ทนายตั้ม แจงปม เฟซแตงโมโพสต์รัวๆ

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ เมื่อวันที่21/5/65 ทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง แตงโม นิดา ที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก พ ลั ด ตกเรือ

ได้ ก ลั บ มา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว มี ชี วิ ต อีกครั้ง เนื่องจากได้มีการโพสต์รูปและ ค ลิ ป วี ดี โ อ แบบรัวๆ ที่เป็นภาพของกระติก ผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัว

รวมไปถึงคนบน เ รื อด้วย จึงกลายเป็น ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมากใน โ ซ เ ชี ย ล และหลายคนต่างก็ ส ง สั ย ใครเป็นคนโพสต์กันแน่

ทั้งนี้ด้าน ค ลิ ป เผยให้เห็นช่วงที่กระติกกำลังจะขึ้นเรือ และมี ค ลื่ น พ ลั ด กระทบต่อเนื่อง ระบุว่า ฉี่ ท้ า ย เรือไม่ได้

แค่ จ อ ด เฉยๆยังต้องให้ผู้ชาย ป ร ะ ค อ ง ถึง 2 คน อย่า ใ ส่ ร้ า ย กันเลย เ พื่ อ น รั ก และ ภ า ย ใ ต้ ค อ ม เ ม้ น ต์ ก็ได้มีการโพสต์ภาพ

ห ญิ ง สาว เ ง ย หน้าขึ้น และมียา ห ล า ย เม็ด เ ท ล ง มา แต่อย่างไรก็ตาม ทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ดังกล่าวได้ลบ โ พ ส ต์ และถูก ปิ ด ตั ว ลงไป

และก็ได้มีการสร้าง เ ฟ ซ บุ๊ ค ใหม่ขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางด้านทนายตั้ม ษิทรา ก็ออกมา โ พ ส ต์ ถึงเรื่อง ดั ง ก ล่ า ว ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

ระบุว่า ตอนอยู่ ฝ รั่ ง เ ศ ส แม่ได้ให้ อ ดี ต คนรู้จัก ติ ด ต่ อ มาหา และ บ่ น ทำนองไม่พอใจที่ ป รึ ก ษ า ด้าน ก ฎ ห ม า ย คนเดิม จึวว่าให้รอ ก ลั บ มาคุย

แล้วอยู่ๆ ก็มี อ อ น ไ ล น์ สื่ อ โ ซเชี ย ล ของแตงโมแบบไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ทำให้ส่วนตัวเชื่อว่า แม่ได้ ที่ ป รึ ก ษ า คนใหม่แล้ว

ช่วย ว า ง แ ผ น ตอบโต้ เป็น บุ ค ค ล ที่ สั ง ค ม รู้จักอย่างดี ถ้า อ ย า ก รู้ ว่าเป็นใ ค ร ทำเพื่อ อ ะ ไ ร ก็ ถ า ม แม่เลย

เฟซ ท น า ย ตั้ม

ตั้ม ษิทรา

แตงโม คู่ แม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *