ข่ า ว ว่าแม่คุยกับบังแจ๊คทุกวัน หรือว่าแม่ส่ง มื อ ถื อ ให้บังแจ๊คหรอ

ทางด้านกรรชัย ได้เผยว่า ก ร ะ ติ ก กับคุยกับนัก ข่ า ว มี ไ ล น์ แตงโมโทรเข้ามา พอรับ ก ลั บ เป็นรูป ส่ ว น ตั ว แตงโม มันเผยไม่ได้

แล้วก็รู้ด้วยว่าเป็น ค ลิ ป อ ะ ไ ร พอรู้ว่าเป็นบังแจ๊ค จึงให้แม่ไป แ จ้ ง ค ว า ม เพื่อ อ า ยั ด ทุกอย่างก่อน แต่แม่ยันไม่ แ จ้ ง ค ว าม เพราะ เ ดี๋ ย ว โ ป๊ ะ

ด้านมดดำก็ว่า ถ้ารู้ว่าเป็น ค ลิ  ป อ ะ ไ ร แล้วจะ ช็ อ ก แล้วยังมา ขู่ ทั้งแตงโม กับ กระติก จะไม่ให้มีที่ ยื น แต่แตงโม ต า ย แล้ว ไม่มีที่ ยื น อยู่แล้ว แม่ต้อง ตื่ น เ ต้ น กับภาพที่เขาโทรหากระติก

รายการ

แม่ภนิดา

มดดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *