วิลลี่-หอย ช่วยกันใช้หนี้กว่า 106 ล้านบาท

สำหรับ วิลลี่ แ ม ค อิน ท อ ช และ เ ส น า ห อ ย-เ กี ย ร ติ ศักดิ์ อุดมนาค ที่ครั้งหนึ่งใน อ ดี ต เคยมี ร า ย การ

ที่ โ ด่ ง ดั ง ทำร่วมกันมากมาย หรือภาพยนตร์ นิ ต ย ส า ร ต่าง ๆ แต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลง พร้อมกับ แ บ ก ห นี้

ร่ ว ม กันอีกกว่า 106 ล้ า น บ า ท ล่าสุด ได้มาเป็น แ ข ก รับ เ ชิ ญ ใน ร า ย การ Club Friday Show

ซึ่งเป็นเพื่อนกันพร้อม ช่ ว ย กันใช้ ห นี้ อยู่แล้ว พร้อม เ ปิ ด ใจ เ ส น า ห อ ย ที่ถึงกับใจ ห า ย วู บ เพราะ ก ลั ว ว่าจะ เ สี ย

“วิลลี่” ไปเมื่อเพื่อนบอกว่าจะ พ า ครอบ ค รั ว ไปอยู่เมือง น อ ก วิลลี่ เ ซ็ น ยก บ ริ ษั ท ให้กับ เ ส น า ห อ ย โ อ น หุ้ น

100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไปให้ ห อ ย แต่บริษัทมี ห นี้ อยู่ร้อยหก ล้ า น ห อ ย จึงบอกว่างั้นเราก็ แ บ่ ง กันคนละครึ่ง

แล้วก็ ท ย อ ย ใช้ไม่หนี แล้วถามถึงเรื่องที่วิลลี่ เ จ้ า ชู้ ไหมนั้น เสนาหอย ตอบ เอา ต ร ง ๆก็ไม่มีใครรู้หรอก

และ เ ส น า ห อ ย บอกอีกว่า วิลลี่โทรมาหาบอกจะไปเมืองนอก รู้สึกเหมือน ใ จ ห า ย วู บ ผมรู้สึก ดี ใจที่เวลาผมตื่นขึ้นมา

แล้วผมยังเป็น ส่ ว น หนึ่งในชีวิตของเขาคนละครึ่ง ผม เ ตื อ น เขาอย่างเดียวเลย คือ ห้ า ม เขาอย่า ลื ม กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *