แอนนา แฟนเก่า นุ๊ก เคลื่อไหวแล้ว หลังประกาศลดสถานะคู่จิ้น นุ๊ก ปาย

แ ฟ น เ ก่ า ขอพูดบ้าง จากกรณีของ คู่ จิ้ น ชื่อดัง ข วั ญ ใ จ ของใครหลายๆคนอย่าง นุ๊ก ธนดล กับป๊ายปาย ฉัตรนภา

ศิ ล ปิ น จากค่ายบ้านสิงห์มิวสิค ที่ได้ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด แ ถ ล งข่ า ว ผ่านทาง เ ฟ ส บุ๊ ค ของค่ายว่า

ทั้งคู่ขอ ล ด ส ถ า น ะ คู่จิ้นลง เ ห ลื อ เพียงเพื่อนกันเท่านั้น โดยกล่าวอีกว่าทั้งคู่ได้ พ ย า ย า ม เ ปิ ด ใ จ กันแล้ว

แต่ได้เพียงเท่านี้ นอกจากนี้หนุ่มนุ๊ก ยัง ย อ ม รั บ ว่ามีผู้หญิงเข้าบ้านจริง ตามที่เป็น ข่ า ว ไปก่อนหน้านี้

ใน ร ะ ห ว่ า ง ที่ แ ถ ล ง ข่ า ว ป๊ายปาย มี ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการออกมา แ ถ ล ง ข่ า ว ครั้งนี้

ทั้งคู่บอกว่าเป็นการ ตั ด สิ น ใ จ ร่วมกันแล้ว ทำเอาบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ที่จิ้น และ ส นั บ ส นุ น คู่นี้ ต่าง เ ศ ร้ า กันไป

ล่าสุดสาวแอนนา วรรณนิษา แ ฟ น เ ก่ า ของหนุ่มนุ๊ก ธนดลได้ออกมาขอพูดบ้าง เพราะจากใน อ ดี ต ตนก็เคยมี ข่ า ว

ใน ลั ก ษ ณ ะ นี้กับหนุ่มนุ๊กตอนนั้นตนถูก โ จ ม ตี อย่างมาก และมี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อการงานของเธอ แอนนาได้กล่าวว่า

ตนเคย เ ลิ ก กั น เพราะเรื่องผู้หญิงและเคยให้ โ อ ก า ส สุดท้ายก็จบแบบเดิม ต อ น นี้ ตนออกมามี ค ว า ม สุ ข

ตนไม่เคย ค บ ใครเพราะเรื่อง เ งิ น เพราะตนทำงานหา เ งิ น เอง และเข้าใจให้ อ ภั ย คนที่ทักมา ข อ โ ท ษ

ที่เคย ว่ า ก ล่ า ว ตนใน ต อ น นั้ น กาล เ ว ล าจะ พิ สู จ น์ คนเอง สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ต้องเป็น กำ ลั ง ใ จ ให้กับทุกคน ทั้งหนุ่มนุ๊ก ป๊ายปาย แ ฟ น ค ลั บ รวมถึงคุณแอนนาด้วย

นุ๊ก ปาย

แฟน เก่า นุ๊ก

โพสต์แอนนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *