แชท กระติก หลุด สารภาพความจริงแล้ว

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ เ  สี ย ชี วิ ต ของ ด า ร า สาว แตงโม นิดา ที่ตกเรือกลาง แม่  น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า ที่หลายคนต่างให้ความสนใจและข้อ ส ง สั ย อยู่มาก

ล่าสุดด้านคุณแม่ภนิดา ได้มาออก ร า ย ก า  ร โ ห น  ก ร ะ แ ส และได้ ป ร ะ ก า ศ กลาง  ร า ย ก าร ว่า

ตนให้ อ ภั ย ปอกับโรเบิร์ต 100 เปอร์เซนต์เพราะเขาแสดงความ รู้ สึ ก ผิ ด และ เ สี  ย ใ จ

ตั้งแต่วันแรก จนถึง ต อ น นี้ ก็ยังโทรมา ร้ อ  ง ไ ห้กับตน แต่ฮิปโป แม่ให้ อ ภั ยแค่ 50 เปอร์เซนต์

เนื่องจากยัง โ ก ร ธ ที่ เ กิ ด เรื่องวันแรก ให้แม่ ปิ ด ข่ า ว และแอนนา แม่ โ ก ร ธ ตรงที่ไปให้ข่าวแตงโม

โดยที่ไม่ ป รี ก ษ า และขอ เ ป ลี่ ย น ที่ จั ด ง า น แตงโม ซึ่งกระติกนั้น แม่ไม่ให้ อ ภั ย เลย

ต่อมา ได้มีเพจ เ ฟ ซ บุ๊ ค ร ายหนึ่ง เผยภาพ แ ช ท ของกระติก ที่กำลัง ส น ท น ากับ บุ ค ค ล ป ริ ศ นา

โดยที่กระติกได้ ย อ ม รั บ ตนนั้น พ ล า ด เองที่รับงาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ ท ร า บ ความ แ น่ ชั ด ว่า

แ ช ท ดังกล่าวเป็นเรื่อง จ  ริ งไหม ถ้ามี อ ะ ไ ร คืบหน้าจะ ร า ย ง า นใ ห้ ท ร า บ อี กครั้ง

กระติก แตงโม

แชท

กระติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *