ทนายตั้ม ยอมเผยแล้ว เฟซแตงโมป่วน ลั่น สังคมรู้จักดี

จากกรณีที่ทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของนางเอกสาว แตงโม นิดา ได้มีการ ก ลั บ มา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อีกครั้งในวันที่ 21/05/65

จึง ก ล า ย เป็นที่หลายคนต่าง วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการโพสต์ทั้งรูป และ ค ลิ ป ซึ่งเป็นภาพของ กระติก ผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัวแตงโม

และมีข้อความระบุว่า ไม่ได้ฉี่ ท้ า ย เ รื อ ขนาดเรือจอด ยังต้อง เ ก า ะ ผู้ชาย 2 คน อย่าใส่ ร้ า ย เรา แล้วก็ยังมีหลายภาพที่ไม่เคยเห็น

นำมาโพสต์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงภาพมีผู้หญิง เ ง ย หน้า อ้ า ปา ก และมียา ห ล า ย เ ม็ ด เทลงมา ยิ่งทำให้ ช า ว เ น็ ต ต่าง ส ง สั ย

และเข้าไปแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กันจำนวนมาก ต่อมาทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ดังกล่าว ได้ถูก ปิ ด ลง แต่ก็ยังมี เ ฟ ซ บุ๊ ค สร้างใหม่ขึ้นมาอีก

ล่าสุดทางด้าน ท น า ย ตั้ม ษิทรา ได้ออกมา เ ผ ย ถึ ง เรื่องดังกล่าวผ่านทาง เ ฟ ซส่วนตัว ที่ว่า ตอนที่ตนอยู่ ฝ รั่ ง เ ศ ษ

คุณแม่ได้ให้ อ ดี ต คนรู้จัก ติ ด ต่ อ มาหา ทำนองว่าไม่ พ อ ใ จ ที่ ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย คนเดิม ตนเลยบอกว่า

ให้รอตน ก ลับ มาก่อนและอยู่ๆก็มีการ อ อ น ไ ล น์ สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล แตงโมไม่ ห ยุ ด ส่วนตัวนั้นเชื่อว่า

แม่ได้ที่ ป รึ ก ษ า คนใหม่ ช่วย ว า ง แ ผ น ต อ บ โ ต้ แล้ว เป็นคนที่ สั ง ค มรู้ จั ก ดี อยากรู้ว่าเป็น ใ ค ร ทำเพื่อ อ ะ ไ ร ก็ถามแม่เลย

โพสต์ท น า ย ตั้ม

ทนายตั้ม

คุณแม่ กับ แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *