เฟซบุ๊คแตงโม โพสต์ภาพกระติก

จากกรณีเรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง  เ อ ก สาวแตงโม นิดา ที่กลายเป็น ค ดี ป ริ ศ น า

ถึงแม้ทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ จะออกมา แ ถ ล ง ส รุ ป ค ดี แล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยัง ค า ใ จ

และ ส ง สั ย กับ ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต ครั้งนี้ของเธออยู่มาก ต่อมาด้าน อั ย ก า ร ได้ออกมา ชี้ แ จ ง ว่า

ต อ น นี้ บุ ค ค ลทั้ง 5 คนบน เ รื อ ในคืน เ กิ ด เ ห ตุ ได้ถูก แ จ้ ง ข้ อ ห า ร่วมกัน ป ร ะ ม า ท ให้ ผู้ อื่ น ถึงแก่ความ ต า ย

ซึ่งด้าน ปอ ตนุภัทร ได้ถูก แ จ้ ง ข้ อ  ห า เพิ่ม คือ เ ส พ วั ต ถุ ออก ฤ ท ธิ์ ต่อ จิ ต ป ร ะ ส า ท

หลัง ต ร ว จ ร่างกายพบ ส า ร ดังกล่าว ทั้งนี้ด้าน ร่ า ง ของแตงโม จัด พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ในวันที่ 24/05/65

ล่าสุด ก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาหลายคนต่าง แ ป ล ก ใ จ อย่างมาก เนื่องจาก เ ฟ ซ บุ๊ ค แตงโม นิดา ได้มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ซึ่งเป็นการ โ พ ส ต์ ภาพของ กระติก ที่กำลัง ยื น หั น ห ลั ง โ บ ก มื อ บนเรือในคืน เ กิ ด เ ห ตุ พร้อมกับระบุว่า

ถูก ทำ ร้ า ย จาก เพื่อนรักที่ ไ ว้ ใ จ งานนี้ทำเอาเหล่า ช า ว เ น็ ต ต่าง ส ง สั ย อย่างมาก ว่าใครเป็นคน ล๊ อ ค อิ น

เข้าไปโพสต์ ข้ อ ค ว า ม ดังกล่าว ไม่เว้นแม้แต่พี่ชาย ต่อย ดายศ ก็ได้เข้าไปกด อี โ ม จิ โ ก ร ธ และว่า ถ้ามี ห ลั ก ฐ า น เพิ่มจะดีมาก

เม้นต์ของพี่ชาย

โพสต์จากเฟซแตงโม

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *