พีค เผยสถานะ เบลล่า รับสนิทจริง

ก่อนหน้านี้ที่ทางด้าน น า ง เ อ ก สาว เบลล่า ราณี ได้ออกเผยถึง เรื่องราว ป ร ะ เ ด็ นว่า

มีคนตาดีเห็นว่า สาวเบลล่า แ อ บ ค ว ง พ ร ะ เ อ ก หนุ่มรุ่นน้อง อย่าง กองทัพ พีค

ไป เ ที่ ย ว กันที่ อ ยุ ธ ย า ซึ่งเบลล่า ก็ได้ ป ฏิ เ ส ธ ว่าตนไม่ได้ไป แต่หลายคนก็ยังต่างจับตามองทั้งคู่อยู่

ล่าสุดทางด้านหนุ่มกองทัพ พีค ได้ไป ร่ ว ม ง า น อี เ ว้ น ต์ จึงมี โ อ ก า ส ได้ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า

ตนนั้นไป อ ยุ ธ ย า กับครอบครัวและเพื่อนๆ ไม่ได้ไปกับเบลล่า ตนก็เห็น ข่ า ว แต่ไม่ได้สนใจ อ ะ ไ ร

เพราะคิดว่าไม่ใช่ตน เมื่อถามถึงเรื่องความ สั ม พั น ธ์ นั้น ย อ ม รั บว่า ตนกับเบลล่า ส นิ ท กัน จ ริ ง ตั้งแต่เล่น ล ะ ค ร

หลังจาก ล ะ ค ร จบแล้ว ตนก็ยังมีคุย และ ป รึ ก ษ ากันได้ทุกเรื่อง อยู่ตลอด และเรื่องที่ว่าตนเคยไปบ้านเบลล่านั้น

ก็เรื่องจริง เป็นช่วงที่ตน แ ส ด ง  ล ะ ค ร ด้วย แล้ว ซ้ อ ม เ ต้ น หนัก ทำให้ ป ว ด ร่ า ง ก า ย มาก ด้านเบลล่าจึง แ น ะ นำให้

ตนมาลอง ยื ด เ ส้ น แบบเล่นโยคะที่บ้าน ส่วน ส  ถ า น ะ ก็เป็น มิ ต ร ภ า พ ที่ดีต่อกัน เรื่อง อ น า ค ต ยังไม่ขอ พู ด ถึ ง แต่ ต อน นี้ ตนก็ยัง โ ส ด ไม่มีใคร

พีค เบลล่า

กองทัพ พีค

หนุ่มพีค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *